ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی

وضعیت موجودی: ناموجود
55 رای
ناشر جویبار
انتخاب ها

ناشر: جویبار

مولف: BRAJA M.DAS

مترجم: ارشیر اطیابی

بر اساس SI

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مقدمه

مکانیک خاک دانش نسبتا جدیدی است. درواقع شالوده علمی مکانیک خاک در قرن بیستم پایه ریزی شد. به همین دلیل تحقیقات و پیشرفت های نسبتا سریع و وسیعی در این علم صورت گرفته است که همچنان ادامه دارد. مکانیک خاک یکی از درس های پایه ای مهندسی عمران است که معمولا در سال سوم به دانشجویان تدریس می شود. کتابی که در دست دارید یکی از کتابهای شناخته شده در این زمینه است .ویرایش هفتم این کتاب در بیست و پنجمین سالگرد انتشار نخستین چاپ آن منتشر شده است وآخرین پژوهش ها و یافته ها درآن گنجانده شده است. در ترجمه این کتاب سعی برآن بوده است که از واؤه های علمی دقیق و رایج استفاده شود.


 فهرست مطالب

پیش گفتار

1 مهندسی ژئوتکنیک – چشم انداز تاریخی

1-1 مهندسی ژئوتکنیک پیش از قرن هجدهم

2-1 دوره پیش کلاسیک مکانیک خاک (۱۷۷۶-۱۷۰۰)

3-1 مکانیک خاک کلاسیک ـ مرحله اول (۱۸۵۶-۱۷۷۶)

4-1 مکانیک خاک کلاسیک ـ مرحله دوم (۱۹۱۰-۱۸۵۶)

5-1 مکانیک خاک جدید (۱۹۲۷-۱۹۱۰)

6-1 مهندسی ژئوتکنیک پس از سال ۱۹۲۷

7-1 پایان یک عصر

2 منشاء خاک و اندازه ذرات

1-2 چرخه سنگ و منشاء خاک

2-2 اندازه ذرات خاک

3-2 کانیهای رس

4-2 چگالی (G)

5-2 تجزیه مکانیکی خاک

6-2 منحنی دانه بندی

7-2 شکل ذرات

8-2 خلاصه مطالب فصل

3 روابط وزنی – حجمی

1-3 روابط وزنی ـ حجمی

2-3 روابط میان وزن مخصوص، نسبت تخلخل، میزان رطوبت و چگالی

3-3 روابط میان وزن مخصوص، پوکی و میزان رطوبت

4-3 روابط مختلف وزن مخصوص

5-3 تراکم نسبی

6-3 توضیحاتی در مورد emax و emin

7-3 خلاصه مطالب فصل

4 خاصیت خمیری و ساختار خاک

1-4 مقدمه 

2-4 حد روانی (LL)

3-4 حد خمیری (PL)

4-4 حد انقباض (SL)

5-4 نشانه روانی و نشانه سفتی

6-4 فعالیت 

7-4 نمودار خمیری

8-4 ساختار خاک

9-4 خلاصه مطالب فصل

5 طبقه بندی خاک

1-5 طبقه بندی بافتی

2-5 طبقه بندی بر اساس رفتار مهندسی

3-5 سیستم طبقه بندی AASHTO

4-5 سیستم طبقه بندی یکنواخت خاک

5-5 خلاصه و مقایسه سیستمهای طبقه بندی AASHTO و یکنواخت

6 تراکم خاک

1-6 تراكم ـ اصول کلی

2-6 آزمایش Poctor استاندارد

3-6 عوامل تأثیرگذار بر تراکم

4-6 آزمایش Proctor اصلاح شده

5-6 ساختار خاک رس متراکم 

6-6 تأثیر تراکم بر خصوصیات خاک چسبنده

7-6 تراکم کارگاهی

8-6 مشخصات فنی تراکم کارگاهی

9-6 تعیین وزن مخصوص متراکم کارگاهی

10-6 تراکم خاکهای آلی و مواد زائد

11-6 روشهای ویژه تراکم

12-6 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

7 نفوذپذیری

1-7 معادله Bernoulli

2-7 قانون Darcy

3-7 ضریب نفوذپذیری

4-7 تعیین ضریب نفوذپذیری در آزمایشگاه

5-7 روابط ضریب نفوذپذیری ـ خاک دانه ای

6-7 روابط ضریب نفوذپذیری ـ خاکهای چسبنده

7-7 تغییرات امتدادی نفوذپذیری

8-7 ضریب نفوذپذیری معادل در خاکهای لایه ای

9-7 ضریب نفوذپذیری صحرایی به کمک پمپاژ آب از چاه

10-7 ضریب نفوذپذیری درجای خاکهای رس متراکم

11-7 خلاصه مطالب فصل و توضیحات

8 تراوش

1-8 معادله پیوستگی Laplace

2-8 معادله پیوستگی برای حل مسایل جریان ساده

3-8 شبکه جریان

4-8 محاسبات تراوش

5-8 شبکه جریان در خاک ناهمگشت (Anisotropic)

6-8 راه حل ریاضی تراوش

7-8 زیرفشار در زیر سازه های آبی

8-8 راوش از میان سد خاکی روی بستر نفوذناپذیر

9-8 راه حل L. Casagrande برای تراوش از میان سد خاکی

10-8 طراحی فیلتر یا صافی

11-8 خلاصه مطالب فصل مسایل

9 تنش های درجا

1-9 تنشهای موجود در خاک اشباع بدون تراوش

2-9 تنشها خاک اشباع با تراوش رو به بالا

3-9 تنش ها در خاک اشباع با تراوش رو به پایین

4-9 نیروی تراوش

5-9 برآمدگی خاک در اثر جریان اطراف سپرهای فلزی

6-9 استفاده از فیلتر یا صافی جهت افزایش ضریب ایمنی در مقابل برآمدگی

7-9 تنش مؤثر در خاکهای نیمه اشباع

8-9 صعود مویینه در خاکها

9-9 تنش مؤثر در ناحیه صعود مویینه

10-9 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

10 تنش درتوده خاک

1-10 تنشهای قائم و برشی روی یک صفحه

2-10 روش قطبی به دست آوردن تنشها در امتداد یک صفحه

3-10 تنشهای ناشی از بار متمرکز

4-10 تنش قائم ناشی از بار خطی قائم

5-10 تنش قائم ناشی از بار خطی افقی

6-10 تنش قائم ناشی از بار نواری قائم (عرض محدود و طول نامحدود)

7-10 تنش قائم ناشی از بارگذاری خاکریز

8-10 تنش قائم در زیر مرکز سطح دایره ای با بار یکنواخت

9-10 تنش قائم در هر نقطه ای در زیر سطح دایره ای با بار یکنواخت

10-10 تنش قائم ناشی از سطح بارگذاری شده مستطیلی

11-10 خطوط هم تنش

12-10 نمودار تأثیر برای فشار قائم 

13-10 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی. مسایل

11 تراکم پذیری خاک

1-11 فشار تماسی و نیمرخ نشست

2-11 روابط مربوط به محاسبه نشست آنی

3-11 مبانی تحکیم

4-11 آزمون آزمایشگاهی تحکیم یک بعدی

5-11 نمودارهای نسبت تخلخل ـ فشار 

6-11 رسهای عادی تحکیم یافته و بیش تحکیم یافته

7-11 اثر دست خوردگی بر روی رابطه نسبت تخلخل ـ فشار 

8-11 محاسبه نشست ناشی از تحکیم اولیه یک بعدی

9-11 نشانه فشردگی (C)

10-11 نشانه تورم (C)

11-11 نشست تحکیمی ثانویه

12-11 سرعت زمانی تحکیم

13-11 ضریب تحکیم

14-11 محاسبه نشست تحکیمی زیر پی

15-11 موردی تاریخی - نشست حاصل از خاکریز پیش بارگذاری جهت ساخت بیمارستان Tampa VA

16-11 روشهای تسریع نشست تحکیمی

17-11 پیش فشردگی

18-11 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

12 مقاومت برشی خاک

1-12 معیار گسیختگی Mohr-Coulomb

2-12 شیب صفحه گسیختگی ناشی از برش

3-12 آزمون آزمایشگاهی تعیین پارامترهای مقاومت برشی

4-12 آزمایش برش مستقیم

 5-12 آزمایش برش مستقیم زهکشی شده بر روی ماسه و رس اشباع

6-12 توضیحات کلی درباره آزمایش برش مستقیم.

7-12 آزمایش برش سه محوری (کلیات)

8-12 آزمایش سه محوری تحکیم یافته - زهکشی شده

9-12 آزمایش سه محوری تحکیم یافته ـ زهکشی نشده

10-12 آزمایش سه محوری تحکیم نیافته ـ زهکشی نشده

11-12 آزمایش فشاری محدود نشده بر روی رس اشباع

12-12 روابط تجربی میان چسبندگی زهکشی نشده (۷۰) و فشار سربار مؤثر 

13-12 حساسیت و دگرروانی رس

14-12 ناهمگشتی مقاومت در رس 

15-12 آزمایش برش پره

16-12 دیگر روشهای تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده

17-12 مقاومت برشی خاکهای چسبنده غیر اشباع

18-12 مسیر تنش

19-12 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

13 فشار جانبی خاک: در حالت سکون، Rankine و Coulomb1-13 

1-13 فشار خاک ساکن، محرک و مقاوم

2-13 فشار خاک ساکن

3-13 فشار خاک در حال سکون برای خاک نیمه غوطه ور

4-13 نظریۂ فشار محرک Rankime

5-13 نظریۂ فشار مقاوم Rankime

6-13 تسلیم دیوار با ارتفاع محدود

7-13 حالت عمومی فشار محرک و مقاوم Rankine ـ خاکریز دانهای

8-13 نمودار توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوارهای حایل

9-13 فشار Rankine در خاکریز شیبداری از خاک ' - 'c

10-13 فشار محرک Coulomb

11-13 راه حل ترسیمی فشار خاک محرک Coulomb

12-13 فشار مقاوم COulomb

13-13 نیروی محرک وارد بر دیوارهای حایل همراه با نیروهای زلزله

14-13 انواع معمول دیوارهای حایل صحرایی

15-13 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

14 فشار جانی خاک: سطح گسیختگی خمیده

1-14 دیوارهای حایل دارای اصطکاک

2-14 خصوصیات مارپیچ لگاریتمی

3-14 روند تعیین فشار مقاوم خاک (P) ـ خاکریز غیرچسبنده

4-14 ضریب فشار مقاوم خاک (K)

5-14 نیروی مقاوم روی دیوار همراه با نیروهای زلزله

6-14 گودهای مهاربندی شده ـ کلیات

7-14 تعیین نیروی فشاری محرک وارد بر سیستم مهاربندی گودهای باز در خاک دانهای 

8-14 تعیین نیروی فشاری محرک وارد بر سیستم مهاربندی گودها در خاک چسبنده

9-14 تغییرات فشار در طراحی سپرها، قیدهای فشاری و پشت بندهای افقی

10-14 خلاصه مطالب فصل

15 پایداری شیروانی خاک

1-15 مقدمه ـ حالتهای گسیختگی شیروانی

2-15 ضریب ایمنی

3-15 پایداری شیروانیهای نامحدود

4-15 شیروانیهای محدود ـ كليات

5-15 تحلیل شیروانیهای محدود با سطح گسیختگی صفحه ای (روش Culmann)

6-15 تحلیل شیروانیهای محدود با سطح گسیختگی دایره ای - کلیات

7-15 روش توده ـ شیروانیهای خاک رس همگن

8-15 روش توده ـ پایداری شیروانی رسی اشباع همراه با نیروهای زلزله

9-15 روش توده - شیروانیهای خاک ' - 'c همگن

10-15 روش معمولی قطعه

11-15  روش قطعه ساده شده Bishop

12-15 تحلیل پایداری با استفاده از روش قطعه برای تراوش پایدار

13-15 دیگر راه حلهای شرایط تراوش پایدار

14-15 موردی تاریخی از گسیختگی شیروانی

15-15 روش قطعه Morgenstern برای شرایط فروکش سریع

16-15 نوسان ضریب ایمنی شیروانیهای رسی روی رس اشباع

16 ظرفیت باربری خاک برا پی های سطحی

1-16 ظرفیت باربری خاک برای پیهای سطحی

2-16 معادله ظرفیت باربری نهایی Terzaghi

3-16 تأثیر سفره آب زیرزمینی 

4-16 ضریب ایمنی

5-16 معادله عمومی ظرفیت باربری 

6-16 نمونه تاریخی ارزیابی ظرفیت باربری نهایی

7-16 بار نهایی پیهای سطحی در زیر بار برون محور

8-16 ظرفیت باربری ماسه بر اساس نشست

9-16 آزمایش بارگذاری صفحه

10-16 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

17 پوشش زمین ها ی دفن زباله و ژئوسینتتیک ها

1-17 پوشش زمینهای دفن زباله ـ برداشت کلی

2-17 متراکم ساختن خاک رس برای ساخت پوشش رسی

3-17 ژئوسینتتیکها (Geosynthetics)

4-17 زمین پارچهها.

5-17 زمین پرده ها 

6-17 زمین تورها 

7-17 پوشش رسی تک لایه و سیستمهای پوششی تک لایه زمین پردهای

8-17 پیشرفتهای جدید در سیستمهای پوششی زمینهای دفن زباله

9-17 سیستمهای انتقال آب فروشسته

10-17 انسداد زمینهای دفن زباله

11-17 خلاصه مطالب فصل و توضیحات کلی

18 شناسایی زیرسطحی

1-18 برنامه ریزی شناسایی خاک

2-18 روشهای گمانه زنی

3-18 روشهای معمول نمونه گیری

4-18 دست خوردگی نمونه

5-18 همبستگیهای آزمایش نفوذ استاندارد

6-18 دیگر آزمایشهای درجا

7-18 مغزه گیری از سنگ

8-18 گزارش شناسایی خاک

پاسخ مسایل انتخابی

ضرایب تبیدل واحدهای انگلیسی به واحدهای SI

ضرایب تبدیل واحدهای SI به واحدهای انگلیسی

واژه نامه

مشخصات اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی

مشخصات کتاب
ناشر: جویبار
عنوان اصلی: principles of geotechnical engineering 7th ed.2009
مولف: BRAJAS M.DAS
مترجم: اردشیر اطیابی
تعداد صفحه: 704
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
شابک: 9789646745315
وضعیت : منتشر شده
ناشر جویبار
کد کتاب 9789646745315

نظرات کاربران درباره اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با اصول مهندسی ژئوتکنیک : مکانیک خاک ویرایش هفتم ترجمه اردشیر اطیابی

خاک د تراکم پذیری خاک ظرفیت باربری مقاومت برشی طبقه بندی خاک تجزیه مکانیکی مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک ژئوتکنیک اصول مهندسی مکانیک خاک

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام