جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
23 رای
ناشر نوآور
قیمت: 64,000 تومان

ناشر: پارسیا( نوآور)

مولفین: مهندس حامد مشهدبانی، مهندس محمد میرزاعلی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مجموعه ای کامل از تمامی نکات آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری    
 

شامل: نقشه برداری عمومی، کاربرد روش های نقشه برداری در ساختمان سازی، ژیودزی و میکروژیودزی(رفتارسنجی و کنترل سازه های سنگین)، هیدروگرافی، فتوگرامتری، سنجش از دور، کاربرد عکس های هوایی و اطلاعات ماهواره ای، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (LIS و GIS )، کاداستر


فهرست مطالب

 
پيشگفتار
 
فصل اول / مقياس
انواع مقیاس
میزان دقت در نقشه‌هاي توپوگرافی
 
فصل دوم / ترازیابی
انواع روش‌های ترازیابی
1- ترازیابی مستقیم
روش‌های انجام ترازیابی مستقیم
2- ترازیابی مثلثاتی
3- ترازیابی فشارسنجی
انواع ترازیابی از لحاظ دقت
خطاهای عملیات ترازیابی
خطای کلیماسیون
الف) خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب
ب)خطای کلیماسیون دستگاه ترازیاب برای هر دهانه
خطای کرویت
خطای انکسار نور
خطای برآیند اثر انکسار نور و کرویت
 
فصل سوم / اندازه‌گيري طول
روشهای اندازه‌گيري طول
اندازه‌گيري طول به روش محاسبه‌اي و ترسیمی
اندازه‌گيري طول به روش مستقیم (مکانیکی)
تصحیحات در مترکشی
1- تصحيح كاليبراسيون
2- تصحیح تبدیل به افق
3- تصحیح درجه حرارت یا اثر دما
4- تصحیح اثر کشش
5- تصحیح تبدیل به سطح متوسط دریا
6- تصحيح اثر كماني شدن نوار( شنت يا كمانه)
خطاهای متر کشی
 
فصل چهارم / مختصات
تعاریف
روشهای تعیین آزیموت مغناطیسی
روشهای تعیین آزیموت حقیقی
 
فصل پنجم / زاویه‌یابی
انواع زاویه
رابطه بین واحد‌هاي اندازه‌گيري زاویه
اجزای یک دوربین زاویه‌یاب (تئودولیت)
محور‌هاي دوربین زاویه‌یاب
روشهای تعیین زاویه افقی
1- روش کوپل یا قرائت مضاعف
2- روش دور افق
3- روش تکرار
4- روش تجدید
مقدار خطا در روش اندازه‌گيري تجدید و تکرار
زاویه قائم
 
فصل ششم / اندازه‌گيري فاصله به صورت غیرمستقیم
انواع روشهای فاصله‌يابي به صورت غیرمستقیم
1- فاصله‌يابي استاديمتري
خطاهاي روش استاديمتري
1- خطاي انكسار
2- خطاي قرائت
3- خطای قائم نبودن شاخص به اندازه β درجه
4- خطا در اندازه‌گيري زاویه شیب
2- فاصله‌يابي پارالاكتيك
خطاهاي روش پارالاکتیک
خطای زاویه α
خطای طول پایه (b)
خطای عمود نبودن شاخص به اندازه θ
3- فاصله‌يابي تله متري
4- فاصله‌يابي محاسبه‌اي و ترسيمى
 
فصل هفتم / مساحت
روشهای تعيین مساحت
روش‌های محاسبه مساحت در اندازه گیری‌های مستقیم زمینی
1-  روش مثلث
الف) استفاده از فرمول هرون
ب) استفاده از روابط مثلثاتی
2-  روش تشکیل ذوزنقه
3- روش سیمپسون برای تعیین مساحت
4- محاسبه مساحت به روش مختصات
 
فصل هشتم / حجم عملیات خاکی
محاسبه میزان خاکبرداری و یا خاکریزی
فرمول سیمپسون برای محاسبه حجم منشور
محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از منحنی میزان
محاسبه میزان خاکبرداری و خاکریزی
خاکبرداری (Cut)
خاکریزی (fill)
شیب شیروانی
محاسبه مساحت مقاطع عرضی
 
فصل نهم / انواع پیمایش
اصول کلی پیمایش
انواع پیمایش
1- پیمایش باز یا زنجیره‌ای
2- پیمایش بسته یا چند ضلعی
شرط زاویه‌اي در پیمایش بسته
شرط زاویه‌اي در پیمایش باز
میزان خطای بست زاویه‌اي در پیمایش باز
شرط ضلعی در پیمایش باز
خطای بست موضعی 
خطای بست مجاز پیمایش بسته
خطای مجاز پیمایش بسته
خطای بست مجاز پیمایش باز
خطای مجاز پیمایش بسته
نکات ایجاد شبکه‌هاي پیمایش (باز-بسته)
 
فصل دهم / پروفیل‌ها
روش‌هاي تهیه پروفیل طولی
 
فصل یازدهم / نقشه‌برداري مسیر
قوس دایره‌اي ساده
قوس دایره‌اي مرکب
قوس معادل
شعاع قوس معادل
طول مماس و یا طول تانژانت قوس معادل
قوس دایره‌اي معکوس
قوس سرپانتین (قوس نعل اسبی(
قوص اتصال
قوس قائم
 
فصل دوازدهم / تقاطع و ترفیع
تقاطع
فرمولهای محاسبه مختصات نقطه مجهول در تقاطع
الف) با معلوم بودن زوایای A و B و مختصات A و B
ب) با معلوم بودن زوایای GAM و GBM و مختصات A و B
ترفیع
 
فصل سيزدهم / خطاها و دقت‌ها
خطاي مطلق
خطاي نسبي
خطاي حاصلضرب
خطاي مجموع
 
فصل چهاردهم / ژئودزی
انواع حرکت زمین
قوانین کپلر
ویژگیهای سطوح هم پتانسیل
پارامترهای هندسی بیضوی
انواع سطوح مبنا
انواع سیستم‌هاي مختصات زمینی
انواع سیستم‌هاي مختصات سماوی
انواع سیستم‌هاي مختصات ژئوسنتریک
انواع سیستم مختصات توپوسنتریک
فرمول شعاع نصف النهاری در هر نقطه با عرض φ (M)
فرمول شعاع مقطع نرمال قائم اولیه در هر نقطه با عرض φ (N)
فرمول دایره مداری در هر نقطه با عرض φ (R)
فرمول شعاع انحنای اویلر در نقطه‌اي به عرض φ
شعاع انحنای گوسی (شعاع هندسی)
تاثیر فیزیکی زمین بر روی مشاهدات ژئودزی
- نیروی مغناطیسی
- نیروی گریز از مرکز
- نیروی ثقل
ثقل سنجی
اهداف ایحاد شبکه ثقل‌سنجی
 
فصل پانزدهم / ژئودزی ماهواره‌ای
اجزای سیستم GPS
ماهواره
بخشهای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره‌هاي GPS
پیغامهای ناوبری (message)
عوامل از بین رفتن سیگنالها
ایستگاه‌هاي کنترل زمینی
کاربران (user) سیستم GPS
انواع گیرنده‌ها بر اساس نوع کمیت مشاهداتی
زمان سیستم GPS
روش‌هاي تعیین موقعیت در سیستم GPS
روش استاتیک
روش کینماتیک
روش نیمه کینماتیک یا روش Stop and Go
روش شبه کینماتیک
روش RTK
انواع مشاهدات توسط گیرنده‌هاي GPS
1- مشاهدات شبه فاصله
2- مشاهدات فاز موج حامل
3- مشاهدات داپلر یا نرخ فاز موج حامل
تروپوسفر (Troposphere)
يونوسفر  (Ionosphere)
روش‌هاي تعیین موقعیت
روش‌هاي اندازه‌گيري تفاضلی
ضریب تعدیل دقت DOP
تعاریفی از DOP
سیستم مختصات GPS
 
فصل شانزدهم / میکروژئودزی
معیارهای طراحی شبکه
1- قابلیت اطمینان شبکه‌هاي میکروژئودزی
2- قابلیت آشکارسازی
طراحی شبکه
مراتب طراحی
کاربرد GPS در شبکه‌هاي میکروژئودزی
نکات مهم در استفاده از GPS در شبکه‌هاي میکروژئودزی
نکات مهم در اندازه‌گيري‌هاي شبکه‌هاي میکروژئودزی
 
فصل هفدهم / هیدروگرافی
تعیین موقعیت در دریا
تعیین عمق آب
خطوط عمق‌یابی
خطوط عمق‌یابی کنترلی
خطوط میانی
جزر و مد
حالت‌هاي قرارگیری ماه و خورشید نسبت به زمین
سطوح دریایی استاندارد
 
فصل هجدهم / کارتوگرافی
نحوه قرارگیری شمال در نقشه
تعاریف گویاسازی نقشه
روشهای رقومی‌سازی نقشه‌ها
محاسبه تعداد شیت‌هاي لازم برای پوشاندن منطقه با وسعت A
 
فصل نوزدهم / سیستم تصویر
انواع سیستم‌هاي تصویر
سیستم تصویر متشابه (Conformal)
سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)
سیستم تصویر هم مساحت (Equivalant)
ضریب مقیاس (ضریب اشل)- K
انواع سیستم‌هاي تصویر استاندارد
سیستم تصویر مرکاتور
سیستم مرکاتور عرضی
سیستم تصویر UTM
موقعیت ایران در سیستم جهانی UTM
سیستم تصویر لامبرت
سیستم تصویر لامبرت متشابه
سيستم تصويرهاي سمتي يا صفحه‌اي (آزیموتال)
 
فصل بیستم / فتوگرامتری
انواع دوربین‌هاي فتوگرامتری بر اساس زاویه دید و کاربردهای آنها
انواع عکس
زاویه تیلت
مقیاس
مقیاس در عکس قائم
1- در صورت هموار بودن منطقه
2- در صورت ناهموار بودن منطقه
مقیاس در عکس غیر قائم ( در صورت وجود تیلت)
عوامل موثر در مقیاس
پوشش‌هاي طولی و عرضی
استفاده از سیستم تعیین موقعیت GPS در عکسبرداری
عملیات چاپ عکس
فیدوشال مارک
مختصات زمینی نقاط در عکس قائم
جابجایی ارتفاعی عوارض
اغراق ارتفاعی
پارالاکس
محاسبه مختصات زمینی با استفاده از پارالاکس نقاط
فرمول محاسبه جابجایی ناشی از تیلت
ترفیع، تقاطع و ترمیم
دستگاه‌هاي موجود در فتوگرامتری
دستگاه‌هاي تک عکسی
دستگاه‌هاي زوج عکس
دستگاه‌هاي چندعکسی
انواع دستگاه تبدیل ( دستگاه‌هاي زوج عکسی)
1- آنالوگ
2- تحلیلی
عناصر انتقالی و دورانی
توجیه داخلی
توجیه خارجی
توجیه نسبی
توجیه مطلق
بررسی تحلیلی اثر عناصر دورانی و انتقالی در نقاط استاندارد عکسی
توجیه نسبی دو طرفه
توجیه نسبی یک طرفه
روشهای مختلف تبدیل مختصات عکسی به مختصات زمینی
تبدیلات دو بعدی به دو بعدی
1- دو پارامتری
2- سه پارامتری
3- کانفرمال دو بعدی
4- افاین دو بعدی
تبدیل 3 بعدی کانفرمال
تبدیل افاین 3 بعدی
تبدیلات دو بعدی به سه بعدی DLT
شرط هم خطی
معادلات شرط هم خطی
مثلث‌بندی
انواع مثلث‌بندی
تعاریف
روشهای مثلث‌بندی
نکات مهم
 
فصل بیست و یکم / سنجش از دور (Remote Sensing)
طيف الكترومغناطيس
محدوده طيف الکترومغناطيس
چگونگی تشكيل تصاوير
فعل و انفعال انرژي در اتمسفر و سطح زمين
پلاتفورم‌ها (Platforms)
سنجنده‌ها(Sensors)
خصوصیات سنجنده‌ها
ماهواره‌هاي سنجش از دور
انواع ماهواره‌های سنجش از دور
ماهواره لندست (Landsat)
1- ماهواره لندست 3
2- ماهواره لندست 4
3- ماهواره لندست 6
4- ماهواره لندست 7
ماهواره اسپات(SPOT)
1- ماهواره اسپات 1
2- ماهواره اسپات 4
ماهواره IRS
ماهواره IKONOS
ماهواره QuickBird
ماهواره‌هاي داراي سيستم راداري
توان تفکيک (Resolution) طيفي يك سيستم سنجش از دور
مراحل مختلف بررسي اطلاعات حاصل از فناوري سنجش از دور
 
 
فصل بيست و دوم / نقشه‌برداري ثبتی
انواع کاداستر
روش‌هاي اجرای کاداستر
1- روش تحریری
2- روش خطی
3- روش رقومی
ویژگیهای شبکه‌هاي کاداستری
تعاریف ثبتی ملک
‌قسمتهایی از قانون تملك آپارتمانها
قسمتهایی از دستورالعمل تفکیک آپارتمانها
 
فصل بيست و سوم / سيستم اطلاعات مكاني
مولفه‌هاي سیستم‌های GIS
کاربران
سخت افزارها (Hardware)
نرم افزارها (Software)
اطلاعات (Data)
داده‌های مکانی
روش‌ها (Methods)
انواع مدلسازی در GIS
مدل داده رستری
مدل داده‌برداری
شیوه اسپاگتی
شیوه توپولوژیکی
انواع داده‌های توصیفی
مفهوم صحت و دقت
صحت (Accuracy)
دقت (Precision)
صحت موقعیت
سازگاری منطقی
الف) سازگاری مکانی( توپولوژیکی)
ب) سازگاری موضوعی
قدرت تفکیک داده‌ها (Resolution )
ژئوکدینگ
توپولوژی
منابع

مشخصات نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی

مشخصات کتاب
ناشر: پارسیا( نوآور)
مولف: مهندس حامد مشهدبانی، مهندس محمد میرزاعلی
تعداد صفحه: 152
قطع : رقعی
نوبت چاپ: 4
سال چاپ : 1397
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786007010693
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786007010693

نظرات کاربران درباره نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با نکات جامع و طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر مشهدبانی

مباحث نظام مهندسی سوالات آزمون نظام مهندسی منابع آزمون نظام مهندسی آزمون نظام مهندسی مبحث مقررات ملی مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام