ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش ( ممکن است هنگام تهیه دچار افزایش قیمت یا عدم موجودی شود)
16 رای
ناشر بعثت
قیمت: 130,000 تومان

ناشر: بعثت

مولف: دکتر حسین آزاد (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب 
فصل اول: مفاهيم و نگر شهاي عمده در روا نشناسي باليني كودك ....... 15
ماهيت مسايل كودكان ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 15
ارزيابي باليني ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 16
اختلالات يادگيري ... ..... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 17
پيچيدگي هاي ارزيابي ...... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 18
ارزيابي شناختي ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 18
مفهوم بهنجاري و نابهنجاري كودك ........ ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 21
تفاوت هاي مزاجي كودكان .......... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 24
خردسالان دشوار ..... ...... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 24
ثير اين كودكان بر والدين .... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 24 Ĥ ت
تاريخچه زندگي .......... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 25
ثيرات اوليه بر رفتار كودك . .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 25 Ĥ ت
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 27
فصل دوم: نظريه هاي مربوط به رفتار نابهنجار در كودكان ... ...... ..... ....... ..... 29
نظريه هاي مهم در روان شناسي باليني كودك ............ ..... . ....... ...... ..... ..... ... ..... 30
نظريه ي روا ن پويايي ... ...... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 30
نظريه هاي روان پويايي جديدتر . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 31
نظريه ي دلبستگي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 32
نظريه ي زيست شناختي ........ .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 34
پايه هاي زيست شناختي مسايل كودكان ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 34
نابهنجاري هاي كروموزومي .. .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 37
اختلالات مربوط به كروموزوم هاي جنسي ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 39
سندرم ترنر ... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 39
جهش .......... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 41
ژنتيك رفتاري . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 43
نظريه هاي رفتاري .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 43
نظريه هاي رفتاري – شناختي .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 43
نظريه هاي كاركرد خانوادگي ... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 44
ثير بافت اجتماعي بر ايجاد و ماندگاري ........ ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 45 Ĥ ت
رفتار مشك لآفرين كودكان ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... . 45
نظريه ي كلي وحدت يافته ....... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... . 46
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 47
نظريه هاي روان پويايي جديدتر ............. .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 47
نظريه ي روابط موضوعي و دلبستگي ....... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ... 47
نظريه ي دلبستگي و خلق و خو ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 47
نظريه هاي زيست شناختي ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... . 49
ژنتيك رفتاري . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 50
نظريه هاي رفتاري .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 50
نظريه هاي رفتاري - شناختي ........... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 50
نظريه هاي كاركرد خانوادگي ... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 50
نظريه ي تأثير بافت اجتماعي .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 51
نظريه ي وحدت يافته ...... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 51
فصل سوم : درمان گري هاي روان شناختي ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 53
هدف هاي درمان گري ... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 54
تنوع درمان ها . .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 55
تحليل رواني كودكان .... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 56
فرويد و تحليل رواني كودك .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 57
آنا فرويد و تحليل رواني كودك ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 60
ملاني كلاين و تحليل روا ني كودك ........ ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 63
ارتباط درمانگري .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 63
بازي درمانگري ساخ ت دار . ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 65
ويرجينيا آكسلين و درمانگري مراجع - محوري ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... 66
مفاهيم اساسي در روان درمانگري كودك .. ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 69
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 72
فصل چهارم: درمانگري هاي خانوادگي ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... .... 75
درمانگري ساختار نظام خانواد گي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 75
سئوالات قابل طرح در درمانگري نظام خانوادگي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ...... 76
روشن سازي ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 79
بيان محدوديت ها ..... ..... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 79
بازسازي چهارچوب ها و نگرش ها ..... ..... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 79
تغيير فضا ......... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 79
مراحل درمانگري نظام خانوادگي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 80
درمانگري هاي رفتاري ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 80
درمانگري هاي كود ك مدار . ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 81
فنون مختلف تقو يت يا افزايش رفتارهاي سازگارانه . ..... ...... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... .... 82
فنون مختلف تضع يف يا كاهش رفتارهاي ناسازگارانه .... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... .... 83
درمانگري هاي والدين مدار .. ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 83
درمان هاي شناختي - رفتاري .. .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 85
راهبردهاي مختلف درمانگر ي هاي شناختي - رفتاري ..... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ... 85
مثالي از درمانگري شناختي - رفتاري ..... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 86
درمانگري هاي زيست شناختي ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 87
عوامل خطر آفرين و پيشگيري هاي مؤثر ... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ..... 89
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 90
فصل پنجم : اختلالات رفتاري .... ..... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... .... 93
اختلالات ضد اجتماعي و ايذايي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... 93
ارزيابي رشدي - رفتاري رفتار ايذايي ....... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 94
رفتارهاي ايذايي ب ه صورت خاص ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 95
سبب شناسي و ارزيابي رفتار ايذايي ....... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 95
انواع اختلالات ايذايي ..... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 96
اختلالات مخالفت ورزي - نافرماني ...... ..... ...... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 96
درمان اختلال نافرماني - مخالفت ورزي .. ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ...... 96
اختلالات سلوكي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 97
رفتار بزهكارانه و تمايز آن از اختلالات سلوكي ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 99
درمان ها ......... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 102
درمان اقامتگاهي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 102
تعليم و آموزش والدين . ...... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 102
اختلال بيش فعالي- كمبود توجه ....... ..... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 102
نظريه ها و ديدگا ه ها درباره ي اختلا ل بيش فعالي – كمبود توجه و درمان آنه ا .... .. 103
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 104
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 107
فصل ششم : ترس ها و فوب ي هاي كودكان ........ ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... .. 109
درمان فوب يها . . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 112
حساسيت زدايي منظم .... ..... ...... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 113
رويه هاي مدل سازي ..... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 115
رويه هاي عاملي ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 116
رويه هاي شناختي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 117
درمان دارويي .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 118
درمانگري هاي چندوجهي ........ ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 118
درمان رفتاري شناختي اضطراب تعميم يافته و اضطراب جدايي ......... ..... ..... .. ...... 118
وسواس فكري و عملي ....... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 119
درمان وسواس فكري و عملي كودكان ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 120
اختلال استرسي پس از ضايع ه ي رواني در كودكان ... ..... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... .... 121
نشانه ها و درمان آنها ...... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 121
بلاها و پيش آمدهاي ناگوار .... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 121
پيامدهاي ناشي از بلاها در كودكان ... ..... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 123
واكنش هاي استرسي مشاهده شده در اين كودكان ...... ...... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 124
127 . ... ..... ..... ...... ....... ... ..... ..... ...... ....... PTSD واكنش هاي فردي در كودكان مبتلا به
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 130
فصل هفتم: اختلالات خلقي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... .... 133
افسردگي اتكايي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 133
افسردگي ماسك زده ... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 134
اختلال افسردگي شديد ........ ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 135
اضطراب و افسردگي ......... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 136
ارزيابي و تشخيص .... ...... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 136
مصاحبه ي تشخيصي با كودكان ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 137
راه هاي ديگر ارزيابي كودكان افسرده ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 138
سبب شناسي ... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 139
خودكشي و اقدام به خودكشي . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 139
درمانگري افسردگي كودكي .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 140
پيشگيري . ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 142
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 143
فصل هشتم: اختلالات نفوذ كنند ه ي مربوط به رشد .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ... 147
اختلال اوتيستيك ...... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 147
ويژگي هاي همراه با اختلال اوتيستيك ........ ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 148
دوره ي اختلا ل . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 149
سبب شناسي ... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 150
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 151
اختلال اسپرگر . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 152
براي اختلال اسپرگر .... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... .... 154 DSMIV معيارهاي تشخيصي
ساير اختلالات نفوذ كنند ه ي مربوط به رشد ... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 156
157 .... ... ..... ..... ...... ....... . ..... ........ DSMIV معيارهاي تشخيصي اختلال رت براساس
158 ..... DSMIV معيارهاي تشخيصي براي اختلال از هم پاشيدگي كودكي براساس
اختلالات نفوذ كنند ه ي مربوط به رشد مفهوم سازي شده .... ..... . ....... ...... ..... ..... ... .. 159
عوامل خطر آفرين ..... ..... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 159
عوامل حفاظتي ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 160
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 160
فصل نهم: ناتواني هاي رشدي ....... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... . 165
نشانه هاي مرضي همراه ... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 167
سبب شناسي ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 167
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 167
پيش گيري .... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 169
اسكيزوفرني كودكي و نوجواني ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 169
شيوع ....... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 170
نشانه هاي مرضي همراه ... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 170
دوره ي اين اختلال ...... ...... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 171
سبب شناسي ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 171
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 173
پيش گيري .... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 174
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي ............. ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 174
ناتواني هاي رشدي مفهو م سازي شده ...... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 174
اسكيزوفرني ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 175
اسكيزوفرني مفهوم سازي شده ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 175
فصل دهم : اختلالات يادگيري . ..... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... .... 177
نشانه هاي مرضي همراه ... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 179
دوره ي اختلال . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 179
سبب شناسي ... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 179
درمان... ..... ...... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 180
پيش گيري .... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 182
اختلالات و مشكلات يادگيري مفهو م سازي شده برحسب شدت يافتگي .... .... ...... 183
عوامل خطرآفر ين ..... ..... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 183
خلاصه فصل و مفاهيم كليدي .......... ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 184
اختلالات يادگيري ... ..... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 184
اختلالات و مشكلات مفهو م سازي شده ي يادگيري برحسب شدت يافتگي 185
فصل يازدهم : روان شناسي پزشكي كودك ........ ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ..... 187
-1 اختلالات خوردن ........... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 188
بي اشتهايي رواني ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 188
پراشتهايي رواني ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 189
شيوع ....... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 190
نشانه هاي مرضي همراه ... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 190
دوره ي اين اختلالات ...... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 191
سبب شناسي اختلالات خوردن ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 191
درمان اختلالات خوردن ....... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 192
پيشگيري از اختلالات خوردن . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 194
مسايل مفهوم سازي شده ي تصورات بدني برحسب شدت يافتگي ......... ..... 194
-2 اختلالات دفعي .............. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 195
بي اختياري ادرار ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 195
ميزان شيوع .... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 196
سبب شناسي بي اختياري ادرار . ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 196
درمان بي اختياري ادرار ... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .... 197
پيشگيري . ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 197
بي اختياري مدفوع ....... ...... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 197
شيوع ....... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 198
ساير ويژگي هاي بي اختياري مدفوع .......... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 198
سبب شناسي ... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 198
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 199
پيشگيري . ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 199
خلاصه و مفاهيم كليدي ....... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 200
روان شناسي پزشكي كودك .... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... .. 200
اختلالات خوردن ........ ...... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 200
اختلالات تخليه اي ... ..... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 200
فصل دوازدهم : اختلالات ساختگي و بدني شكل .. .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... . 203
شيوع ....... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 204
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 204
اختلالات ساختگي ...... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 205
اختلال ساختگي باي پراكسي ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 205
اختلالات كروموزومي ژنتيكي . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 206
ساير اختلالات . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 207
اختلالات خواب ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 208
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 208
اختلالات تيكي ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 208
سبب شناسي ... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 209
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 209
لكنت زبان . ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 210
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 211
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 212
اختلالات بدني شكل و ساختگي ......... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 212
فصل سيزدهم : دردهاي حاد و مزمن در كودكان و نوجوانان ..... ..... . ....... ... 215
دردهاي حاد در كودكان و نوجوانان .... ..... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 215
ارزيابي متغيرهاي باليني درد در كودكان ...... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 215
عوامل سني و رشدي .... ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 216
تأثير تجربه ي قبلي بر درد ... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 216
رفتار و واكن ش هاي والدين . ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 217
سبك هاي سازشي و شناختي .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 217
درمان و مداخلات روا ن شناختي ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 218
دردها و بيماري هاي مزمن در كودكان ... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 219
ديابت در كودكان و نوجوانان ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 219
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 220
بيماري سلول داس ي شكل ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 221
سرطان كودكان ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 222
درمان ... ..... ...... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 222
ايدز در كودكان و بزرگسالان .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 223
موضوع هاي درمان درد و روا ن شناسي پزشكي كودك ........ ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 225
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 226
دردهاي مزمن در كودكان و تأثير آنها بر بهداشت رواني آنان .. ....... ...... ..... ..... ... ... 226
موضوع هاي درمان در روا ن شناسي پزشكي كودك ........ ..... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... .. 226
فصل چهاردهم : رويكردها و اقدا م هاي عملي در درمانگري كودكان ....... 229
ايجاد ارتباط در بازي درمانگري ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 229
محدوديت ها .. ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... .. 229
محدوديت از هم گسيخته .... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 231
تفسير ........ ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 235
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 237
فصل پانزدهم : جريان عمل درمانگري ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ... 239
سطوح احساسات و بازيابي خويشتن ...... ..... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .... 242
نگاهي عميق تر بر جريان درمانگري و مراحل مختلف آن ....... ...... ..... ..... . .... 245
مرحله ي اول احساس اضطراب و ترس ... ..... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 245
245 .... ...... ....... .... ..... ..... « مريم » گزيده هايي از اولين جلس ه ي بازي درمانگري
247 ..... ...... ....... . ..... ........ « جعفر » گزيده هايي از اولين جلس ه ي بازي درمانگري
مرحله ي دوم - مرحله ي دوسوگرايي .... ...... ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 248
مرحله ي سوم - مرحله ي خشم و خشونت ... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ... 250
مرحله ي چهارم - دوسوگرايي با آميز ه اي از حالات مثبت و منفي ......... ..... 253
مرحله ي پنجم - مشخص تر شدن دوسوگرايي با گرايش مثبت و منفي ..... 255
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... 257
259 .... ....... ... ..... ..... ...... ....... « بهنجار » فصل شانزدهم : روان درمانگري با كودك
بازي درمانگري ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... . 259
در بازي درمانگري ... .... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... .. 260 « بهنجار » رفتار كودك
261 ... ... ..... ..... ...... ....... .... ..... ...... « احمد » نمونه اي از بازي درمانگري با كودكي به نام
تفسير ........ ..... .. ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 266
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 268
دچار اضطراب و فوبي) ..... .. 269 ) « آشفته » فصل هفدهم: روان درمانگري با كودك
بازي درمانگري در تحليل رواني كودك آشفته ....... ...... ..... ..... . ....... ...... ..... ..... ... .... 269
تفسير........ ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... 272
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي .... ..... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... ....... ...... ..... ..... ... ... 275
فصل هجدهم : روان درمانگري با كودك خلاق و عقب ماند ه ي ذهني ... .. 277
در بازي درمانگري ............................................................................. 277 « خلاق » كودك
شرح ارتباط با كودكي به نام پويا ................................................................................. 278
شرح بعضي از جلسات بازي درمانگري پويا ................................................................. 279
تفسير ............................................................................................................................ 281
نمونه ي ديگري از بازي درمانگري با يك كودك خلاق ............................................. 281
تفسير نهايي .................................................................................................................. 282
283 ........................................................ « عقب مانده ي ذهني » بازي درمانگري با كودك
تفسير و نتيج هگيري ..................................................................................................... 283
خلاصه ي فصل و مفاهيم كليدي ................................................................................ 285
 

 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد

مشخصات کتاب
موضوع: روانشناسی
مولف / مترجم: دکتر حسین آزاد
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: روان شناسی بالینی کودک
مولف: حسین آزاد
تعداد صفحه: 296
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1399
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786005116520
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116520

نظرات کاربران درباره روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد توسط حسین آزاد نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد توسط انتشارت بعثت منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب روانشناسی بالینی کودک اثر دکتر حسین آزاد به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام