ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب هوش معنوی اثر دانا زهر، یان مارشان ترجمه زهرا فایض فاطمه فرساد

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش ( ممکن است هنگام تهیه دچار افزایش قیمت یا عدم موجودی شود)
0 رای
ناشر بعثت
قیمت: 160,000 تومان

ناشر: بعثت 

مولفین: دانا زهر، یان مارشان

مترجمین: زهرا فایض، فاطمه فرساد

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
مقدمه .................................................................................................................................. 71
چیست؟ ..................................................................................................... 74 SQ بخش اول
71 ............................................................................................................. SQ فصل اول: معرفي
سه فرايند روان شناختي.................................................................................................... 71
لوتوس خود ......................................................................................................................... 01
درباره مذهبي بودن نيست ........................................................................................ 07 SQ
04 ...................................................................................................... SQ دلايل علمي براي
02 ........................................................................................................................... SQ كاربرد
02 ................................................................................................................ SQ آزموني براي
01 ...................................................................................................... SQ بهبود بخشيدن به
فصل دوم: بحران هدفمندي .................................................................................................. 47
حلقه ارتباطي گمشده ....................................................................................................... 42
نقش علم .............................................................................................................................. 41
نارسايي هاي هدفمندي ..................................................................................................... 30
تهديدهاي نابودي .............................................................................................................. 34
فقر انسان گرايي غرب ........................................................................................................ 31
مفهوم رهبري خدمتگزار .................................................................................................. 32
طنين نغمه ما ..................................................................................................................... 31
يک فرصت براي سوالات .................................................................................................. 31
17 ................................................................................ SQ بخش دوم: شواهد علمی براي
فصل سوم: سه نوع تفكر، سه نوع هوش ............................................................................. 14
ظرفيت نامحدود مغز براي رشد و پيشرفت ................................................................. 13
تاريخچۀ كوتاهي از مغز .................................................................................................... 11
سلول عصبي ....................................................................................................................... 11
مغز ........................................................................................................ 11 IQ – تفكر مداوم
مغز ................................................................................................. 24 EQ – تفكر ارتباطي
21 ......................................................................................................... EQ و IQ ارتباط بين
2. روح ......................................................................................................................... 747
سطح خود .............................................................................. 744 :I فصل ششم: لوتوس خود
شش گلبرگ .................................................................................................................... 742
اولين گلبرگ: شخصيت عادي ..................................................................................... 741
دومين گلبرنگ: شخصيت اجتماعي ........................................................................... 741
سومين گلبرنگ: شخصيت جست وجوگر ................................................................... 731
چهارمين گلبرنگ: شخصيت هنري ............................................................................ 731
پنجمين گلبرنگ: شخصيت واقع گرا ........................................................................... 737
ششمين گلبرنگ: شخصيت پيشگام ......................................................................... 737
رشد دادن و تعادل بخشيدن به شخصيتها ............................................................. 730
سيستم مايرز- بريگز ...................................................................................................... 730
تداعي مياني ........................................................................ 731 : II فصل هفتم: لوتوس خود
انگيزه- مرزي بين آگاهي و ناخودآگاهي ................................................................... 731
تسخير خود و ناتواني در برقراري ارتباط ................................................................... 732
ناخودآگاه تداعي: لايه مياني لوتوس ........................................................................... 731
ريشه هاي پيچيده تر يک شخصيت عادي .................................................................. 717
ريشه هاي عميق تر شخصيت اجتماعي ....................................................................... 714
ريشه هاي عميق تر شخصيت جستوجوگر ................................................................ 714
ريشه هاي عميقتر شخصيت هنري ........................................................................... 713
ريشه هاي عميق تر شخصيت واقع گرا......................................................................... 711
ريشه هاي بنيادي تر شخصيت پيشگام ...................................................................... 711
مركز .................................................................................. 711 :III فصل هشتم: لوتوس خود
نشانه هاي مركز ................................................................................................................ 724
عصب شناسي و فيزيک مركز ........................................................................................ 722
ما چگونه از لوتوس خود استفاده مي كنيم؟ .............................................................. 721
721 ............................................................................................. SQ بخش چهارم: كاربردهاي
فصل نهم : چگونه مانع از رشد معنويت مي شويم؟ ........................................................ 717
جامعه اسكيزوفرني ......................................................................................................... 711
سه سطح بيگانگي معنوي ............................................................................................. 711
تملكات، گناه و نااميدي ................................................................................................ 727
تسكين دهيم ................................................................... 721 SQ فصل دهم : خودمان را با
يادآوري درون انسان در مواقع بحران معنوي ........................................................... 710
خودمان بدرخشد .................................................................................... 712 SQ بگذاريم
ضرورت معنويت، تنها راه نيست .................................................................................. 712
رهايي بزرگ وجود ندارد ............................................................................................... 010
ارزش هاي ،SQ فصل يازدهم: دامنه آگاهي و دانش بسيار گسترده شده: با استفاده از
اخلاقي جديد بسازيم ........................................................................................................... 011
شخصي در جلسه ............................................................................................................ 011
در كلام معلم تبتي سوگيال رينگ پوچ: .................................................................... 012
ارزشهاي اخلاقي پايدار ................................................................................................ 011
اصل عدم قطعيت ............................................................................................................ 012
عدم يقين، نسبي گرايي نيست .................................................................................... 071
در مرز قرار داشتن .......................................................................................................... 077
و چشم دل ............................................................................................................... 073 SQ
از خودجوشي عميق خودمان استفاده كنيم ............................................................. 071
انضباط و شفقت .............................................................................................................. 071
فصل دوازدهم :چه نوع شخصيتي داريم؟ ........................................................................ 004
شخصيت عادي ................................................................................................................ 003
برون گراي ادراكي يونگ ......................................................................................... 003
شخصيت اجتماعي ......................................................................................................... 003
برون گراي احساسي يونگ ...................................................................................... 003
شخصيت جست وجوگر .................................................................................................. 001
درون گراي متفكر يونگ ......................................................................................... 001
شخصيت هنري ............................................................................................................... 002
درون گراي ادراكي يونگ ........................................................................................ 002
شخصيت واقع گرا ............................................................................................................ 002
درون گراي احساسي يونگ .................................................................................... 002
شخصيت پيشگام .......................................................................................................... 0
برون گراي متفكر يونگ .......................................................................................... 001
خود را ارتقا بخشيم؟ .................................................... 001 SQ بخش پنجم: آيا مي توانيم
فصل سيزدهم: شش مسير براي به دست آوردن هوش معنوي بيشتر ....................... 047
شش مسير ..................................................................................................................... 044
مسير 7: مسير وظيفه .................................................................................................... 041
مسير 0: راه پرورش ........................................................................................................ 041
مسير 4: راه دانش ........................................................................................................... 031
مسير 3: راه تحول شخصي ........................................................................................... 017
مسير 1: راه برادري ........................................................................................................ 012
مسير 2: راه رهبري خدمتگزار ..................................................................................... 024
بهتر .......................................................................................... 022 SQ 1 گام عملي براي
همه مسيرها به درون و از درون هدايت مي شوند ................................................... 017
شش مسير به طرف هوش معنوي بيشتر .................................................................. 013
027 ............................................................................................... SQ فصل چهاردهم: ارزيابي
مسير 7: وظيفه ............................................................................................................... 020
مسير 0: پرورش .............................................................................................................. 020
مسير 4: درك ................................................................................................................ 024
مسير 3: تحول شخصي ................................................................................................ 024
مسير 1: برادري ............................................................................................................. 023
مسير 2: رهبري خدمتگزار .......................................................................................... 021
درون ................................................................................................................................. 022
فصل پانزدهم: هوشمندي معنوي در يک فرهنگ خاموش از لحاظ معنوي ............ 021
انگيزه هاي عميق خودمان را بشناسيم ....................................................................... 021
خودآگاهي زياد ................................................................................................................ 011
به خويشتن عميق پاسخگو باشيم ................................................................................ 010
ظرفيت استفاده يا فراتر رفتن از مشكلات ................................................................. 010
در برابر مردم ايستادن ................................................................................................... 013
عدم تمايل براي آسيبرساندن ...................................................................................... 011
هوشمند معنوي بودن درباره مذهب .......................................................................... 012
هوشمند معنوي بودن درباره مرگ ............................................................................. 012
به ياد آوردن سوالات ....................................................................................................... 411
ضميمه.............................................................................................................................. 41
مقدمه
يكي از سوالات چالش برانگيز و مورد علاقه بشر كه داراي قدمتي ديرينه مي باشد در مورد ماهيت هوش انسان است كه در ابتدا منجر بهتشكيل رويكرد تکبعدي به ماهيت شناختي هوش انسان شد و روان شناسان مفهومي را به نام بهرههوشي مطرح كرده اند. پيشرفت بسيار زياد محققين جهت بررسي توانايي هاي برتر هوش انسان، باعث كشف مقوله هوش هيجاني با مولفههايي مانند خودآگاهي، كنترل تكانشگري، پايداري، اشتياق و انگيزش و مهارت هاي اجتماعي شد كه فرصت شناخت احساسات خود و ديگران را به انسان مي دهد. ادامه تحقيقات محققان جهت يافتن علل زيربنايي بسياري از رفتارهاي انسان براي مواجه شدن با چالش هاي عميق زندگي از جمله جستوجوي اهداف و ارزش ها، آن ها را بهسمت برترين توانايي هوش انسان يعني هوش معنوي كشانيد كه واجد عميق ترين ظرفيت براي سوال از معناي زندگي است.
هوش معنوي با به وجود آوردن فرصتي جهت دريافتن هدفمندي رفتارها يا مسير زندگي توسط انسان، به ارائه تصوير كاملي از هوش انسان ميپردازد. اين هوش به انسان كمک مي كند تا به طور خلاقانهاي به تغييردادن قواعد، قوانين و شرايط زندگي دست بزند و به كنكاش و تجسس جهت يافتن راهحلهاي اساسي براي مسايل معنادار و ارزشي خود در زندگي متمركز شود چرا كه هوش معنوي، انسان را به مولفههاي خاصي مانند انعطافپذيري، بينش و خودانگيختگي خلاقانه تجهيز مي كند.
مرتبط بودن اين هوش با مسايل هستيشناسي، انسان را در مسير كمال مطلوب قرار مي دهد. علاوهبراين مباني عصبشناختي هوش معنوي بيانگر اين است كه اين هوش منجر به بهبود عملكرد و بازدهي )EQ,IQ( با مديريت منسجم دو نوع هوش ديگر آن ها ميشود. نتايج پژوهشهاي عصبشناختي و كشف توانايي هاي بالقوه مغز انسان مبتني بر پيوستگي فعاليتهاي قسمتهايي از مغز انسان با تجارب معنوي او است كه انسان را براي مواجه شدن به طور موثر با چالش هاي اساسي زندگي و جستوجوي راهحلهاي ارزشي و معنادار براي آن ها آماده مينمايد. تشديد اهميت توجه به معنويت بهخصوص در دهههاي اخير از عوامل ديگري نشأت مي گيرد، از جمله ناتواني عقل مدرن براي شكوفايي تمام ابعاد وجودي انسان است كه خود باعث بازگشت معنويت به زندگي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جهان پس از تغيير و تحولات بسيار زياد شد. امروز رويكرد جهاني بهسمت دينمحوري و معنويت گرايش دارد و محققان و صاحبنظران در جوامع مختلف با تجديد حيات معنوي سعي در بازسازي تفكر كميتي مسلط بر جهان و معرفي انسان به عنوان يک موجودي با چهار بعد رواني، جسماني، اجتماعي و معنوي دارند. به طور كلي ارتقا زندگي درون انسان در عصر فرامدرن و فراشناخت و همچنين تلفيق عقل دانشمدار با روح آرامبخش انسان از نيازهاي بنيادين انسان محسوب ميشود.
 كتاب حاضر نخستين اثر منظم علمي در حوزه هوش معنوي مي باشد كه توسط يک زوج عصبشناس آمريكايي به نام زوهار و مارشال تاليف شده است. اين اثر نشاندهنده آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه هوش معنوي مي باشد. انتشار اين اثر در واقع پاسخي به سوالهاي بسيار زياد دانشجويان، محققان و علاقهمندان در حيطه هوش معنوي مي باشد تا بتواند با ايجاد انگيزه بيشتر در جهت ارائه پژوهشها و مقالات علمي بيشتر به گسترش شناخت اين مقوله كمک نمايد.
زهرا فايض
فاطمه فرساد

 

مشخصات کتاب هوش معنوی اثر دانا زهر، یان مارشان ترجمه زهرا فایض فاطمه فرساد

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: هوش معنوی
مولف: دانا زهر، یان مارشان
مترجم: زهرا فایض، فاطمه فرساد
تعداد صفحه: 306
شابک: 9786007084502
ناشر بعثت
کد کتاب 9786007084502

نظرات کاربران درباره کتاب هوش معنوی اثر دانا زهر، یان مارشان ترجمه زهرا فایض فاطمه فرساد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب هوش معنوی اثر دانا زهر، یان مارشان ترجمه زهرا فایض فاطمه فرساد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب هوش معنوی اثر دانا زهر، یان مارشان ترجمه زهرا فایض فاطمه فرساد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام