ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
4 رای
ناشر بعثت

ناشر: بعثت 

مولف: دکتر محمد علی کوزه گر (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

ویژه دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، زیست شناسی، تربیت بدنی

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست

بخش اول: فیزیولوژی عمومی

فصل اول: کلیات فیزیولوژی.. 13

تعريف فيزيولوژي                                                                                     13

تاريخچۀ فيزيولوژي                  13

انواع فيزيولوژي                     14

روشهاي تحقيق در فيزيولوژي                                                                     15

فيزيولوژي و ارتباط آن با علوم ديگر          15

هومئوستاز          15

سيستمهاي کنترلي بدن              17

نمونههايي از مکانيسم کنترلي                                                            18

بازخورد منفي                                                                                        20

بازخورد مثبت                                                                                        21

فصل دوم: فيزيولوژي سلول. 22

ساختمان سلول                                                                                      22

غشای سلولي                                                                                      23

سيتوپلاسم و اندامکهاي آن            255

مکانيسمهاي نقل و انتقال مولکولها و يونها از طريق غشاي سلول                            28

مکانيسمهاي انتقال غيرفعال                                                                    29

انتشار ساده. 29

انتشار تسهيلشده. 31

انتشار خالص آب يا اسمز. 32

انتقال فعال                                                                                        32

الف- انتقال فعال اوليه. 32

ب - انتقال فعال ثانويه 33

انتقال وزيکولي... 34

پتانسيل استراحت غشا                                                                              35

پتانسيل عمل                                                                                         38

مراحل پتانسيل عمل                                                                                38

مهارکنندههاي پتانسيل عمل                                                                                   41

فصل سوم: فیزیولوژی سلول عصبی. 43

سلول عصبي- نورون              43

سلول‌های گلیال (نوروگلی Glail)      44

ايمپالس عصبي                  45

مالتيپل اسکلروز  MS                                                                              46

سيناپس                             46

خستگي سيناپسي                                                                                               47

میانجی‌های عصبی                                                                                   47

فصل چهارم: فیزیولوژی عضلۀ اسکلتی. 48

ساختمان عضلۀ اسکلتي                                                                             50

مکانيسم انقباض عضلۀ اسکلتي                                                                     52

منابع انرژي براي انقباض عضله          55

انواع فيبرهاي عضلاني                56

گرفتگي عضلاني                                                                            58

خستگي عضلاني                                                                            58

داروهاي تحريکي عصب– عضله                                                                     58

داروهاي مهاري عصب– عضله                                                                      59

انواع انقباض عضلاني                                                                       59

اختلالات عصب- عضله                                                                    60

کزازي شدن يا انقباض نرم و مداوم                                                   60

فصل پنجم: فیزیولوژی عضلۀ صاف.. 63

انواع ماهيچۀ صاف                                                                                                64

پتانسيل استراحت و پتانسيل عمل در عضلۀ صاف                                                            65

مکانيسم انقباض در عضلات صاف                                                         65

فصل ششم: فیزیولوژی عضلۀ قلبی. 67

ساختمان عضلۀ قلب يا ميوکارد                                                          67

مکانيسم انقباض عضلۀ قلب                                                                         67

فعاليت الکتريکي قلب و الکتروکارديوگرام                                                          69

کنترل تعداد ضربان قلب – عصبگيري قلب                                             70

بخش دوم: فیزیولوژی تخصصی

 فصل هفتم: فیزیولوژی قلب و گردش خون. 75

کارکرد قلب                                                                                          75

ساختمان قلب                                                                                        75

دريچه‌هاي قلب                      76

صداهاي قلب                      76

بيماري ايسکميک قلب                    77

فشارخون                                                                                   78

فصل هشتم: فیزیولوژی خون. 82

اجزای تشکیل‌دهندۀ خون                                                                           82

گروه‌هاي خوني                                                                                       84

وراثت گروه‏ خوني                85

انتقال خون                85

فصل نهم: فیزیولوژی گوارش.. 87

ساختمان لولۀ گوارش                       87

کنترل حرکات لولۀ گوارش                                                                88

اعمال ترشحي لولۀ گوارش                                                                 88

لوزالمعده يا پانکراس                                                                     91

کيسۀ صفرا                                                                                        92

فصل دهم: فیزیولوژی تنفس.. 93

ساختمان دستگاه تنفس                                                                            93

مکانيسم تنفس                                                                                       95

تهويۀ ريوي                                                                                           96

ظرفيتهاي ريوي                                                                                 97

تنظيم تنفس                                                                                      98

بيماريهاي تنفسي                                                                                  98

فصل یازدهم: فیزیولوژی دستگاه ادراری. 99

ساختمان کليه                                                                                       99

عملکرد کليهها                                                                                       99

مايعات بدن                                                                                           100

مکانیسم دفع آب از بدن              100

مکانيسم تشکيل ادرار                                                                                100

ديابت بيمزه                                                                                          102

فصل دوازدهم: فیزیولوژی مغز و اعصاب.. 103

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ- ﻧﻮروآﻧﺎﺗﻮﻣﯽ                                                                        103

دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي                                                                           104

ﻣﻐﺰ. 104

ﻧﺨﺎع.. 109

دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ                                                                           112

اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻤﺠﻤﻪاي... 112

اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ (رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ) 113

ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮن (ﻋﻘﺪه) 116

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي                                                                        116

ﺑﺨﺶ ﺣﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ- ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﯽ                                                          116

ﺑﺨﺶ ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ             117

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ-ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺣﻮاس                                             117

ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪاي... 118

2- ﻣﺴﯿﺮ‌ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﯽ–ﺟﺎﻧﺒﯽ (ﻧﺨﺎﻋﯽ–ﺗﺎﻻﻣﻮﺳﯽ)     120

ﺣﺲﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ.... 121

ﺣﺲ درد. 121

سيستم سرکوب درد در مغز و نخاع                                                               122

درد احشايی... 122

درد رجوعی يا انتشاري... 123

درد ديوارهاي... 123

ﺳﺮدرد. 123

ﺳﺮدرد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎً داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪاي           124

ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺟﻮﻋﯽ درد داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪاي                                                                        124

ﺣﺲﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ... 124

حس‌‌ﻫﺎي دﻫﻠﯿﺰي و ﺗﻌﺎدل.. 125

اﺧﺘﻼﻻت در اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻮاس ﭘﯿﮑﺮي                                                                  125

اﻋﻤﺎل ﻗﺸﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻐﺰ                                                                    128

ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪوسیلۀ ﻗﺸﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻐﺰ                                                129

اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻤﮑﺮهﻫﺎي ﻣﺦ              129

ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻗﺸﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ                131

اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺨﭽﻪ           131

ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي ﻣﺨﭽﻪ           134

ﻋﻤﻞ ﻣﺨﭽﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺮﮐﺘﯽ             135

اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﭽﻪ           135

اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻘﺪهﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪهاي                135

ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎي ﻋﻘﺪهﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪهاي                136

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ ﻋﻘﺪهﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪهاي             136

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن ﯾﺎ ﮐﺮه         136

ﺑﯿﻤﺎري آﺗﺘﻮز          137

ﻫﻤﯽ ﺑﺎﻟﯿﺴﻤﻮس                                                                                  137

ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن                137

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ           137

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺎﻗﮥ ﻣﻐﺰ           139

ﺣﺎﻓﻈﻪ                                                                                                 139

اﻣﻮاج ﻣﻐﺰي                     142

ﺧﻮاب                                                                                                  143

ﺻﺮع                                                                                                   143

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺼﺎب ﺟﻤﺠﻤﻪاي                                                                          144

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر                                                                 146

فصل سیزدهم: فیزیولوژی غدد 151

انواع غدد                                                                                              151

غدد برونريز                                                                                       151

غدد درونريز                                                                                      151

هورمون                                                                                               152

مکانيسم عمل هورمونها                                                                            153

مکانيسم تنظيمکنندۀ ترشحات غدد                                                               153

انواع غدد درونريز                                                                                                154

هيپوتالاموس                                                                                      154

هيپوفيز و هورمون‌های آن                                                                                  155

اختلالات ترشح هيپوفيز. 157

تيروئيد و هورمون‌های آن                                                                                   158

تنظیم ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪي... 160

اختلالات تيروئيد-گواتر. 160

پاراتيروئيد                                                                                         161

اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪد ﭘﺎراﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ.. 162

متاﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ.. 162

ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D.... 163

ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه                                                                            163

ديابت نوع ۱                                                                                       164

ديابت نوع ۲               165

غدد فوقکليوي                  165

بخش قشري فوقکلیه. 166

هورمونهاي جنسي (آﻧﺪروژنﻫﺎي ﻓﻮقﮐﻠﯿﻪ)                                                  167

بخش مرکزي فوق کلیه. 167

اختلالات فوق کليه. 168

غدد جنسي                                                                                        169

هورمون‌هاي زنانه           171

اعمال استروژن.. 171

اعمال پروژسترون.. 172

تیموس                          172

غدۀ صنوبري يا پينه آل                                                                          172

منابع. 175

 

مشخصات کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: مروری بر فیزیولوژی انسانی (پزشکی) (عمومی + تخصصی)
مولف: محمد علی کوزه گر
تعداد صفحه: 176
شابک: 9786007084540
ناشر بعثت
کد کتاب 9786007084540

نظرات کاربران درباره کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مروری بر فیزیولوژی انسانی (عمومی+تخصصی) اثر محمد علی کوزه گر

فیزیولوژی انسانی پزشکی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام