ارسال رایگان سفارش های بالای 500 هزار تومان خرید آنلاین مجموعه وحدت رویه قضایی
  • انتخاب واحد پول:

تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali

وضعیــت موجــودی:

قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش

ممکن است هنگام تهیه دچار تغییر قیمت یا عدم موجود شود

28 رای
ناشر جویبار
انتخاب ها
قیمت: 288,000 تومان

ناشر: جویبار

مولف: اسلم کاسیمالی

مترجم: اردشیر اطیابی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

مقدمه مترجم

     در «تحلیل سازه ها» یکی از درس های تخصصی و بسیار مهم در مهندسی عمران است. این درس در دو ترم به دانشجویان تدریس می شود. درک عمیق و روشن از مفاهیم تحلیل سازه ها با استفاده از روشهای کلاسیک، پایه و اساس روشهای پیشرفته کامپیوتری را تشکیل می دهد. کتابی که در دست دارید، ویرایش چهارم این کتاب بر اساس واحدهای SI است. کتاب به زبانی شیوا و روان مباحث تحلیل سازه ها را مطرح می سازد و در پایان هر مبحث روش تحلیـل بـه صـورت گام به گام خلاصـه می شود. سپس مفاهیم مطرح شده در قالب مثال های متعدد و به دقت انتخاب شده به تصویر می شوند. این مثال ها به درک عمیق تر دانشجو از مفاهیم مطرح شده کمک می کنند. به دانشجویانی که احساس می کنند هنوز به مسایل حل شده بیشتری نیاز دارند، توصیه می شود که به کتاب «تئوری و مسایل تحلیل سازه ها» از کتابهای دیگر مترجم مراجعه کنند. در کتاب پیش گفته، پس از ارائه روش گام به گام تحلیل در هر مبحث، تعداد زیادی مسایل حل شده ارائه می شود. همچنین برای آشنایی با روش های کامپیوتری تحلیل، در وب سایت ناشر اصلی این کتاب برنامهای کامپیوتری وجود دارد که از آن می توان به رایگان استفاده کرد. در ترجمه این کتاب سعی بر آن بوده است که مفاهیم هر مبحث با استفاده از واژه های فنی و مهندسی رایج به زبانی شیوا به فارسی برگردانده شود. برای مثال در این کتاب به جای اصطلاح لنگر از واژه رایج و مناسب تر گشتاور استفاده شده است. امید است که این کتاب مرجع سودمندی برای دانشجویان و اساتید مهندسی عمران باشد.

اردشیر اطیابی

تابستان 1390

فهرست مطالب

پیش گفتار ویرایش SI 11

پیش گفتار 12

بخش اول: مقدمه ای بر تحلیل سازه ها و بارهای سازه ای
1 مقدمه ای بر تحلیل سازه ها

۱-۱ پیشینه تاریخی

۲-۱ نقش تحلیل سازه در پروژه های مهندسی سازه .

۳-۱ دسته بندی سازهها

١-٤ مدلهای تحلیلی خلاصه مطالب فصل.

2 بارهای روی سازه

۱-۲ بارهای مرده

۲-۲ بارهای زنده

۳-۲ ضربه

٢-٤ بار باد.

۵-۲ بار برف. ٢-٦ بارهای زلزله .

۷-۲ فشار هیدرواستاتیکی یا ایستایی و فشار خاک.

۸-۲ تأثیرات حرارتی و موارد دیگر. ۹-۲ ترکیب بارها

خلاصه مطالب فصل

مسایل

بخش دوم : تحلیل سازه های معین استاتیکی
3 تعادل و واکنش های تکیه گاهی

۱-۳ تعادل سازهها.

۲-۳ نیروهای خارجی و داخلی

۳-۳ انواع تکیه گاه های سازه های صفحه ای. ٣-٤ معینی، نامعینی و ناپایداری استاتیکی.

5-3 محاسبه واکنش های تکیه گاهی

6-3 اصل برهم نهی یا جمع آثار قوا . ۷-۳ تعیین واکنش های سازه های دارای تکیه گاه ساده با استفاده

از نسبتها

خلاصه مطالب فصل.

مسایل.

صفحه ای و فضایی

4 خرپاهای صفحه ای و فضایی

1-4 فرضیات تحلیل خرپاها.. ٤-٢ آرایش اعضای خرپاهای صفحه ای - پایداری داخلی

3-4 معادلات شرطی خرپاهای صفحه ای .

4-4 معینی، نامعینی و ناپایداری استاتیکی خرپاهای صفحه ای . روش گره.

٤-٥ تحلیل خرپاهای صفحه ای به 6-4 تحلیل خرپاهای صفحه ای به روش مقطع.

7-4 تحلیل خرپاهای مرکب .

٤-٨ خرپاهای پیچیده

٤-٩ خرپاهای فضایی.

خلاصه مطالب فصل.

مسایل

5 تیرها و قاب ها: نیروی برشی و گشتاور خمشی

1-5 نیروی محوری، نیروی برشی و گشتاور خمشی.

٥-٢ نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی.

3-5 منحنی کیفی تغییر شکل خمشی

٥-٤ روابط میان بار، نیروی برشی و گشتاور خمشی

5-5 معینی، نامعینی و ناپایداری استاتیکی قابهای صفحه ای

6-5 تحلیل قابهای صفحه ای.

خلاصه مطالب فصل.

مسایل.

6 تغییر شکل خمشی تیرها: روش های هندسی

1-6 معادله دیفرانسیل تغییر شکل خمشی تیر. ٦-٢ روش انتگرال گیری مستقیم.

3-6 روش برهم نهی یا جمع آثار قوا

٦-٤ روش گشتاور سطح .

5-6 ترسیم جزء به جزء نمودارهای گشتاور خمشی

6-6 روش تیر مزدوج

خلاصه مطالب فصل.

مسایل..

7 تغییر شکل خرپاها، تیرها و قاب ها: روش های کار- انرژی

۱-۷ کار

۲-۷ اصل کار مجازی

۳-۷ تغییر شکل خرپاها به روش کار مجازی .

٧-٤ تغییر شکل خمشی تیرها به روش کار مجازی

٧-٥ تغییر شکل قابها به روش کار مجازی

6-7 پایستاری انرژی و انرژی کرنشی

۷-۷ قضیه دوم Castigliano ........

۸-۷ قانون Betti و قانون Maxwell در مورد تغییر شکلهای متقابل ..... خلاصه مطالب فصل.

مسایل.

8 خطوط تاتیژ

۱-۸ خطوط تأثیر تیرها و قابها به روش تعادل..

۲-۸ اصل Müller-Breslau و خطوط تأثیر کیفی

۳-۸ خطوط تأثیر شاهتیرهای سیستمهای کف سازی

٨-٤ خطوط تأثیر خرپاها.

٨-٥ خطوط تأثیر تغییر شکلها.

خلاصه مطالب فصل.

مسایل.

9 کاربرد خطوط تاثیر

۱-۹ مقدار تابع پاسخ در مکان ویژه ای از سازه در اثر یک بار متمرکز

۲-۹ مقدار تابع پاسخ در مکان ویژه ای از سازه در اثر یک بار زنده گسترده یکنواخت

۳-۹ مقدار تابع پاسخ در مکان ویژه ای از سازه در اثر مجموعه ای از

بارهای متمرکز متحرک.

٩-٤ حداکثر مقدار مطلق تابع پاسخ .

خلاصه مطالب فصل

مسایل

10 تحلیل سازه های متقارن

1-10 سازه های متقارن

۲-۱۰ مؤلفه های متقارن و ضد متقارن بارگذاری .

۳-۱۰ رفتار سازه های متقارن تحت بارگذاریهای متقارن و ضد متقارن 

4-10 روش تحلیل سازه های متقارن

خلاصه مطالب فصل

مسایل .

بخش سوم: تحلیل سازه های نامعین استاتیکی

۱۱ مقدمه ای بر سازه های نامعین استاتیکی

۱-۱۱ مزایا و نقاط ضعف سازه های نامعین

۲-۱۱ تحلیل سازه های نامعین. خلاصه مطالب فصل .

12 تحلیل تقریبی قاب های ساختمانی مستطیلی

۱-۱۲ فرضهای تحلیل تقریبی.

۲-۱۲ تحلیل سازه برای بارهای قائم ۳-۱۲ تحلیل سازه برای بارهای جانبی - روش پرتال.

١٢-٤ تحلیل سازه برای بارهای جانبی - روش کانتيليور. 

خلاصه مطالب فصل

مسایل

13 روش سازگاری تغییر شکل ها – روش نیرو

1-13 سازه های با یک درجه نامعینی.

۲-۱۳ نیروها و گشتاورهای داخلی به عنوان مجهول اضافی.

۳-۱۳ سازه های با چند درجه نامعینی .

4-13 نشستهای تکیه گاهی، تغییرات دما و خطاهای ساخت 

خلاصه مطالب فصل

مسایل

14 معادله سه گشتاوری و روش کارحداقل

1-14 چگونگی تدوین معادله سه گشتاوری .

١٤-٢ کاربرد معادله سه گشتاوری

3-14 روش کار حداقل.

خلاصه مطالب فصل

مسایل .

15 خط تاثیر سازه های نامعین استاتیکی

1-15 خطوط تأثیر تیرها و خرپاها

١٥-٢ خطوط تأثیر کیفی با استفاده از اصل Müller-Breslau.

خلاصه مطالب فصل .

مسایل

16 روش شیب- افت

1-16 معادلات شیب - افت

 روش شیب ـ افت

١٦-٢ مفهوم پایه ای روش شیب ـ افت

3-16 تحلیل تیرهای یکسره.

4-16 تحلیل قابهای بدون انتقال جانبی

5-16 تحلیل قابهای با انتقال جانبی

خلاصه مطالب فصل

مسایل

17 روش توزیع گشتاور

۳-۱۷ تحلیل تیرهای یکسره. ١٧-٤ تحلیل قابهای بدون انتقال جانبی .

۵-۱۷ تحلیل قابهای با انتقال جانبی خلاصه مطالب فصل .

۲-۱۷ مفهوم پایه ای روش توزیع گشتاور

18 مقدمه ای برتحلیل ماتریسی سازه ها

۲-۱۸ روابط سختی عضو در مختصات موضعی

۳-۱۸ تبدیل مختصات .

١٨-٤ روابط سختی عضو در مختصات کلی.

۵-۱۸ روابط سختی سازه

6-۱۸ روش تحلیل . خلاصه مطالب فصل

مسایل

پیوست الف: مساحت و مرکز سطح اشکال هندسی
پیوست ب: مروری برجبر ماتریسی
پیوست ج: نرم افزار کامپیوتری 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali

مشخصات کتاب
ناشر: جویبار
مولف: اسلم کاسیمالی
مترجم: اردشیر اطیابی
تعداد صفحه: 906
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 3
سال چاپ : 1395
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9789646745360
وضعیت : منتشر شده
ناشر جویبار
کد کتاب 9789646745360

نظرات کاربران درباره تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali

تحليل سازه سازه استاتيك ماتريس سازه کتاب تحلیل سازه تحلیل سازه اطیابی
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali توسط اسلم کاسیمالی نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali توسط انتشارت جویبار منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب تحلیل سازه ها (ویرایش چهارم بر اساس SI) Aslam Kassimali به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام