ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

نجوم ژئودزی اثر یزدیان

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
2 رای
ناشر نوآور
قیمت: 136,000 تومان

ناشر: نوآور

مولفین: امیر یزدیان، وحید رضاعلی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پوشش کامل درس نجوم ژئودزی رشته مهندسی نقشه برداری، معرفی کاتالوگ ستارگان و کاربردهای آن درنجوم ژئودزی، تعیین مختصات نجومی به وسلیه ی تصویربرداری زنیتی از ستارگان
نجوم ژیودزی علم تعیین موقعیت   نقاط واقع بر سطح زمین به وسیله ی مشاهدات نجومی می باشد. برقراری ارتباط بین سیستم های مختصات زمینی و ماهواره ای, ایجاد شبکه های ژیودزی سه بعدی زمینی, مبحث سنجش زمان و کاربردهای گوناگون دیگر, اهمیت نجوم ژیودزی را دو چندان می کند. کتاب حاضر, مباحث مطرح نجوم ژیودزی را با پشتوانه ی منابع مطالعاتی مختلف, به طور جامع پوشش داده است. همچنین فصل آخر کتاب به روش های نوین نجوم ژیودزی که با ورود دوربین های رقومی پیشرفته تصویربرداری از ستارگان و تکنیک های ردیابی ستارگان و پردازش تصاویر فصلی جدید را در به کارگیری این علم گشوده, پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات و مفاهيم
1ـ1ـ تعريف نجوم ژئودزي
1ـ2ـ مقايسه روش‌هاي تعيين موقعيت نقاط در نقشه‌برداري
1ـ3ـ كاربردهاي نجوم ژئودزي
1ـ4ـ مروري بر سطوح مبنا و شكل زمين
1ـ4ـ1ـ شكل و ابعاد زمين
1ـ4ـ2ـ ژئوئيد (سطح مبناي ارتفاعي)
1ـ4ـ3ـ بيضوي مرجع (سطح مبناي مسطحاتي)
1ـ 5 ـ سيستم‌هاي مختصات در ژئودزي
1ـ5ـ1ـ سيستم‌هاي مختصات زميني
1ـ5ـ1ـ1ـ سيستم مختصات نجومي محلي
1ـ5ـ1ـ2ـ سيستم مختصات ژئودتيك محلي
1ـ5ـ1ـ3ـ سيستم مختصات ژودسنتريك لحظه‌اي زمين
1ـ5ـ1ـ4ـ سيستم مختصات ژئوسنتريك لحظه‌اي زمين
1ـ5ـ1ـ5ـ سيستم مختصات ژئودتيكي
1ـ5ـ2ـ سيستم‌هاي مختصات سماوي
1ـ5ـ3ـ سيستم‌هاي مختصات مداري
1ـ6ـ رابطه‌ي بين مختصات ژئودتيك و نجومي

فصل دوم: سيستم‌هاي مختصات سماوي
2ـ1ـ مقدمه
2ـ2ـ تعاريف مهم در نجوم ژئودزي
2ـ2ـ1ـ كره سماوي
2ـ2ـ2ـ مركز كره سماوي
2ـ2ـ3ـ امتداد محور دوراني كره سماوي
2ـ2ـ4ـ استواي سماوي
2ـ2ـ5 ـ سمت‌الرأس و سمت‌القدم
2ـ2ـ6 ‌ـ دايره‌ي ساعتي
2ـ2ـ7ـ نصف‌النهار سماوي
2ـ2ـ 8‌ ـ مدار سماوي
2ـ2ـ9ـ افق سماوي
2ـ2ـ10ـ صفحه‌ي قائم
2ـ2ـ11ـ مثلث نجومي
2ـ2ـ12ـ دايره‌ي اكليپتيك
2ـ2ـ13ـ نقطه‌ي اعتدال
2ـ2ـ14ـ ميل اكليپتيك
2ـ2ـ15ـ نقاط انقلاب
2ـ2ـ16ـ تصحيحات
2ـ2ـ16ـ1ـ حركت مخصوص
2ـ2ـ16ـ2ـ پرسشن و نوتيشن
2ـ2ـ16ـ3ـ پارالاكس
2ـ2ـ16ـ4ـ ابريشن
2ـ2ـ16ـ5ـ انكسار
2ـ3ـ سيستم‌هاي مختصات سماوي
2ـ3ـ1ـ سيستم افقي (H)2
2ـ3ـ2ـ سيستم زاويه ساعتي (HA)
2ـ3ـ3ـ سيستم بعدي (RA)
2ـ3ـ4ـ سيستم اكليپتيك (E)
2ـ4ـ تبديلات بين سيستم‌هاي مختصات سماوي
2ـ4ـ1ـ تبديل سيستم‌هاي افقي و زاويه ساعتي به يكديگر
2ـ4ـ1ـ1ـ مثلث كروي
2ـ4ـ1ـ2ـ ماتريس‌هاي دوراني
2ـ4ـ2ـ تبديل سيستم‌هاي زاويه ساعتي و بعدي به يكديگر
2ـ4ـ2ـ1ـ مثلثات كروي
2ـ4ـ2ـ2ـ ماتريس دوراني
2ـ4ـ3ـ تبديل سيستم‌هاي بعدي و اكليپتيك به يكديگر
2ـ4ـ3ـ1ـ مثلثات كروي
2ـ4ـ3ـ2ـ ماتريس‌هاي دوراني
2ـ4ـ4ـ خلاصه سيستم‌هاي مختصات
2ـ5 ـ موقعيت‌هاي خاص ستارگان
2ـ5 ‌ـ1‌ـ طلوع و غروب ستارگان
2ـ5ـ1ـ1ـ ميل
2ـ5ـ1ـ2ـ زاويه ساعتي
2ـ5ـ1ـ3ـ آزيموت
2ـ5ـ2ـ عبور ستاره از نصف‌النهار محل (ترانزيت)
2ـ5ـ3ـ برخورد ستاره با دايره قائم اوليه
2ـ5ـ4ـ لحظه Elongation

فصل سوم: سيستم‌هاي سنجش زمان
3ـ1ـ مقدمه
3ـ2ـ سيستم‌هاي سنجش زمان
3ـ2ـ1ـ سيستم‌هاي نجومي و خورشيدي سنجش زمان
3ـ2ـ1ـ1ـ زمان نجومي ظاهري
3ـ2ـ1ـ2ـ زمان نجومي متوسط
3ـ2ـ1ـ3ـ زمان خورشيدي ظاهري
3ـ2ـ1ـ4ـ زمان خورشيدي متوسط
3ـ2ـ1ـ5ـ زمان جهاني
3ـ2ـ1ـ6ـ زمان افمريد
3ـ2ـ2ـ زمان‌هاي اتمي
3ـ2ـ2ـ1ـ زمان اتمي بين‌المللي (TAI)
3ـ2ـ2ـ2ـ زمان جهاني هماهنگ
3ـ2ـ2ـ3ـ زمان GPS
3ـ2ـ3ـ سيستم‌هاي زماني ديناميك
3 ـ2ـ3ـ1ـ زمان ديناميك زميني
3ـ2ـ3ـ2ـ زمان ديناميك بري سنتريك
3ـ2ـ4ـ زمان‌هاي هماهنگ
3ـ2ـ4ـ1ـ زمان هماهنگ ژئوسنتريك
3ـ2ـ4ـ2ـ زمان هماهنگ بري سنتريك

فصل چهارم: پخش، دريافت و ثبت زمان

فصل پنجم: تغييرات در مختصات سماوي
5ـ1ـ مقدمه
5 ـ2ـ حركت مخصوص پرسشن و نوتيشن
5 ـ 3ـ ابريشن و پارالاكس سالانه
5 ـ 3ـ ابريشن روزانه، پارالاكس ژئوسنتريك و انكسار نجومي
5 ـ4ـ حركت قطبي

فصل ششم: تعيين مختصات نجومي يك نقطه  
6 ـ 1ـ كليات
6 ـ1ـ1ـ مقدمه‌اي بر تعيين
6 ـ1ـ2ـ مقدمه‌اي بر تعيين طول جغرافيايي نجومي
6 ـ 2ـ تعيين مختصات نجومي درجه 2
6 ـ2ـ1ـ وسايل صحرايي
6 ـ2ـ2ـ ليست‌هاي مشاهدات
6 ـ2ـ1ـ1ـ ليست عرض جغرافيايي
6ـ2ـ1ـ2ـ ليست مشاهدات مربوط به   تعيين طول جغرافيايي نجومي
جدول پيش انتخابي
6 ـ1ـ3ـ مراحل انجام مشاهدات
 مشاهدات مربوط به تعيين عرض جغرافيايي نجومي
6 ـ1ـ4ـ محاسبات   و  

فصل هفتم: کاتالوگ ستارگان و کاربردهاي آن
1-مقدمه
2-کاتالوگ ستارگان
2-1- مفاهيم اوليه
2-2-انواع کاتالوگ‌هاي ستارگان
کاتالوگ‌هاي عصر باستان
کاتالوگ باير
کاتالوگ للاند
کاتالوگ Sky 2000
کاتالوگ هيپارکاس
کاتالوگ SAO
کاتالوگ‌هاي UCAC
کاتالوگ UCAC1
کاتالوگ UCAC2
کاتالوگ UCAC2 bright star supplement
کاتالوگ UCAC3
کاتالوگ USNO
کاتالوگ USNO A2. 0
کاتالوگ USNO SA2. 0
کاتالوگ USNO B1. 0
مجموعه داده NOMAD
کاتالوگ هيپارکاس
3- ناوبري اجسام پرنده بوسيله‌ي رديابي ستارگان
3-1-ردياب‌هاي ستاره
3-2-شناسايي الگوهاي ستارگان
3-3-الگوريتم شناسايي بدون بعد (Non-dimensional star identification
3-4-روش‌هاي جستجو
3-5-الگوريتم PMA (Pattern Matching algorithm)
4-تعيين مختصات نجومي بوسيله‌ي تصويربرداري زنيتي از ستارگان


 

مشخصات نجوم ژئودزی اثر یزدیان

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: امیر یزدیان وحید رضاعلی
تعداد صفحه: 160
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1400
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001681912
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681912

نظرات کاربران درباره نجوم ژئودزی اثر یزدیان

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد نجوم ژئودزی اثر یزدیان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره نجوم ژئودزی اثر یزدیان

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با نجوم ژئودزی اثر یزدیان

نقشه برداری نقشه برداری و نقشه کشی مهندسی نقشه برداری نجوم ژئودزی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام