ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

اصول مهندسی پی (ویرایش هفتم) ترجمه اردشیر اطیابی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
66 رای
ناشر جویبار
انتخاب ها
قیمت: 470,000 تومان

ناشر: جویبار

مولف: براجا ام.داس(Braja M,Das)

مترجم: اردشیر اطیابی

ویرایش هفتم بر اساس SI

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

کتاب « اصول مهندسی پی» در وهله‌ی نسخت برای دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران تدوین شده است. در فصل نسخت این کتاب با عنوان « ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک »، مطالب مطرح شده در درس مقدماتی مکانیک خاک مرور می‌شود که خود پیش‌نیاز درس مهندسی پی محسوب می‌گردد. این کتاب از چهارده فصل همراه با مثال‌های شده و مسایل تکلیف تشکیل یافته است و پاسخ مسایل انتخابی نیز ارائه شده است. فصل‌های این کتاب بیشتر به جنبه‌های ژئوتکنیکی طراحی پی اختصاص داده شده است.
 و...


 فهرست مطالب

 پیش‌گفتار
 1. ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک

۱-۱ مقدمه

۲-۱ دانه بندی 

۳-۱ محدوده اندازه خاکها.

4-1 روابط وزنی - حجمی .

5-1 تراکم نسبی .

6-1 حدود Atterberg

۷-۱ نشانه روانی.

۸-۱ فعالیت

۹-۱ سیستمهای طبقه بندی خاک

۱۰-۱ ضریب نفوذپذیری خاک

۱۱-۱تراوش پایدار

۱۲-۱ تنش مؤثر.

۱۳-۱ تحکیم 

14-1 محاسبه نشست تحکیمی اولیه

15-1 آهنگ زمانی تحکیم..

16-1 درجۂ تحکیم تحت تأثیر بارگذاری شیبدار.

۱۷-۱ مقاومت برشی .

۱۸-۱ آزمایش فشاری محدود نشده (تک محوری) 

۱۹-۱ نکاتی در مورد زاویه اصطکاک 

۲۰-۱ همبستگیهای مربوط به مقاومت برشی زهکشی نشده،

۲۱-۱حساسیت

 2. نهشت‌های طبیعی خاک و شناسایی زیر سطحی

۱-۲ مقدمه

نهشت های طبیعی خاک

۲-۲ منشأ خاک

۳-۲ خاک برجا

٢-٤ خاک انتقالی گرانشی

5-2 نهشت های آبرفتی

٢-٦ نهشتهای دریاچه ای

۷-۲ نهشتهای یخچالی

۸-۲ نهشتهای خاک بادرفتی

۹-۲ خاک آلی

۱۰-۲ برخی از واژه های محلی خاک ها

شناسایی زیرسطحی.

۱۱-۲ هدف شناسایی زیرسطحی.

۱۲-۲ برنامه شناسایی زیرسطحی.

۱۳-۲ گمانه های شناسایی صحرایی

٢-١٤ روش های نمونه گیری از خاک.

٢-١٥ نمونه گیری با استفاده از نمونه گیر قاشقی شکافدار

٢-١٦ نمونه گیری با جام زمین تراش.

۱۷-۲ نمونه گیری با لوله جدار نازک

۱۸-۲ نمونه گیری با نمونه گیر پیستونی.

۱۹-۲ مشاهده سطح آب زیرزمینی..

۲۰-۲ آزمایش برش پره ..

۲۱-۲ آزمایش نفوذ مخروط.

۲۲-۲ آزمایش فشارستی (PMT)

۲۳-۲ آزمایش انبساط سنج 

٢-٢٤ مغزه گیری از سنگ

۲5-۲ آماده سازی نمودار گمانه

٢-٢٦ شناسایی ژئوتکنیکی 

۲۷-۲ گزارش  شناسایی زیرسطحی

 3. پی‌های کم عمق: ظرفیت باربری نهایی

1.3 مقدمه

۲-۳ مفهوم کلی

۳-۳ نظریه ظرفیت باربری Terzaghi

٣-٤ ضریب ایمنی

5-3 صلاح معادلات ظرفیت باربری بر اساس موقعیت سطح آب زیرزمینی

٣-٦ معادله عمومی ظرفیت باربری

۷-۳ مواردی پژوهشی از ظرفیت باربری نهایی

۸-۳ تأثیر تراکم پذیری خاک

۹-۳ پیهای با بار برون محور

۱۰-۳ ظرفیت باربری نهایی تحت بارگذاری برون محور برون محوری یک سویه

۱۱-۳ ظرفیت باربری - برون محوری دوسویه.

۱۲-۳ ظرفیت باربری پی نواری تحت بارگذاری برون محور مایل

 4. ظرفیت‌ باربری نهایی پی‌های کم عمق: حالت‌های ویژه

٤-١ مقدمه

٤-٢ پی متکی بر خاکی با بستر صلب کم عمق

٤-٣ ظرفیت باربری خاک های لایه ای: خاک مقاوم تر بر روی خاک ضعیف تر

٤-٤  ظرفیت باربری خاک های لایه ای: خاک مقاوم تر در زیر خاک ضعیف تر

٤-٥ تأثیر پی های کم فاصله بر ظرفیت باربری نهایی

6-4 ظرفیت باربری پیهای واقع در بالای شیب

٤-٧ ظرفیت باربری زمین لرزهای پی واقع بر لبه شیروانی خاک دانه ای

8-4 ظرفیت باربری پی های روی دامنه شیب

9-4 پی های روی سنگ

٤-١٠ ظرفیت برکنش پی ها.

 5. پی‌های کم عمق: ظرفیت باربری مجاز و نشست

1-5 مقدمه

افزایش تنش قائم در توده خاک در اثر بار پی

۲-۵ تنش ناشی از بار متمرکز

۳-۵ تنش ناشی از سطح بارگذاری شده دایره ای

٥-٤ تنش زیر سطح مستطیلی

5-5  افزایش تنش قائم متوسط ناشی از سطح بارگذاری شده مستطیلی

6-5 افزایش تنش زیر خاکریز

۷-۵ راه حل Westergaard برای تنش قائم ناشی از بار متمرکز

8-5 توزیع تنش برای مصالح نوع Westergaard نشست آنی یا الاستیک

9-5 نشست آنی یا الاستیک پی های روی رس اشباع

10-5 محاسبه نشست بر اساس نظرية الاستيسيته

11-5 معادله بهبود یافته نشست آنی یا الاستیک

12-5 نشست خاک ماسه ای: استفاده از ضریب تأثیر کرنش

13-5 نشست پی روی ماسه بر اساس مقاومت نفوذ استاندارد

14-5 نشست در خاک دانه ای بر اساس آزمایش فشارسنج (PMT) نشست تحکیمی

15-5 روابط نشست تحکیمی اولیه

16-5 تأثیر سه بعدی بر روی نشست تحکیمی اولیه

17-5 نشست ناشی از تحکیم ثانویه

۱۸-۵ آزمایش بارگذاری صحرایی

19-5 ظرفیت باربری مقرر

20-5 نشست قابل تحمل ساختمان ها

 6. پی گسترده

1-6 مقدمه

٦-٢ شالوده های مرکب

3-6 انواع معمول پی های گسترده

4-6  ظرفیت باربری پی های گسترده

5-6  نشست نسبی پی های گسترده

6-6 مشاهدات نشست صحرایی پی های گسترده

7-6 پی متعادل

٦-٨ طراحی سازهای پیهای گسترده

 7. فشار جانبی خاک

۱-۷ مقدمه

۲-۷ فشار جانبی خاک در حال سکون فشار محرک

۳-۷ فشار خاک محرک Rankine.

٧-٤ حالت عمومی فشار محرک Rankine

5-7 فشار خاک محرک Coulomb

٧-٦ فشار جانبی ناشی از سربار

۷-۷ فشار خاک محرک در شرایط زلزله

۸-۷ فشار محرک برای چرخش دیوار حایل حول نقطه بالایی :  گود مهاربندی شده

9-7 فشار محرک خاک جهت انتقال جانبی دیوار حایل - خاکریز دانه ای فشار مقاوم

۱۰-۷ فشار خاک مقاوم Rankine

۱۱-۷ فشار خاک مقاوم Rankine : سطح پشتی قائم و خاکریز شیبدار..

۱۲-۷ فشار خاک مقاوم Coulomb

۱۳-۷ نکاتی در مورد فرض سطح گسیختگی در محاسبات فشار Coulomb 

14-7 فشار مقاوم خاک در شرایط زلزله

 8. دیوارهای حایل

۱-۸ مقدمه

دیوارهای وزنی و طره ای

۲-۸ تعیین نسبت دیوارهای حایل

3-8 کاربرد نظریه های فشار جانبی خاک در طراحی

4-8 پایداری دیوارهای حایل

5-8 وارسی واژگونی

6-8 وارسی لغزش در امتداد پایه

7-8 وارسی گسیختگی ناشی از ظرفیت باربری

8-8 درزهای ساخت و زهکشی خاکریز

9-8 طراحی دیوار حایل وزنی برای شرایط زلزله

۱۰-۸توضیحاتی در مورد طراحی دیوارهای حایل و موردی پژوهشی تثبیت مکانیکی دیوارهای حایل

۱۱-۸ تقویت خاک 

۱۲-۸ نکاتی در مورد تقویت خاک

13-8 نکات عمومی طراحی.

٨-١٤دیوارهای حایل مجهز به تقویتی تسمه فلزی

15-8 روند گام به گام طراحی با استفاده از تسمه های تقویتی فلزی 

٨-١٦ دیوارهای حایل با تقویتی زمین پارچه.

۱۷-۸دیوارهای حایل با تقویتی زمین شبکه ــ کلیات

18-8 روند طراحی دیوار حایل تقویت شده با زمین شبکه

 9. دیوارهای سپری

۱-۹ مقدمه

۲-۹ روش های ساخت

۳-۹ دیوارهای سپرکوبی شده طره ای

٩-٤ سپر طره ای کوبیده شده در خاک های ماسه ای

5-9 حالت های ویژه دیوارهای طره ای سپرکوبی شده در خاک ماسه ای

6-9  سپرکوبی طره ای در رس

۷-۹ حالت های ویژه دیوارهای طره ای سپرکوبی شده در رس

8-9 دیوارهای سپری مهار شده 

9-9 روش سپر پای مفصلی در خاک ماسه ای

۱۰-۹ نمودارهای طراحی روش سپر پای مفصلی (سپرکوبی در خاک ماسه ای)

۱۱-۹ کاهش گشتاور خمشی برای دیوارهای سپری مهار شده.

۱۲-۹روش نمودار فشار محاسباتی برای سپرکوبی در خاک ماسه ای.

۱۳-۹ روش سپر پای گیردار در خاک ماسه ای 

14-9 مشاهدات صحرایی دیوارهای سپری مهار شده

۱۵-۹ روش سپر پای مفصلی در رس.

16-9 مهارها

۱۷-۹ ظرفیت نگه دارندگی صفحات مهار در ماسه

۱۸-۹ ظرفیت نگه دارندگی صفحات مهار در رس

۱۹-۹ مقاومت نهایی کش مهارها.

 10. گودهای مهاربندی شده

1-10 مقدمه

۲-۱۰ پوش فشار جهت طراحی گود مهاربندی شده

۳-۱۰ پوش فشار برای گودهای حفاری شده در خاک لایه ای

١٠-٤ طراحی اجزای مختلف گود مهاربندی شده

۵-۱۰ مواردی پژوهشی از گودهای مهاربندی شده

١٠-6 برآمدگی کف گود در خاک رس

۷-۱۰ پایداری کف گود در ماسه

۸-۱۰ تسلیم جانبی سپرها و نشست زمین 

 11. پی‌های شمعی

1-11 مقدمه

۲-۱۱ انواع شمع ها و ویژگی های سازهای آن ها.

۳-۱۱ تخمین طول شمع.

4-11 شمع کوبی

5-11 سازوکار انتقال بار

6-11 معادلات تخمین ظرفیت باربری شمع

۷-۱۱ روش Meyerhoff برای تخمین زدن

۸-۱۱ روش Vesic برای تخمین زدن

۹-۱۱ روش Coyle و Castello برای تخمین زدن در ماسه

۱۰-۱۱ همبستگی هایی برای محاسبه ,با استفاده از نتایج SPT و CPT

۱۱-۱۱ مقاومت اصطکاکی در ماسه

۱۲-۱۱ مقاومت اصطکاکی (یا پوستهای) در رس

۱۳-۱۱ ظرفیت باربری شمع های متکی بر سنگ

14-11 آزمایش بارگذاری شمع 

15-11 نشست آنی یا الاستیک شمع ها

16-11شمع های تحت بار جانبی

۱۷-۱۱ روابط شمع کوبی

۱۸-۱۱ ظرفیت باربری شمع های لرزشی - کوبشی 

۱۹-۱۱ اصطکاک پوسته ای منفی

گروه شمع ها

۲۰-۱۱ کارایی گروه

۲۱-۱۱ ظرفیت باربری نهایی گروه شمع ها در رس اشباع

۲۲-۱۱ نشست آنی یا الاستیک گروه شمع ها

۲۳-۱۱ نشست تحکیمی گروه شمع ها

١١-٢٤ شمع های متکی بر سنگ

 12.پی‌های چاهی

۱-۱۲ مقدمه

۲-۱۲ انواع پی های چاهی

۳-۱۲ روش های ساخت

١٢-٤ دیگر نکات طراحی

١٢-٥ سازوکار انتقال بار

١٢-٦ تخمین ظرفیت باربری

۷-۱۲ ظرفیت باربری پی های چاهی در خاک دانه ای

۸-۱۲ ظرفیت باربری بر اساس نشست

۹-۱۲ ظرفیت باربری پیهای چاهی در رس

۱۰-۱۲ ظرفیت باربری پی های چاهی بر اساس نشست

۱۱-۱۲ نشست پی چاهی در بار بهره برداری

۱۲-۱۲ ظرفیت باربری جانبی - روش بار و گشتاور مشخصه

۱۳-۱۲ پی های چاهی امتداد یافته در سنگ

 13. ساخت پی در خاک‌های مشکل‌دار

1-13 مقدمه

خاک های فروریزنده .

۲-۱۳ تعریف و انواع خاک های فروریزنده

۳-۱۳ پارامترهای فیزیکی شناسایی

١٣-٤ روش محاسبه نشست ناشی از فروریزی 

۵-۱۳ طراحی پی در خاکهایی که مرطوب نمی شوند

6-13 طراحی پی در خاکهایی که مرطوب می شوند 

خاک های منبسط شونده

۷-۱۳ ماهیت عمومی خاکهای منبسط شونده

۸-۱۳ آزمایش تورم محدود نشده

۹-۱۳ آزمایش فشار تورم

۱۰-۱۳ دسته بندی خاک های منبسط شونده بر پایه آزمایش های نشانه

۱۱-۱۳ نکات پی سازی در خاک های منبسط شونده

۱۲-۱۳ پی سازی بر روی خاک های منبسط شونده

زمین های دفن زباله

۱۳-۱۳ ماهیت کلی زمین های دفن زباله

14-13 نشست زمین های دفن زباله

 14. بهسازی خاک و اصلاح زمین

1-14 مقدمه

١٤-٢ اصول کلی تراکم

3-14 تراکم صحرایی یا کارگاهی

١٤-٤ کنترل تراکم در آببندهای رسی

١٤-٥ تراکم شناوری ـ لرزشی

١٤-٦ آتشباری 

١٤-٧ پیش فشردگی یا پیش بارگذاری 

١٤-٨ زهکش های ماسه ای

١٤-٩ زهکشهای قائم پیش ساخته

10-14 تثبیت آهکی خاک

11-14 تثبیت سیمانی خاک

١٤-۱۲ تثبیت خاک با نرمه خاکستر

١٤-۱۳ ستون های سنگی

14-14 ستون های ماسه ای متراکم

١٤-١٥ تراکم دینامیکی

١٤-16 دوغاب فشانی

 پاسخ مسایل انتخابی
 ضرایب تبدیل واحدهای انگلیسی به واحدهای SI
 ضرایب تبدیل واحدهای SI به واحدهای انگلیسی
 واژه‌نامه

مشخصات اصول مهندسی پی (ویرایش هفتم) ترجمه اردشیر اطیابی

مشخصات کتاب
موضوع: ساختمان سازی-جدول ها و نمودارها، پی سازی
ناشر: جویبار
عنوان اصلی: Principles of foundation engineering, 7th ed,2010
مولف: براجا ام.داس(Braja M,Das)
مترجم: اردشیر اطیابی
تعداد صفحه: 856
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1395
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9789646745377
وضعیت : منتشر شده
ناشر جویبار
کد کتاب 9789646745377

نظرات کاربران درباره اصول مهندسی پی (ویرایش هفتم) ترجمه اردشیر اطیابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد اصول مهندسی پی (ویرایش هفتم) ترجمه اردشیر اطیابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره اصول مهندسی پی (ویرایش هفتم) ترجمه اردشیر اطیابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام