ارسال رایگان سفارش های بالای 500 هزار تومان خرید آنلاین مجموعه وحدت رویه قضایی
  • انتخاب واحد پول:

کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری

وضعیــت موجــودی:

قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش

ممکن است هنگام تهیه دچار تغییر قیمت یا عدم موجود شود

1 رای
ناشر بعثت
قیمت: 130,000 تومان

ناشر: بعثت 

مولفین: ان لوئیز گیتلمن - جونی گرگینز

مترجمین: دکتر حسین آزاد - محمد امین خضری

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

سخن ناشر

موسسه انتشارات بعثت)غیرانتفاعی (در سال 1347 در شرایطی که جامعه نیازمند تلاشهاي روشنگرایانه ي علمی و احیاي الگوهاي دینی بود، به همت نویسنده و سخنور نامی شادروان فخرالدین حجازي و جمعی از دوستانش شکل گرفت.

از آن پس تلاش کرده است با نشر آثار مفید و مورد نیاز جامعه بهویژه دانشگاهی، سهمی هرچند اندك در آگاهیبخشی، توسعه ي فکر و معرفت انسانی ایفا نماید.

در اینجا نظر مخاطبین گرامی را به دیگر کتاب هاي به چاپ رسیده این موسسه جلب نموده از نویسندگان و پژوهشگران و کلیه کسانی که در زمینه روانشناسی و تربیتی آثاري دارند براي همکاري دعوت میشود تا با ارایه ي آثار ارزشمند خود، ضمن پاسخگویی به نیاز فرهنگی جامعه موجب رشد فعالیتهاي موسسه و حیات پویاي آن باشند.

کتاب حاضر با ترجمه ي جناب آقاي دکتر حسین آزاد از استادان به نام دانشگاهی و آقاي محمدامین خضري، راهنماي خوبی براي حفظ سلامت و رسیدن بهتعادل روانی و بدنی مطلوب میباشد که ضمن حفظ ویژگی هاي علمی، با زبانی ساده و کاربردي، همراه با تصاویر مناسب آموزشی و ارایه ي برنامههاي تمرینی، بهراههاي تندرستی و تناسب اندام و کاهش چاقی هاي

ناخواسته و سایر عوارض رایج زندگی شهري اشاره دارد.

امید است خوانندگان محترم با پیشنهادها و انتقادهاي خود این موسسه را در بهبود آثار خود یاري فرمایند.

فهرست

پیشگفتار مترجمان

پیشگفتار مؤلف

چه میشد اگر همه چاق بودند و فربه میافتادند؟

قدردانیها

مقدمه

فصل 1: حقیقت شگفتانگیز نسبت به تاثیر ورزش بر کاهش وزن

اصول اساسی برنامهي پاكسازي چربی.

سمزدایی کبد براي کاهش وزن ناخواسته امري قطعی است

آگاهیهایی نسبت به وقت گذاشتن جهت استراحت.

برانگیختن و تحریک دستگاه لنفاوي کلیدي براي اثربخشی ورزش و کاهش وزن

معذوریتهاي معتبر نسبت به انجام ورزش9

فشار روانی، ورزش زیاد، و بیخوابی احتمالا موذیانهترین عامل افزایش وزن در بین زنان

امروزي است

برنامهي تناسب اندام و پاكسازي چربی: دعوت ما از شما

برنامهي تناسب اندام و پاكسازي چربی: یک تجدیدنظر و بررسی

مرحله ي 1: دو هفتهي اول

مرحله ي 2: شش هفته

مرحله ي 3: چهار هفته و تا آخر عمر

ویژگیهاي خاص مرحلهي 1

ویژگیهاي خاص مرحلهي 2

ویژگیهاي خاص مرحله ي 3

شروع کار

فصل 2: یافتن انگیزه

پیدا کردن فرصت

خودتان پا پیش بگذارید

به نداي بدن خود گوش فرا دهید

پرسشنامهي برنامهي تناسب اندام و پاكسازي چربی

با خودتان در تماس باشید (بمانید

هرگز یادداشتهاي خود را به کسی نشان ندهید

براي یادداشتبرداري برنامهریزي کنید

زمان یادداشتبرداري را حتیالمقدور خوشایند سازید

به رؤیاهايتان واقعیت ببخشید

به خودتان قول بدهید

نمونهي یادداشت روزانهي برنامه ي پاكسازي چربی

فصل 3: مرحلهي 1: سمزدایی، شروع حرکت و آرامش

مرحلهي 1: سمزدایی، شروع حرکت و آرامش

65برنامه ي تناسب اندام و سوخت چربی مرحله ي 1

حرکات نرمشی و آرامشی ، 5 روز در هفته، روزي 5 دقیقه

حرکات نرمشی و آرامشی ، مرحلهي 1

گزینهي 1: توصیهاي دربارهي نفس کشیدن

گزینه ي 2: شرح کامل حرکات نرمشی و آرامشی

شرح حرکات نرمشی و آرامشی نیمه کامل

روزي 25 دقیقه پیاده روي یا بالا و پایین جهیدن و خود را خنک کردن

فواید آگاهی کامل از بدن خود در اثناي حرکات نرمشی و آرامشی

فواید بالا و پایین پریدن روي سطح فنردار

در بالا و پایین پریدن چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی را انجام ندهید

بالا و پایین پریدن روي دستگاه: مرحلهي 1

تمرین 1: گام برداشتن به مدت 5 دقیقه

تمرین 2: بالا و پایین پریدن روي سطح صاف به مدت 5 دقیقه

تمرین 3: گام برداشتن بهمدت 5 دقیقه

تمرین 4: گام برداشتن بهمدت 5 دقیقه

راهنماییهاي اساسی براي پیادهروي خوب

نشاندادن چگونگی پیادهروي شما

فواید راه رفتن

در پیادهروي چه کارهایی انجام دهید و چه کارهایی انجام ندهید

کشش و آرامش عضلات و خود را خنک کردن

نکات مهم مورد توجه در کشش و آرامش عضلات

فواید کشش و آرامش عضلات

کشش و آرامش عضلات: مرحلهي 1

کشش و آرامش شانه و بازو

کشش و آرامش ماهیچهي سه سر بازوها

کشش و آرامش بخش بالایی پشت

کشش و آرامش ماهیچهي چهار سر ران

در کشش و آرامش عضلات چه کارها را باید انجام داد و چه کارها را نباید انجام داد

کشش و آرامش ساق پا و بخش میانی بدن و تهیگاه (کفل)

استراحت و روزهاي تجدید قوا: مرحله ي1

فصل 4: مرحلهي 2: ساختن تودهي ماهیچه اي سبک

برنامهي تناسب اندام و پاكسازي چربی: مرحلهي 2، شش هفته

کار شما در مرحلهي 2

آموزش تقویت ماهیچه ها: به بدنتان شکل داده و سوختوساز خود را افزایش دهید

فواید مرحلهي 2: افزایش ورزش قلب و ورزش تقویت عضلات

کشف استعدادهاي انحصاري شما: تفاوتهاي موجود در خلال آموزش کشش عضلات

استفاده از توپ براي کشش عضلات

ورزش قلبی: مرحلهي 2

اگر ورزش قلبی شما پیادهروي است

اگر ورزش قلبی شما بالا و پایین پریدن است

تمرین 5 :1 دقیقه گام برداشتن

تمرین 5 :2 دقیقه پرش صاف و مستقیم

تمرین 5 :3 دقیقه گام برداشتن

تمرین 4: حرکت براي تحریک لنف به مدت5 دقیقه

تمرین 5: بالا پریدن بهمدت 5 دقیقه

تمرین 6: گام برداشتن بهمدت5 دقیقه

هماهنگ کردن ورزش قلبی با ورزش توپ

ورزش سوزاندن چربی با توپ: برنامهي 6 هفته اي

تمرین تقویت عضلات، مرحله ي 2

تمرین 1: ورزش با توپ در حالت ایستادن و خمشدن زانو

تمرین 2: ورزش با توپ در حالت ایستاده و چرخش اُریب زانو

تمرین 3: ورزش با توپ در حالت چنباتمه زدن و توپ بالاي سر

تمرین 4: ورزش با توپ در حالت خم کردن زانو و به پهلو بردن توپ

تمرین 5، ورزش توپ در حالت بردن توپ به پهلو

تمرین 6: ورزش با توپ در حالت چرخش بدن با توپ

تمرین 7: ورزش با توپ در حالت گردش توپ زیر زانو

تمرین 8: ورزش با توپ در حالت توپ بالاي سر و خمیدگی بالاي پشت

تمرین 9: ورزش با توپ در حالت چرخش توپ با زانو

کشش و آرامش عضلات بدن: مرحلهي 2

راه صحیح کشش و آرامش عضلات

تمرین 1: کشش و آرامش در حالت دراز کشیدن روي زمین

فواید کشش و آرامش.

تمرین 2: کشش و آرامش متناوب زانو- سینه

تمرین 3: کشش پایینتنه و پشت

تمرین 4: در حالت ایستاده و سینه فراخ

تمرین 5: انبساط پشت

تمرین 6: کشش گردن

نتایج مرحلهي 2

روزهاي استراحت و تجدید قواي مرحله ي 2

تقویم ورزش مرحله ي 2

فصل 5: مرحلهي 3: تنظیم لنف و ترکیب برنامهي کشش، آرامش، و تقویت عضلات

ترکیب ورزش تقویت و کشش عضلات با تنظیم لنف در برنامه ي روزانه

با شادي بهمرحلهي 3 میرویم: ورزش قلبی، مرحله ‌ي 3

اگر ورزش قلبی شما پیادهروي است

اگر ورزش قلبی شما بالا و پایین پریدن است

تمرین 1: پنج دقیقه درجا زدن روي سطح صاف

تمرین 2: پنج دقیقه آرام روي سطح صاف

تمرین 3: پنج دقیقه حرکت زانوها

تمرین 4: پرش تقویت عضلات، 5 دقیقه

تمرین 5: حالت لگدپرانی، 5 دقیقه

تمرین 6: حرکات زانو، 5 دقیقه پرش

تمرین 7 : پریدن و تحریک لنف، 5 دقیقه

تمرین 8: گام برداشتن در جا، 5 دقیقه

کشش و آرامش بعد از ورزش قلبی مرحلهي 3

هماهنگی ورزش قلبی، ورزش کشش و تقویت عضلات، و تنظیم لنف

ورزش کشش، آرامش و تقویت عضلات همراه با تنظیم لنف براي افزایش جریان لنف

وضع و حالت بدن و تندرستی

در همگامی ورزش، تقویت و کشش عضلات با تنظیم لنف چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنیم

کار با پاي برهنه‌کشش و تقویت ماهیچه‌ها

ورزش، کشش و تقویت عضلات همراه با تنظیم لنف: مرحلهي 3

گام برداشتن درجا

چرخش کمر

تنظیم لنف، بخش 1: حرکات ایستاده

تمرین 1: درحالیکه پشت صندلی ایستاده اید پاي راست را خم کرده به جلو ببرید و بلند کنید

تمرین 2: پا را کشیده و مستقیم به طرف عقب بلند کنید

تمرین 3: پا را کشیده و در سمت پهلوي بدن بالا نگاه دارید

تمرین 4: چنباتمه زدن

یکسري حرکات خوابیدنی روي سطح زمین

تنظیم لنف، قسمت 2: یکسري حرکات خوابیدنی روي سطح زمین

تمرین 1: خوابیدن و پاها را صاف و کشیده به پهلو بلند کردن

تمرین 2: خوابیدن همراه با ترکیب حرکات پا و پهلوي چپ

تمرین 3: خوابیدن همراه با ترکیب حرکات پا و پهلوي راست

تمرین 4: پرتاب کردن پاي چپ بهصورت راست و صاف به طرف عقب، و پس از آن

همین حرکت با پاي راست

تمرین 5: بالا بردن پاها در حالت خوابیدن به پشت

کشش و آرامش بدن همراه با تنظیم لنف: مرحله ي 3

کشش و آرامش بهطرز صحیح

تمرین 1: کشش و آرامش قسمت پایین پشت

تمرین 2: کشش، آرامش ستون مهرهها

تمرین 3: تکرار تمرین یک کشش و آرامش

فصل 6: مرحلهي 3: تنوع تمرینهاي ورزشی

نسخهي افزودن چاشنی به تمرینات ورزشی

تنوع 1: ورزش تقویت عضلات با استفاده از دمبل

تنوع 2: ورزش تقویت پیشرفتهي عضلات با استفاده از دمبل

تنوع 3: ورزش تقویت عضلات میانجی با استفاده از نوار تسمه ي مقاومت

تنوع 4: ورزش پایداري عضلات با استفاده از توپ

تحلیلی از فواید تنوع در برنامهي ورزش روزانه

تنوع 1: ورزش تقویت عضلات با استفاده از دمبل

تمرین 1: در حالت چنباتمه روي صندلی

تمرین 2: ورزش ماهیچههاي پایینتنه

تمرین 3: درحالت ایستاده

تمرین 4: دمبل گرفتن با یکدست

تمرین 5: دمبل زدن با پاي خم( مایل)

تمرین 6: فشار روي سینه با دمبل

تمرین 7: فشار بر شانهها با دمبل

تمرین 8: بلند کردن دمبل در جلوي شانه ها

تمرین 9: پیچش ماهیچههاي دو سر به تناوب

تمرین 10 : چرخش تناوبی چکشی

تمرین 11 : حرکت پرتابی ماهیچهي سهسر به عقب

تمرین 12 : امتداد و کشیدن ماهیچهي سه سر

تمرین 13 : چرخش ماهیچههاي مورب شکمی

فهرست

تمرین 14 : چرخش معکوس

تنوع 2: استفاده از دمبل براي تمرین روزانهي قدرت پیشرفتهي عضلات

تنوع 3: ورزش تقویت عضلات میانجی با استفاده از نوار (تسمهي) مقاومت

راهنماي_استفاده از تسمه ها

تمرین 1: چنباتمه روي تسمهي مقاومت

تمرین 2: تقویت ماهیچهي ران و تهیگاه با استفاده از تسمهي دسته دار

تمرین 3: حرکت عمودي با تسمهي دسته دار

تمرین 4: تقویت عضلات پهلو با استفاده از تسمه ي دسته دار

تمرین 5: تقویت عضلات پاها با استفاده از تسمهي دسته دار

تمرین 6: تقویت ماهیچههاي سهسر بازوها با استفاده از تسمهي بدون دسته

تمرین 7: تقویت عضلات سینه با استفاده از تسمهي بدون دسته

تمرین 8: تقویت ماهیچههاي کف و ساقپا با استفاده از تسمهي دسته دار

تمرین 9: تقویت ماهیچههاي زیر زانو با استفاده از تسمهي دسته دار

تنوع 4: ورزش پایداري با استفاده از توپ

دستورالعمل و راهنماي استفاده از توپ

تمرین 1: نشستن روي توپ و خود را گرمکردن

تمرین 2: تعادل نشستن روي توپ

تمرین 3: با شکم روي توپ فشار آوردن

تمرین 4: با پهلوها و کمر روي توپ فشار آوردن

تمرین 5: چرخش شکمی

تمرین 6: چرخش مورب

تمرین 7: چرخش معکوس شکمی

تمرین 8: چرخش کمري

کششهاي عضلانی با استفاده از توپ

کشش 1:کشش لگن در حالت طاقباز

کشش 2: کشش شکمی

کشش 3: کشش سینه درحال زانو زدن

کشش 4: کشش قسمت پایین پشت

کشش 5: کشش شانهها در حالت زانو زدن

کشش 6: کشش حرکت کمر

کشش 7: کشش گردن در حالت نشسته

چگونه حرکات عادي روزانه را تغییر دهیم

با انگیزه بمانید و هدف تعیین کنید

براي انگیزه داشتن خود را در مسیر هدف قرار بدهید هدفی تعیین کنید

فصل 7: توجه به خود: ماساژ، استحمام، و خواب

ماساژ، کمککنندهي جریان لنف

گام 1: ماساژ لنفی و پاكسازي چربی تمام بدن

ماساژ لنفی و پاكسازي چربی کل بدن (هفتهاي یکبار بهمدت 30 دقیقه

گام 2: ماساژ لنفی بخش بالایی بدن

10 / برنامه ي سوزاندن چربی و تناسب اندام

گام 3: ماساژ لنفی بخش پایینی بدن

یک گزینهي سریع: ماساژ پمپکردن و پاكسازي چربی، پنج دقیقه

نشانههاي همراه با جریان ماساژ

ماساژ برس خشک در مرحلهي 2 و 3 پاكسازي چربی

ماساژ، برس خشک، و پاكسازي چربی: دو بار در هفته، هر بار 5 دقیقه

خوابیدن در وان و عطردرمانگري

آنچه باید دربارهي استفاده از روغنها بدانید

روغنهاي ضروري مناسب براي پاكسازي لنف

فرمول استحمام مناسب براي مبارزه با تغییر ریتمهاي زیستشناختی

خواب: کمک پنهانی به تناسب اندام

کمخوابی ممکن است نشانهي وجود مشکل در سلامتی باشد

یکرویکرد نهایی دربارهي سلامتی و کاهش وزن

فصل 8: سلولیت خود را از بین ببرید

خبرهاي خوش در زمینهي ماساژ، برس خشک، و استحمام

مشخصات سلولیت

بر سلولیت خود فایق آیید: ابزارهاي ضد سلولیت شما کداماند؟

وسیلهي 1: برنامهي غذایی پاكسازي چربی

وسیلهي 2: برنامهي تناسب اندام و پاكسازي چربی

وسیلهي: 3 ژلها و کرمها

وسیلهي 4: مکملهاي ضد سلولیتی و پاكسازي چربی

وسیلهي 5: ماساژ برس خشک

احتیاطهاي لازم

فصل 9: متناسب کردن اندام بخشی از زندگی شما است

تصور و تجسم: سلاح محرمانهي شما

همگامی تناسب اندام با مسافرت

نمونههایی از تصور و تجسمهاي یک موقعیت

راههاي ادغام ورزش با مسافرت

سخت نگیرید و راحت باشید

تناسب اندام و تعطیلات

راههاي فعالماندن در تعطیلات

تعطیلات و دیدارهاي موفقیتآمیزتان مبارك باد

راههایی براي تنظیم تعطیلات، دیدارها، و موقعیتهاي خاص

آمادگی نسبت بهتعهد براي تناسب اندام

هدف و آرزوي تازهي من

قول و تعهد جدید من

پیشگفتار مترجمان

با چاپ و انتشار کتابهاي زیست شناسی انسان و مطالعات سلامتی و بهداشتی بر آن شدیم تا کتابی دربارهي راههاي تندرستی از جمله تعادل وزن، تناسب اندام، و کاهش چاقی هاي ناخواسته که رهآورد زندگی شهرنشینی، عدم تحرك، پشت میزنشینی، و وابستگی به فناوريهاي شگفت انگیز جدید است بیابیم.

شگفت انگیزتر اینکه تأثیر رژیمهاي غذایی کم کالري که براي کاهش وزن توصیه میشوند در بسیاري از تحقیقات مورد تأیید واقع نشده است. از آن جمله است تحقیق دانشمندان بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد که نشان داده است حذف چربی از رژیم غذایی نهتنها از میزان بیماريهاي قلبی نمیکاهد، بلکه به افزایش مقدار چربی نیز می انجامد.

در بسیاري از بررسی‌ها آشکار شده است رژیم هاي غذایی پرچربی تنها عامل چاقیهاي ناخواسته نیستند، بلکه استرس، بیخوابی، و حتی افراط در ورزش نیز از جمله عوامل مهم در افزایش وزن به حساب می آیند.

گرچه بسیاري از غذاها و قرصهاي رژیمی براي کاهش وزن تجویز میشوند، اما در واقع هنوز هیچ تحقیق و بررسی معینی نشان نداده است که رژیم غذایی کم کالري می تواند کاهش وزن را در طولانی مدت تضمین نماید.

یکی از دلایل مهمی که رژیم هاي غذایی کم کالري در رسیدن به کاهش وزن در طولانیمدت با شکست مواجه میشوند این است که رژیم گیرنده در یک جنگ بازنده علیه حالت و نقطهي معین وزن بدن خود درگیر است. یعنی بهجاي کم شدن تودهي چربی عضلات خویش دچار ذخیره شدن انرژي در سلولهاي چربی است.

بدین ترتیب بدن شخص همواره مستعد و آمادهي اکتساب وزنی، حتی بیش از آنچه که قبل از رژیم گرفتن داشته است می گردد. افزون برآن در دورهي رژیم غذایی کم کالري میزان سوخت وساز بدن (میزان استفاده‌ي بدن از انرژي) کاهش می‌یابد و امر نه تنها موجب افسردگی شخص می شود، بلکه مخاطرات دیگري نیز دربردارد که عبارت اند از ریزش موها، خرابی و آسیبدیدگی دندانها، مشکلات قلبی- عروقی، و معدي- رودهاي. به‌ویژه آنکه به دلیل نوسانها و دور تسلسل کاهش و افزایش وزن که اکثر رژیم گیرندگان کم کالري با آن دست به گریبانند مشکلات دیگري به این مخاطرات افزوده می شوند.

بنابراین کتاب حاضر راهنماي خوبی است براي حفظ سلامت و رسیدن به تعادل روانی و بدنی مطلوب و آرمانی.

در اینجا لازم می‌دانم از توجه خاص مدیریت محترم انتشارات بعثت آقاي محسن میقانی و تلاشهاي بی نظیر خانم هدیه افشار و آقاي علی ایران‌نژاد صمیمانه تشکر نمایم.

حسین آزاد- محمدامین خضري

به‌جایی بروید که زندگی شما را می برد و تعجب خواهید کرد که به شما چه چیزهایی می دهد که شگفت زده می شوید.

سفر اکتشافی تنها در، یافتن سرزمینهاي جدید نیست بلکه پیدا کردن دیدگاهی تازه است

مارسل پروست

چه میشد اگر همه چاق بودند و فربه می افتادند؟

این عنوان یک مقاله ي برجسته در روزنامه ي نیویورك تایمز توسط گاري تابز در هفتم دسامبر 2002 بود که میپرسد چه چیز در رژیم غذایی آمریکاییها تا به امروز حاکم بوده است؟ آیا رژیم هاي کم چربی براي کاهش وزن تایید شده اند؟ آنگونه که دانشمندان بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد از بخش کشاورزي دریافته اند، حذف چربی از رژیم غذایی از میزان بیماريهاي قلبی نمی کاهد بلکه به افزایش مقدار چربی می انجامد. بین 50 تا 80 درصد مردم آمریکا اضافه وزن دارند که بخشی از آن مربوط به کمبود اُمگا- 3 و اُمگا- 6 در رژیم غذایی آنهاست. چربی هایی که زیاد اشباع نشدهاند در واقع به سوختوساز بدن کمک میکنند.

ولی رژیمهاي کم چربی تنها مقصر آمار چاقی هاي سربه فلک کشیده نیستند. اگر نگران افزایش یا کاهش وزن خود هستید ممکن است تعجب کنید که بگوییم عامل آن استرس و بیخوابی و خیلی وقتها ورزش بیشاز اندازه است.

این یک واقعیت است که ورزش زیاد میتواند کاهش وزنتان را سختتر کند  درست است که بسیاري از آمریکاییها به اندازه ي لزوم ورزش نمیکنند ولی این هم صحیح است که بعضیها بیش ازحد ورزش می کنند. ورزش زیاد به خصوص اگر با کمخوابی، استرس زیاد و عادت نادرست تغذیه همراه باشد واقعاً میتواند بدنتان را بهحالت مرگ برساند، میزان کورتیزول و هورمونهاي استرس ا را بالا ببرد، و ساختار بدنتان را مستعد چاقی نگاه دارد.

گزینه ي دیگري هم در عالم رژیم نامتعادل غذایی و برنامهي ورزشی وجود دارد که شرح آن چنین است. وظیفه ي من به عنوان یک متخصص تغذیه در طول مدت 15سال گذشته مرا به سفرهاي باورنکردنی کشانده است. از کار در مرکزي که طرفدار سرسخت رژیم هاي کم چربی است تا مرکز درمانی خودم که هم اکنون دایر است و بر رویکرد تدریجی از اشتباه درآوردن نگرش هاي مربوط به‌رژیم غذایی و تحول فعلی آنها تاکید می شود. وقتی براي اولین بار در سال 1988 نظرات متفاوت در حمایت از

رژیمه اي غذایی کم چربی را دیدم شروع به ارایه ي اصولی کردم که اساس تمام سمزدایی، پاكسازي کبد، مبارزه با ترشح بیش از حد انسولین کارهاي بعديام مثل و حمایت از سلامت کلی مراجعان به‌عنوان عناصر قطعی و حتمی براي توانا ساختن شد. «آنان در کاهش وزن در آنزمان فقط شرح برنامه ي دو هفته اي پاكسازي چربی را ابداع کرده بودم، یعنی برنامه اي را ارایه داده بودم که براي تمام عمر به زنان توان می بخشید تا وزن خود را از طریق سمزدایی، پاكسازي، تغذیهي متعادل و ایجاد سبک زندگی سالم کم کنند.

برنامه ي مناسب پاكسازي براي حمایت از برنامهي غذایی پاكسازي چربی طراحی شده است. بنابراین شما میتوانید کتاب را تهیه کنید و شروع به تمرین کنید. قول می دهم که  احساس و ظاهر بهتري پیدا خواهید کرد، بهطوريکه دوستان، افراد خانواده و همکاران شما متعجب خواهند شد. با اجراي این دو برنامه درخواهید یافت که پیشرفت آشکاري در کاهش وزن و رسیدن بههدفهاي تناسب اندام خواهید داشت و حتی تمرکز فکري بیشتري پیدا خواهید کرد، هیجانات شما آرامش خواهند یافت، استرس شما از بین خواهد رفت، و انرژي و آرامشی را که قبلا در خواب هم نمی دیدید برايتان به ارمغان خواهد آورد.

میدانم چنین به نظر می رسد که غلو می‌کنم، اما چنین نیست، جوآنی و من نتیجه ي این برنامه را دیده‌ایم بنابراین به برنامه‌ي ما خوش آمدید. ما در حاصل کوششمان پس از اجراي برنامه با شما شریک خواهیم بود.

آن لوئیز، جیتلمن

 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام
مولف: ان لوئیز گیتلمن - جونی گرگینز
مترجم: حسین آزاد - محمد امین خضری
تعداد صفحه: 228
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1400
شابک: 9786005116045
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116045

نظرات کاربران درباره کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری

برنامه غذایی تناسب اندام چربی سوزی
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری توسط ان لوئیز گیتلمن - جونی گرگینز نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری توسط انتشارت بعثت منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب برنامه ی سوزاندن چربی و تناسب اندام اثر حسین آزاد، محمد امین خضری به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام