ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
19 رای
ناشر فدک ایساتیس

مولفان: دکتر سجاد حاجی زاده - دکتر محمدرضا فتحی کازرونی - دکتر محمد سعید سیف

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

ارزیابی مانورپذیري شناورها از اواسط قرن بیستم به دنبال بحران نفتی دهه 1970 و افزایش یکباره ابعاد شناورها به صورت جدي مورد توجه پژوهشگران و کارشناسان هیدرودینامیک و دینامیک کشتی قرار گرفته است. به نحوي که در سه دهه پایانی قرن گذشته تلاشهاي فراوانی جهت مدلسازي و شناخت رفتار شناور طی مانور صورت گرفته است. عمده توجه در این بازه بر خصوصیات مانوردهی در محدوده بنادر و آبهاي کم عمق بوده است. لیکن از اوایل قرن حاضر با جدي شدن موضوع کشتیرانی به صورت هوشمند، شناخت دینامیک حاکم بر مانور شناورها مجدداً به صورت جدي مورد توجه محققین قرار گرفته است. امروزه مفاهیم جدید مرتبط با هوشمندسازي اعم از کنترل پسخور، سیستمهاي مبتنی بر فناوري اطلاعات و استفاده از دادههاي هواشناسی پیشرفته به سرعت وارد حوزه مانور کشتی میشود. لذا ضروري است که تحقیقات در خصوص هیدرودینامیک مانور شناورها نیز به موازات تکمیل گردد. با توجه به این موضوع به نظر میرسد شناخت مفاهیم و روشهاي مدلسازي مانور شناورها براي مهندسین و پژوهشگران امروزي امري حیاتی است.

کتاب حاضر بر اساس منابع علمی معتبر در حوزه مانور و دینامیک شناورها و ده سال تجربه مرتبط مولفین در دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه صنعتی شریف تالیف شده است. ارائه مطالب در این کتاب به نحوي بوده است که دانشجویان کارشناسی مهندسی دریا بتوانند با اصو ل کلی آشن ا شد ه و ا ز طر ف دیگ ر دانشجویا ن تحصیلا ت تکمیل ی که ب ه مفاهیم هیدرودینامیک، دینامیک کشتی و کنترل علاقهمند هستند با روشها و دیدگاههاي مختلف مدلسازي آشنا شوند. کتاب حاضر در شش فصل اصلی تهیه شده است. در فصل اول ضمن معرفی موضوع، الزاماتی که سازمانهاي بینالمللی مرتبط با کشتیرانی و ساخت کشتی در خصوص مانور کشتی دارند بررسی شده است. در فصل دوم فرمولبنديهاي مختلفی از مانور کشتی ارائه شده است که هر کدام در حوزه به خصوصی کاربرد دارد. فصل سوم به روشهاي مدلسازي پرداخته شده است، روش مدلسازي تجربی در مانور شناورها از دیرباز استفاده میشده است. لیکن مدلسازي دینامیک سیالات محاسباتی با این که آینده امیدبخشی در این حوزه ترسیم میکند همچنان در مراحل اولیه تکامل است. فصل چهارم به طور کامل به معرفی سطوح کنترل به خصوص سکان و نقش آن در مانور کشتی اختصاص یافته است، مانور شناورها تا حد زیادي متاثر از سیستمهاي فرمان موجود روي شناور است. پیشبینی مانور کشتی بدون در نظر گرفتن شرایط آبراهه به هیچ وجه میسر نیست. علاوه بر این شناورها معمولاً در شرایط آب کم عمق و در مجاورت سواحل و بنادر مانور میدهند، لذا فصل پنجم این کتاب به بررسی تاثیرات آب کم عمق و محدودیتهاي جانبی و عرضی کانالهاي دسترسی بر مانور کشتی اختصاص یافته است. در نهایت افزایش سرعت شناورها منجر به پدیدههاي پیچیده هیدرودینامیکی حول بدنه و سکان میشود. به همین دلیل از تئوريهاي ارائه شده در فصل دوم کتاب در خصوص شناورهاي تندرو باید با احتیاط استفاده کرد. در فصل ششم سعی شده است این تفاوتها با جزئیات بیشتر آشکار گردد. پیشاپیش از نواقص احتمالی عذر خواسته و امیدواریم با تذکر صاحب نظران و متخصصان گرامی بتوان آنها را رفع نمود. بر خود واجب میدانیم زحمات کلیه دانشجویان و همکارانی که ما را در تهیه این کتاب یاري نمودهاند قدر بدانیم. در نهایت از همه عزیزان تشکر نموده و همه نتایج را مرهون صبر و پشتیبانی خانوادههاي خود میدانیم.

سجاد حاجیزاده

محمدرضا فتحی کازرونی

محمد سعید سیف

 

 

فهرست مطالب
فصل 1 مقدمه 1
1.1 مقدمه 2
2.1 تلاشهاي پیشین 6
3.1 دینامیک کشتی 10
4.1 معیارهاي ارزیابی مانور شناورها 15
5.1 انواع مانورها 19
1.5.1 دایره چرخش 20
2.5.1 مانور حلزونی 22
3.5.1 مانور پول اوت 24
4.5.1 مانور زیگ زاگ 25
5.5.1 تست توقف 26
6.5.1 مانور سکان سخت 28
6.1 آییننامهها و کنوانسیونهاي بین المللی 28
فصل 2 مدل ریاضی مانور کشتی 33
1.2 مقدمه 34
2.2 مدل مانور نوموتو 35
3.2 روش ضرایب هیدرودینامیکی معین 42
1.3.2 معادلات حرکت شناور در صفحهي افق 42
2.3.2 معادلات خطی مانور 45
3.3.2 معادلات غیر خطی آبکوویتز 50
4.3.2 نیروهاي هیدرودینامیکی 55
5.3.2 ضرایب نیروهاي هیدرودینامیکی 57
61 (MMG) 6.3.2 مدل ریاضی ماژولار
4.2 مدل عمومی دینامیک کشتی 62
1.4.2 دستگاه مختصات و نمادگذاري معمول مانور شناورها 63
2.4.2 مانور خطی شناور در اعداد فرود متوسط 67
3.4.2 پایداري جهتی 74
5.2 مدل شش درجه آزادي مانور 77
1.5.2 معادلات حرکت اویلر 77
2.5.2 دستگاه معادلات خطی شش درجه آزادي 79
3.5.2 وابستگی سوي- رول- یاو شناورهاي تکبدنه 80
هاي مدلسازي مانور 83 ¬ فصل 3 روش
1.3 مقدمه 84
2.3 روشهاي مدلسازي دینامیک کشتی 85
3.3 تحلیل ابعادي و تشابه 90
4.3 تست مدل مقید 96
1.4.3 تست کشش مورب در حوضچه کشش 97
2.4.3 تست بازوي چرخان 99
3.4.3 مکانیزم حرکت صفحهاي 101
4.4.3 سینماتیک مکانیزمها 102
جهت تست مدل مقید مانورپذیري در حوضچه کشش 104 ITTC 5.4.3 دستورالعمل
5.3 مدلسازي آشفتگی 107
6.3 تست مدل خودرانش 110
7.3 ثبت اطلاعات بر روي شناورهاي با مقیاس کامل 113
8.3 روشهاي عددي 113
1.8.3 روش سطوح بالا برنده 115
2.8.3 روش المان محدود 116
3.8.3 روش المان مرزي در حوزه زمان 119
4.8.3 روش حجم محدود 120
فصل 4 سطوح کنترلی 123
1.4 هندسه، نیرو و گشتاور سطوح کنترل 124
2.4 جریان سیال حول سکان 129
هاي کم عمق و بنادر 133 ¬ فصل 5 آب
1.5 مقدمه 134
2.5 آثار محیطی 134
5.3 تاسیسات بندري 136
1.3.5 کانال دسترسی 137
2.3.5 حوضچه گردش 140
3.3.5 حوضچه بندر 142
4.3.5 فضاهاي لنگراندازي و مهاربندي 143
5.3.5 موج شکن 143
6.3.5 جتی 144
7.3.5 جاذب امواج 145
8.3.5 تجهیزات کمک ناوبري 146
4.5 عوامل موثر بر مانوردهی در آبهاي بندري 148
5.5 اثرات آب کم عمق 150
1.5.5 اثر ساحل در کانالهاي باریک 155
2.5.5 نحوه احتساب اثرات آب کم عمق و ساحل در مدلسازي مانور 164
5.6 تاثیر آب کم عمق بر ضرایب هیدرودینامیکی مانور 167
فصل 6 مانور شناورهاي تندرو 183
1.6 مقدمه 184
2.6 دینامیک شناورهاي تکبدنه در چرخش با سرعت بالا 190
3.6 ویژگیهاي مانور شناورهاي تندرو 196
4.6 پایداري دینامیکی 200
6.5 ضرایب هیدرودینامیکی شناور در شرایط پروازي 203
مراجع 211
فهرست الفبایی 217
 
 

مشخصات مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: دکتر سجاد حاجی زاده - دکتر محمد رضا فتحی کازرونی - دکتر محمد سعید سیف
تعداد صفحه: 218
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1399
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شابک: 9786001604010
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب 9786001604010

نظرات کاربران درباره مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مانور شناورها اثر سجاد حاجی زاده - محمدرضا فتحی - محمد سعید سیف

فنی مهندسی مهندسی دریا کتاب دانشگاهی مانور دریایی

بر اساس سلیقه شما...

مقایسه اقلام