ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی

وضعیت موجودی: ناموجود
38 رای
ناشر جویبار
انتخاب ها

ناشر: جویبار

مولفین: فردیناند بیر، راسل جانستون، الیوت ایسنبرگ

مترجم: اردشیر اطیابی

بر اساس SI

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مقاومت مصالح یکی از درسهای پایه ای در علوم مهندسی و به ویژه مهندسی مکانیک و سازه است. بسته به رشته مهندسی و سطح آموزش ، تمامی یا بخشهایی از این کتاب به دانشجویان تدریس می شود.هدف اصلی دردوره اول مکانیک ایجاد توانایی تحلیل مسایل در دانشجویان مهندسی به روشی ساده و منطقی وبه کاربستن چند اصل بسیار مفهوم و پایه ای در حل مسایل است .امید است که این کتاب که برای اولین درس استاتیک در سال دوم دانشگاه در نظر گرفته شده و به دنبال آن کتاب "مکانیک برداری برای مهندسین : دینامیک "اساتید را دردستیابی به این هدف یای دهند.در ابتدای کتاب موضوع تحلیل برداری مطرح می شود و از آن برای ارائه مطالب و بحث اصول اساسی مکانیک استفاده خواهدشد. همچنین ازروشهای برداری برای حل بسیاری از مسایل به ویژه مسایل سه بعدی استفاده خواهد شدکه به حل ساده تر و دقیق تر مسئله منجر می گردد. اما به هرحال تاکی اصلی در این کتاب بر روی درک صحیح اصول مکانیک و کاربرد آنها د رحل مسایل مهندسی است و تحلیل برداری بیشتر به عنوان ابزاری مناسب طرح می شود.


 فهرست مطالب

درباره نویسندگان

پیش گفتار

فهرست نمادها

فصل 1 مقدمه

مکانیک چیست؟

مفاهیم و اصول پایه

سیستم های واحدهای اندازه گیری

تبدیل واحدهای یک سیستم به دیگری

روش حل مسئله

دقت عددی

فصل 2 استاتیک ذرات

مقدمه

نیروهای موجود در یک صفحه

نیروهای وارد بر یک ذره، برآیند دو نیرو 

بردارها 

جمع بردارها 

بر آیند چند نیروی همرس یا متقارب

تجزیه یک نیرو به مؤلفههای آن

مؤلفه های قائم نیرو، بردارهای واحد 

جمع نیروها از طریق جمع مؤلفه های X و Y آنها

تعادل ذره 

قانون اول حرکت نیوتن

مسایل مربوط به تعادل ذره، نمودار جسم آزاد

نیروهای فضایی

مؤلفه های قائم یک نیرو در فضا

نیروی تعریف شده با مقدار و دو نقطه از خط اثر خود

جمع نیروهای همرس (متقارب) در فضا

تعادل ذره در فضا

دوره و خلاصه مطالب فصل ۲

مسایل دوره.

مسایل کامپیوتری

فصل 3 اجسام صلب: سیستمهای معادل نیرو

مقدمه

نیروهای خارجی و داخلی

اصل انتقال پذیری، نیروهای معادل

ضرب برداری دو بردار

بیان حاصل ضرب برداری بر حسب مؤلفه های قائم

گشتاور نیرو حول یک نقطه

قضية وارينيون

مؤلفه های قائم گشتاور یک نیرو

ضرب اسکالر دو بردار

ضرب سه گانه مختلط سه بردار

گشتاور نیرو حول یک محور معین

گشتاور کوپل

کوپل های معادل

جمع کوپل ها

کوپل ها را می توان با بردار نشان داد

تجزیه یک نیروی معین به یک نیرو در نقطه O و یک کوپل

خلاصه کردن سیستمهای نیرو به نیرو و کوپل

سیستم های معادل نیرو

سیستم های همسنگ بردارها

خلاصه کردن بیشتر سیستمهای نیرو

خلاصه کردن سیستم نیروها به رنچ

دوره و خلاصه مطالب فصل ۳

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 4 تعادل اجسام صلب

مقدمه.

نمودار جسم آزاد

تعادل دو بعدی

واکنش تکیه گاه ها و اتصالات در سازه های دو بعدی

جسم صلب دو بعدی

واکنش های نامعین استاتیکی، قیدهای ناقص

تعادل تعادل جسم دو نیرویی

تعادل

جسم

سه نیرویی

تعادل سه بعدی

تعادل سه بعدی جسم صلب

واکنش های محل تکیه گاه ها و اتصالات در سازه های سه بعدی

دوره و خلاصه مطالب فصل 4

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 5 توزیع نیروها: مرکز هندسی(مرکز خط، مرکزسطح، مرکز حجم)، گرانیگاه

مقدمه

سطوح و خطوط

گرانیگاه اجسام دو بعدی.

مرکز سطح و مرکز خط

گشتاور اول سطح و خط

صفحات و سیم های مرکب

تعیین مرکز هندسی با انتگرال گیری

قضیه پاپوس - گلدینوس

بار گسترده روی تیرها

نیروهای وارد بر سطوح غوطه ور

حجم ها.

گرانیگاه اجسام سه بعدی، مرکز

اجسام مركب

تعیین مرکز حجم با انتگرال گیری

دوره و خلاصه مطالب فصل 5

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 6 تحلیل سازه ها

خرپاها

تعریف خرپا

تعریف ساده

خرپاهای تحلیل خرپاها به روش گره

گره های تحت شرایط بارگذاری ویژه

خرپاهای فضایی

تحلیل خرپا به روش مقطع

خرپاهای ساخته شده از چند خرپای ساده

قاب ها و ماشین ها

سازه های دارای اعضای چند نیرویی

تحلیل قاب

قابهایی که با جدا شدن از تکیه گاه ها صلبیت خود را از دست می دهند

ماشينها

دوره و خلاصه مطالب فصل 6

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 7 نیروهای تیرها و کابل ها

مقدمه

نیروهای داخلی اعضا

تیرها

انواع مختلف بارگذاری ها و تکیه گاه ها

نیروی برشی و گشتاور خمشی در تیر

نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی

روابط میان بار

نیروی برشی و گشتاور خمشی

کابل ها

کابل های با بار متمرکز

کابل های با بار گسترده

کابل سهموی

زنجیره

دوره و خلاصه مطالب فصل ۷

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 8 اصطکاک

مقدمه

قوانین اصطکاک خشک، ضرایب اصطکاک

زوایای اصطکاک

محور

مسایل مربوط به اصطکاک خشک.

گره ها

پیچ های با دنده راست گوشه

یاتاقان های گرد، اصطکاک محور

یاتاقان های فشاری، اصطکاک دیسکی

اصطکاک چرخ، مقاومت غلتشی 

اصطکاک تسمه

دوره و خلاصه مطالب فصل ۸

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 9 نیروهای گسترده : گشتاور لختی

مقدمه

گشتاور دوم گشتاور لختی سطح

یا گشتاور لختی سطح

تعیین گشتاور لختی سطح با انتگرال گیری

گشتاور لختی قطبی

شعاع ژیراسیون یا شعاع چرخش سطح

قضیه محورهای موازی

گشتاورهای لختی سطوح مرکب

حاصل ضرب لخت

محورهای اصلی و گشتاورهای لختی اصلی

دایره مور برای گشتاورها و حاصل ضرب لختی

گشتاورهای لختی جرم

گشتاور لختی جرم

قضیه محورهای موازی

گشتاور لختی جرم صفحات نازک

تعیین گشتاور لختی جرم جسم سه بعدی با انتگرال گیری

گشتاورهای لختی جرم اجسام مركب

گشتاور لختی جرم جسم نسبت به محور اختیاری عبوری از نقطه O

حاصل ضرب لختی جرم

بیضی وار لختی

محورهای اصلی لختی

تعیین محورهای اصلی و گشتاورهای لختی اصلی جرم جسمی با شکل دلخواه

دوره و خلاصه مطالب فصل ۹

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

فصل 10 روش کار مجازی 

مقدمه

کار یک نیرو

اصل کار مجازی

کاربردهای اصل کار مجازی

ماشین های واقعی، بازده مکانیکی

کار نیرو در ضمن تغيير مكان محدود

انرژی پتانسیل

انرژی پتانسیل و تعادل

پایداری تعادل

دوره و خلاصه مطالب فصل 10

مسایل دوره

مسایل کامپیوتری

مبانی آزمون مهندسی

پاسخ مسایل

رکز سطح و مرکز خط اشکال معمول

گشتاورهای لختی سطح اشکال هندسی معمول

گشتاورهای لختی جرم اشکال هندسی معمول

پیشوندهای SI

واحدهای اصلی SI مورد استفاده در مکانیک واکنش تکیه گاهها و اتصالات در سازه های دو بعدی

واکنش تکیه گاه ها و اتصالات در سازه های سه بعدی

واژه نامه

 

مشخصات کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی

مشخصات کتاب
ناشر: جویبار
عنوان اصلی: Vector mechanics for engineers,8th ed,c2007
مولف: فردیناند بیر، راسل جانستون، الیوت ایسنبرگ
مترجم: اردشیر اطیابی
تعداد صفحه: 518
قطع : رحلی
نوبت چاپ: دوم
نوع چاپ : دو رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9789646745278
ناشر جویبار
کد کتاب 9789646745278

نظرات کاربران درباره کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک (ویرایش هشتم) ترجمه اردشیر اطیابی

توزیع نیرو استاتیک ذرات تحلیل سازه مهندسان استاتیک استاتیک مکانیک مکانیک برداری

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام