ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
45 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 302,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: داریوش هادی زاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
 
بخش اول / سایکرومتري
1ـ سایکرومتري
2ـ منحنی سایکرومتریک
3ـ دماي خشک
4ـ دماي تر یا مرطوب
5ـ دماي نقطه شبنم
6ـ رطوبت نسبی
7ـ رطوبت مخصوص
8ـ آنتالپی
9ـ انحراف آنتالپی
10ـ حجم مخصوص
11ـ دایره مبنا
12ـ ضریب کنار گذر
13ـ حرارت محسوس
13ـ 1ـ حرارت محسوس اتاق
13ـ 2ـ حرارت محسوس هواي تازه ورودي به فضا
13ـ 3ـ حرارت محسوس موثر اتاق
13ـ 4ـ حرارت محسوس کل
14ـ حرارت نهان
14ـ 1ـ حرارت نهان اتاق
14ـ 2ـ حرارت نهان هواي تازه ورودي به فضا
14ـ 3ـ حرارت نهان موثر اتاق
14ـ 4ـ حرارت نهان کل
15ـ حرارت کل
15ـ 1ـ حرارت کل هواي تازه به فضا
15ـ 2ـ حرارت کل موثر
15ـ 3ـ مجموع کل حرارت مورد نیاز
16ـ ضرایب حرارت
16ـ 1ـ ضریب حرارت محسوس
16ـ 2ـ ضریب حرارت محسوس اتاق
16ـ 3ـ ضریب حرارت محسوس موثر
16ـ 4ـ ضریب حرارت محسوس موثر کل
17ـ نقطه شبنم کویل
18ـ رسم فرایند سرمایش
19ـ فرایندها و تحولات هوا
19ـ 1ـ فرایند گرم کردن محسوس
19ـ 2ـ فرایند سرد کردن محسوس
19ـ 3ـ فرایند سرد کردن و رطوبت گیري
19ـ 4ـ فرایند اشباع آدیابتیک
19ـ 5ـ فرایند رطوبت زنی
19ـ 6ـ فرایند رطوبت گیري
19ـ 7ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش
19ـ 8ـ فرایند گرم کردن و رطوبتگیري
20ـ شرایط آسایش
بخش دوم / تبرید
1ـ محاسبه بارهاي سرمایی
1ـ 1ـ کسب حـرارت از خورشـید توسـط پنجـرههـا بصـورت
تشعشع
1ـ 2ـ محاسبه بار برودتی جدارهها
1ـ 3ـ محاسبه بار برودتی روشنایی
1ـ 4ـ محاسبه بار برودتی افراد
1ـ 5ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی
1ـ 6ـ محاسبه بار برودتی هواي خارج
1ـ 7ـ نمونه برگه محاسباتی بار برودتی ساختمان
2ـ انتخاب سیستم خنک کاري مناسب
2ـ 1ـ سیستمهاي خنککاري
3ـ فلودیاگرام تبرید
4ـ موتورخانه تبرید
5ـ چیلرها
5ـ 1ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن
5ـ 2ـ محاسبه ظرفیت چیلرها
5ـ 3ـ چیلرهاي تراکمی
5ـ 4ـ چیلرهاي تراکمی با محرك موتور احتراق داخلی
5ـ 5ـ چیلرهاي تراکمی با محرك الکتریکی
5ـ 6ـ شرح ساختمان دستگاههاي تبرید تراکمی )چیلر، کولر و...(
5ـ 7ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی
5ـ 8ـ سیستمهاي کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر
5ـ 9ـ روشهاي نشتیابی سیستم تبرید تراکمی
5ـ 10ـ چیلرهاي جذبی
5ـ 11ـ مقایسه چیلرهاي جذبی و تراکمی
6ـ برجهاي خنک کن
6ـ 1ـ انتخاب برج خنک کن
6ـ 2ـ برج خنک کن آبی اتمسفریک
6ـ 3ـ برج خنککن آبی با مکش مکانیکی
6ـ 4ـ تصحیحات جوي برجهاي خنک کن آبی
6ـ 5ـ نکات اجرایی
6ـ 6ـ چک لیست برج خنککن آبی
7ـ پمپ سیرکولاتور
7ـ 1ـ دبی پمپ سیرکولاتور
7ـ 2ـ هد پمپ
8ـ پمپ برج خنک کن
8ـ 1ـ دبی پمپ برج خنککن براي چیلرهاي تراکمی
8ـ 2ـ دبی پمپ برج براي چیلرهاي جذبی
8ـ 3ـ هد پمپ برج خنککن
9ـ لولهکشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج
9ـ 1ـ لولههاي فولادي
9ـ 2ـ لولههاي مسی
9ـ 3ـ لولههاي چدنی
9ـ 4ـ لولههاي  PVCیا CPVC
-5-9عایق کاري لولهها
9ـ 6ـ تعیین قطر لولهها
-10منبع انبساط
-11محاسبه و انتخاب فن کویل
12ـ محاسبه بار برودتی ساختمانها به روش نیمه سریع
بخش سوم / دستگاههاي گرمایشی و سرمایشی مستقل
1ـ دستگاههاي گرم کننده
1ـ 1ـ پکیج حرارتی
1ـ 2ـ شومینه
1ـ 3ـ کوره هواي گرم
1ـ 4ـ بخاري
1ـ 5ـ پمپ حرارتی
1ـ 6ـ آب گرم کنها
2ـ دستگاههاي خنک کننده
2ـ 1ـ ایرواشر
2ـ 2ـ کولرهاي آبی )تبخیري(
2ـ 3ـ کولر گازي
2ـ 4ـ یخچالهاي جذبی
بخش چهارم / هواي فشرده
1ـ هواي فشرده و کاربردهاي آن
1ـ 1ـ مشخصات هوا
1ـ 2ـ کدها و استانداردها
1ـ 3ـ کیفیت هواي فشرده
1ـ 4ـ کلاسهاي کیفیت هوا
1ـ 5ـ هواي فشرده اشباع و خشک
1ـ 6ـ کیفیت و مشخصات هواي فشرده مورد نیاز تجهیزات گوناگون
1ـ 7ـ محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا
2ـ تولید و توزیع هواي فشرده و تجهیزات آن
2ـ 1ـ فلودیاگرام نمونه تولید هواي فشرده
2ـ 2ـ کمپرسورخانه
2ـ 3ـ کمپرسورها
2ـ 4ـ افتر کولر
-5-2لولهکشی
2ـ 6ـ مخازن ذخیره هوا
2ـ 7ـ تلهها)(TRAPS
2ـ 8ـ فیلترها
2ـ 9ـ سپریتورها
2ـ 10ـ رطوبتگیري هوا
2ـ 11ـ نکات اجرایی سیستم هواي فشرده
بخش پنجم / اطفاء حریق
1ـ کلاسبندي آتشسوزي براساس نوع مواد آتشزا
1ـ 1ـ کلاس A
1ـ 2ـ کلاس B
1ـ 3ـ کلاس C
1ـ 4ـ کلاس D
2ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیري
2ـ 1ـ فضاهاي کم خطر
2ـ 2ـ فضاهایی با خطر متوسط
2ـ 3ـ فضاهاي پرخطر
3ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء
3ـ 1ـ اهمیت اعلام حریق
3ـ 2ـ سیستمهاي اعلام حریق
3ـ 3ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی
4ـ روشهاي عمومی اطفاء حریق
4ـ 1ـ روشهاي کنترل و اطفاء حریق
4ـ 2ـ تجهیزات خاموش کننده
4ـ 3ـ تجهیزات متحرك
4ـ 4ـ سیستمهاي قابل حمل و یا دستی
4ـ 5ـ سیستم اطفاء حریق با کف )فوم( توسط پمپ
4ـ 6ـ سیستم کف )فوم( پیش مخلوط
4ـ 7ـ آتش خاموشکنهاي قابل حمل اسید و باز
4ـ 8ـ آتش خاموش کنهاي کف )فوم( شیمیایی
4ـ 9ـ سیستم شیلنگ و قرقره
4ـ 10ـ سیستم رایزر خشک
4ـ 11ـ سیستم رایزر تر
4ـ 12ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز
4ـ 13ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینک
بخش ششم / گازرسانی
-1آشنایی با گاز طبیعی
2ـ تقسیمبندي ساختمانها
2ـ 1ـ ساختمانهاي مسکونی
2ـ 2ـ ساختمانهاي عمومی
2ـ 3ـ ساختمانهاي خاص
3ـ لولهکشی گاز
3ـ 1ـ ماتریال لولههاي فولادي
3ـ 2ـ لولههاي مسی
3ـ 3ـ لولههاي قابل انعطاف )شیلنگ(
3ـ 4ـ اتصالات فولادي
3ـ 5ـ تعیین قطر لولههاي گاز
3ـ 6ـ الزامات و نکات اجرایی لولهکشی
3ـ 7ـ عایق کاري لولههاي روکار
3ـ 8ـ عایق کاري لولههاي توکار
4ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه
4ـ 1ـ کلکتور
4ـ 2ـ کنتور
4ـ 3ـ دیگ
4ـ 4ـ پکیج
4ـ 5ـ آبگرمکن دیواري
4ـ 6ـ آبگرمکن زمینی
4ـ 7ـ بخاري خانگی
4ـ 8ـ اجاق گاز خانگی ) 5شعله فردار(
4ـ 9ـ چراغ روشنایی
4ـ 10ـ شومینه
4ـ 11ـ پلوپز وکباب پز
4ـ 12ـ دودکش وسایل گازسوز
4ـ 13ـ شیرها
4ـ 14ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
5ـ آزمایش سیستم لولهکشی
5ـ 1ـ آزمایش مقاومت
5ـ 2ـ آزمایش نشتی
5ـ 3ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز
-6طراحی و نقشهکشی و تعیین قطر لولههاي گاز
-1-6انتخاب مسیر لوله کشی گاز
-2-6تهیه نقشههاي سیستم لولهکشی گاز
-3-6تعیین قطر لولهها
-7نقد و بررسی نصب دسـتگاههـاي گازسـوز در فضـاهاي بـا
درزبندي معمولی و هوابند مطابق مباحث مقررات ملی
-1-7حداقل مساحت فضاي با درزبندي معمولی براي نصـب بخـاري
خانگی
8ـ چک لیست گازرسانی ۱
۴پوند بر اینچ مربع
بخش هفتم / عایقکاري
1ـ هدف از عایقکاري
2ـ انواع عایقها
1ـ 1ـ مشخصات عایقها
3ـ عایقکاري در تأسیسات
4ـ ضخامت عایق با فرمول
5ـ انتخاب ضخامت عایقها با استفاده از جداول
6ـ ضخامت بحرانی عایق لولهها
7ـ عایقکاري کانالها
7ـ 1ـ تأسیسات داخل ساختمان، در آب و هواي گرم و مرطوب
منابع

مشخصات مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: داریوش هادی زاده
تعداد صفحه: 360
قطع : رحلی
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001682124
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682124

نظرات کاربران درباره مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی( صنعت و ساختمان) جلد 2 اثر هادی زاده

تاسیسات مکانیکی مقررات ملی ساختمان مبحث کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات آزمون نظام مهندسی نظام مهندسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام