• انتخاب واحد پول:

کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش
3 رای
ناشر بعثت
قیمت: 120,000 تومان

ناشر: بعثت 

مولفین: صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی (مدرسان دانشگاه)

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست
بخش اول: ژئومورفولوژي ساختمانی ................................................................ 13
فصل اول: ساختمان زمینشناسی و سنگشناسی ................................................ 14
داده هاي ساختمان زمینشناسی ............................................................... 14
پیکرشناسی ساختمانی ......................................................................... 14
ساختمان زمینشناسی ......................................................................... 15
داده هاي سنگشناسی ......................................................................... 15
سنگ هاي آذرین یا درونی ................................................................... 15
سنگ هاي رسوبی، سنگ هاي دگرگونی .................................................... 17
سنگ هاي دگرگونی .......................................................................... 20
فصل دوم: حرکات زمین ساخت و مجموعه هاي ساختمانی کرهزمین ........................ 22
حرکات زمین ساخت ......................................................................... 22
چینها .......................................................................................... 22
انواع چین ...................................................................................... 23
گسل ........................................................................................... 24
ساختمان هاي رسوبی .......................................................................... 28
اشکال ساختمانی رسوبی مایل ................................................................ 28
فصل سوم: فرسایش کارستی ..................................................................... 35
اشکال کارستی ................................................................................ 35
-1 لاپیهها: ..................................................................................... 35
-2 چاله هاي بسته: شامل دولین ها- پولیه ها و آونها: ...................................... 35
-3 حفره هاي زیرزمینی ....................................................................... 36
فصل چهارم: ساختمان هاي بلورین، عریان شده، گسلی و واحدهاي بزرگ اشکال ساختمانی ........... 39
ساختمان هاي بلورین .......................................................................... 39
ساختمان هاي آتش فشانی ..................................................................... 40
روانهها ......................................................................................... 41
اشکال عریان شده ............................................................................. 42
پرتگاههاي خط گسل ......................................................................... 42
واحدهاي بزرگ اشکال ساختمانی و مجاورت در آنها: .................................. 44
رشته هاي چینخورده .......................................................................... 45
رشته هاي مرکب چینخورده: ................................................................ 46
نمونه هاي مجاورت ............................................................................ 46
ارتباط ساختمان زمین شناسی و شبکه آبها ............................................... 47
بخش دوم: ژئومورفولوژي دینامیک ................................................................. 51
فصل اول: تخریب و هوازدگی ................................................................... 52
تخریب و هوازدگی ........................................................................... 52
اعمال مکانیکی هوازدگی و تخریب ......................................................... 54
ب- متلاشیشدن آبی ......................................................................... 56
اعمال فیزیکی و شیمیایی هوازدگی و تخریب ............................................. 56
تخریب و هوازدگی زیستی................................................................... 58
فصل دوم: فرآیندهاي حمل بر سطح دامنه ها .................................................... 59
الف- سقوط سنگ ها و ریزش ............................................................... 59
ب- خزش ..................................................................................... 59
حرکات یکپارچه و توده اي شکل .......................................................... 60
الف- لغزش .................................................................................... 60
ب- سولی فلوکسیون ......................................................................... 61
شستوشو ...................................................................................... 62
فصل سوم: عوامل مهم حمل (آبهاي جاري) .................................................. 63
فعالیت آب هاي جاري ........................................................................ 65
اشکال مهم تراکمی آب هاي جاري .......................................................... 67
نیمرخ تعادل طولی بستر ...................................................................... 71
فراهم شدن نیمرخ تعادل به صورت تدریجی ................................................. 72
فصل چهارم: یخچالها ............................................................................ 73
یخچالها ....................................................................................... 73
اقسام یخچالها ................................................................................. 73
ویژگی هاي حرکت یخچالی.................................................................. 76
تحلیل جریان هاي یخچالی .................................................................... 77
فعالیت فرسایشی یخچالها .................................................................... 78
حمل یخرفتها ................................................................................ 78
برداشت و تراکم یخرفتها .................................................................. 80
اشکال کاوشی فرسایش یخچالی ............................................................. 80
اشکال تراکمی یخرفتها ..................................................................... 81
فصل پنجم: فرسایش بادي ........................................................................ 83
باد .............................................................................................. 83
جریان هوا ..................................................................................... 83
فرسایش بادي ................................................................................. 84
چگونگی حمل ساده .......................................................................... 84
چهره هاي کاوشی فرسایش بادي ............................................................ 85
اشکال فرسایش تراکم بادي .................................................................. 88
ویژگی هاي ماسه هاي بادي ................................................................... 90
فصل ششم: فرسایش ساحلی ...................................................................... 91
فرسایش ساحلی ............................................................................... 91
فرسایش دریایی ............................................................................... 91
الف- اعمال مکانیکی ......................................................................... 91
ب- اعمال شیمیایی و زیستی................................................................. 93
- اعمال زیستی ................................................................................ 94
ویژگیهاي استران ............................................................................ 95
تاثیر نوسان سطح دریاها در اعمال مکانیکی ................................................ 95
تاثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی.................................................... 95
دخالتهاي خارجی ........................................................................... 95
تاثیر عوامل جوي بر فرسایش دریا .......................................................... 95
تاثیر بر تلاطم آب دریا ....................................................................... 96
تاثیر بر کیفیت آب دریا ..................................................................... 97
دخالت عوامل فرسایش خشکیها ............................................................ 97
نقش عوامل خشکی در تدارك رسوب براي فرسایش ..................................... 98
فصل هفتم: فرسایش انسانی ...................................................................... 99
فرسایش انسانی ................................................................................ 99
چهره هاي متنوع فرسایش انسانی ............................................................. 99
عوامل فرسایش انسانی ...................................................................... 100
بخش سوم: ژئومورفولوژي اقلیمی ................................................................. 103
فصل اول: طبیعت فرسایش و اثر دخالت اقلیم ................................................ 104
طبیعت فرسایش ............................................................................. 104
رابطه اقلیم و ناهمواري ...................................................................... 104
تحمل سنگ ها در برابر اقلیم ............................................................... 104
تنوع نمونه هاي ناهمواري ................................................................... 105
شرایط دخالت اقلیم .......................................................................... 106
نقش نسبی سنگ ها در شکل ناهمواري ................................................... 108
الف) سیستم هاي شکلزایی مکانیکی ...................................................... 108
ب) سیستم هاي شکلزایی فیزیکو– شیمیایی و بیوشیمیایی .............................. 109
تقسیم اشکال اقلیمی کرهزمین ............................................................. 109
قلمروهاي بزرگ اشکال ناهمواريهاي اقلیمی ........................................... 110
فصل دوم: تقسیم قلمروهاي بزرگ اشکال اقلیمی ............................................ 111
قلمروهاي سرد عرض هاي بالا ............................................................. 111
111 .................................................................. (EF) الف) قلمرو یخچالی
ب) سیستم شکلزایی قلمرو یخچالی ...................................................... 111
ج) نمونه هاي شکل ناهمواري در قلمرو یخچالی.......................................... 112
فصل سوم: قلمرو مجاور یخچالی ............................................................... 114
سیستم شکلزایی مجاور یخچالی ........................................................... 114
نمونه هاي شکل ناهمواري در قلمرو مجاور یخچالی ...................................... 116
ب) نمونه شکل ناهمواري روانابها ....................................................... 117
ج) نمونه هاي شکل ناهمواري بادي ........................................................ 118
نمونه هاي نواحی مجاور یخچالی ............................................................ 118
الف) بیابان هاي یخزده ...................................................................... 118
119 .................................................................... (ET) ب) قلمرو توندرا
120 ......................................................... (B) فصل چهارم: قلمروهاي کم آب
ویژگی هاي کلی............................................................................. 120
ویژگی هاي عمومی سیستم هاي شکلزایی ................................................. 120
الف) عوامل مسلط فرسایشی ............................................................... 121
عوامل مهم شکلزایی ....................................................................... 121
نمونه هاي شکل ناهمواري در مناطق کم آب ............................................. 123
اشکال ساختمانی............................................................................. 123
ناهمواري پايکوه ها و دشتها ............................................................ 124
چاله هاي بسته ................................................................................ 126
اشکال ناهمواري بادي ...................................................................... 128
چهره هاي کاوشی ........................................................................... 128
نمونه هاي متفاوت قلمروهاي کم آب ..................................................... 129
131 ........................................ (A) فصل پنجم: قلمروهاي گرم و مرطوب و ساوان
الف) سیستم هاي شکلزایی ................................................................. 131
ب) نمونه شکل ناهمواري .................................................................. 132
اشکال ناهمواري در آلتریتها ............................................................. 132
اشکال ناهمواري در سنگ هاي عریان ..................................................... 133
اشکال ناهمواري در سنگ هاي آهکی ..................................................... 134
قلمرو ساوان ................................................................................. 134
سیستم هاي شکلزایی ....................................................................... 134
نمونه هاي اشکال ناهمواري ................................................................. 135
فصل ششم ....................................................................................... 137
137 ............................................................................... (C) قلمرو معتدله
سیستمهاي شکلزایی ....................................................................... 137
آثار فرسایش کنونی ........................................................................ 138
نواحی حاشیه اي .............................................................................. 139
فصل هفتم: طبقات پیکر اقلیمی کوهستان ها .................................................. 140
محیط شکل زایی در نواحی کوهستانی .................................................... 140
نمونه هاي طبقات شکل اقلیمی در کوهستان ها ............................................ 142
سیستمهاي شکلزایی ....................................................................... 143
نمونه هاي اشکال ناهمواري ................................................................. 144
سیستم شکلزایی ............................................................................ 145
شکل ناهمواري .............................................................................. 146
سیستم شکلزایی ............................................................................ 147
شکل ناهمواري .............................................................................. 147
بخش چهارم: ژئومورفولوژي ایران ................................................................ 149
کلیات ............................................................................................. 150
فصل اول: تکامل زمین ساختی ایران .......................................................... 151
حرکت صفحات نسبت به هم ............................................................... 151
فصل دوم: واحدهاي ژئومورفولوژي ایران (واحد شمال غرب) ............................. 159
تفاوت واحد زمینشناسی و ژئومورفولوژي ............................................... 159
تقسیمات ژئومورفولوژیکی کشور ......................................................... 159
فصل سوم: واحد شمالی (البرز و تالش) ....................................................... 164
البرز .......................................................................................... 164
فصل چهارم: واحد جنوب غرب (زاگرس) ................................................... 169
زاگرس ....................................................................................... 169
نمونه هاي شکل ناهمواري در زاگرس ..................................................... 173
ویژگی اصلی زاگرس فارس ............................................................... 173
ویژگی چینها ............................................................................... 174
فصل پنجم: واحد شمال شرقی (خراسان شمالی).............................................. 175
زون کپه داغ– هزار مسجد ................................................................. 175
واحد آلاداغ- بینالود ........................................................................ 176
فصل ششم: واحد شرقی ایران .................................................................. 178
کوههاي سیستان و بلوچستان ............................................................... 179
دشت سیستان ................................................................................ 179
عوارض مهم در دشت سیستان ............................................................. 180
تفتان ......................................................................................... 180
فصل هفتم: مکران............................................................................... 181
سیستم شکلزایی مکران .................................................................... 182
فصل هشتم: ایران مرکزي ...................................................................... 183
واحد سنندج– سیرجان: ..................................................................... 185
رشته کوه هاي پراکنده دشت کویر: ....................................................... 185
فصل نهم: واحد چاله ها و دشت هاي داخلی.................................................... 187
چاله هاي مرکزي ............................................................................ 187
چاله هاي فرسایشی........................................................................... 187
دشتسر ........................................................................................ 188
مخروطافکنه ................................................................................. 189
کویرها ....................................................................................... 189
اشکال بادي .................................................................................. 190
فصل دهم: دشت لوت .......................................................................... 191
لوت از لحاظ ژئومورفولوژي ............................................................... 191
لوت شمالی .................................................................................. 192
لوت جنوبی .................................................................................. 192
لوت غربی ................................................................................... 192
بخش شرقی .................................................................................. 193
بخش مرکزي لوت جنوبی ................................................................. 194
پایکوههاي حاشیه شرق: .................................................................... 194
فصل یازدهم: جلگه خزر ....................................................................... 195
پادگانه هاي دریاي خزر ..................................................................... 197
عوارض ساحلی دریاي خزر ................................................................ 198
شبه جزیره غازیان ........................................................................... 198
شبه جزیره میانکاله .......................................................................... 199
فصل دوازدهم: خلیج فارس و دریاي عمان ..................................................... 200
جلگه ساحلی خلیج فارس .................................................................... 200
عمان ......................................................................................... 204
گلفشانها ................................................................................... 206
منابع .............................................................................................. 207

 

کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی

ویژگی ها
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: ژئومورفولوژی (ساختمان، دینامیک، اقلیمی، ایران)
مولف: صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی
تعداد صفحه: 208
شابک: 9786005116885
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116885

نظرات کاربران درباره کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب ژئومورفولوژی (ساختمانی، دینامیک، اقلیمی، ایران) اثر صدیقه محبوبی، ابوذر کوشکی

ژئومورفولوژی اقلیم زمین شناسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام