ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر

وضعیت موجودی: ناموجود
1 رای
ناشر بعثت

ناشر: بعثت

مولف: حسین خنیفر

با همکاری نفیسه زروندی

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
بخش اول : کلیات موضوع اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 13
فصل 1 : تبیین موضوع اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 16
حوزه هاي مطالعاتی اعتماد................................................................................ . 16
قلمرو موضوعی اعتماد ................................................................................... . 18
دلایل ضرورت اعتماد در سازما ن ....................................................................... . 20
مزایاي به کار گیري اعتماد براي سازمان ............................................................... . 20
فصل 2: تاریخچه وپیشینه اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 26
تاریخچه اعتماد ............................................................................................. . 27
پنج فاکتور شخصیت ی ...................................................................................... . 30
جنبه هاي مدیریتی ......................................................................................... . 32
مدیریت تی م ................................................................................................. . 32
تسهیم و به اشتراك گذاشتن اطلاعات ................................................................. . 32
حمایت کار ي ............................................................................................... . 32
قابلیت اطمینا ن .............................................................................................. . 32
بخش دوم: مبانی نظري اعتماد
فصل 3 : فلسفه اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 38
اعتماد به عنوان یک مؤلفه سازمانی مهم .............................................................. . 38
چرا باید در سازمان ها، اعتماد برقرار گردد ؟ ......................................................... . 42
بهاي اعتماد و رفتار مبتنی برآ ن ......................................................................... . 45
فصل 4 : مفهوم کاوي و واژهشناسی اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 50
اعتماد چیست ؟ ............................................................................................ . 51
واژه شناسی اعتماد.......................................................................................... . 52
تعاریف اعتماد از دیدگاه دانشمندان مختلف ......................................................... . 53
تعریف اعتماد با نگرش عقلایی و ابزاري ............................................................. . 57
نارسایی در تعریف اعتما د ................................................................................ . 58
مشکل 1 ) تعریف مفهومی............................................................................... . 58
مشکل 2 ) پویایی ایجاد اعتماد ......................................................................... . 61
مشکل 3 ) نقش احساس .................................................................................. . 62
یک نظر اجمالی در مورد ادبیات اعتماد .............................................................. . 62
فصل 5 : ابعاد تشکیل دهنده اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 67
ابعاد اعتماد .................................................................................................. . 67
اعتماد مبتنی بر تعهد و قو ل .............................................................................. . 77
اعتماد مبتنی بر قابلیت و توانایی ....................................................................... . 77
اعتماد مبتنی بر حسن نی ت ................................................................................ . 77
ابعاد اعتماد از دیدگاه اولن .............................................................................. . 77
فصل 6 : گونه شناسی اعتماد
مقدمه ........................................................................................................ . 83
انواع اعتماد ................................................................................................. . 83
دسته بندي دیتز و هارتو گ ............................................................................... . 83
اعتماد بر اساس اجبار(ارعاب) .......................................................................... . 83
اعتماد حسابگران ه ........................................................................................... . 84
اعتماد دانش محو ر ......................................................................................... . 84
اعتماد رابطه محور ......................................................................................... . 84
اعتماد بر اساس هویت مشترك ......................................................................... . 85
دسته بندي وار ا .............................................................................................. . 86
دسته بندي دین و دیگرا ن ................................................................................. . 87
دسته بندي بیرد و آمند .................................................................................... . 89
دسته بندي توماس .......................................................................................... . 90
دسته بندي دیبن و همکاران .............................................................................. . 91
انواع اعتماد از نظر سایر دانشمندان .................................................................... . 93
فصل 7 : فرآیند برقراري اعتماد
مقدمه ...................................................................................................... . 100
اعتماد در روابط متقابل ................................................................................. . 100
فرآیند برقراري اعتماد ................................................................................. . 101
نظریه رفتار برنامه ریزي شده و جایگاه اعتماد...................................................... . 105
هفت قاعده اصلی در فرآیند اعتماد ................................................................. . 106
فصل 8 : مدل هاي اعتماد
مقدمه ...................................................................................................... . 111
مدل هاي اعتماد ........................................................................................... . 111
مدل توسعه اعتماد، نفوذ و انتظارات ................................................................. . 111
مدل یکپارچه اعتماد سازمان ی .......................................................................... . 112
مدل حلزونی اعتماد ..................................................................................... . 114
مدل تجربه و تکامل اعتما د ............................................................................. . 114
الگوي اعتماد بر مبناي نظر بایرد و آماند ........................................................... . 116
فصل 9 : اعتماد در عرصه تعاملات فردي
مقدمه ...................................................................................................... . 120
اعتماد بین فردي چیست؟ .............................................................................. . 120
رابطه بین فردي چگونه شکل می گیرد ؟ ............................................................. . 122
بخش سوم : تصویر اعتماد در روابط سازمانی
فصل 10 : اعتماد سازمانی چیست؟
مقدمه ...................................................................................................... . 128
مفهوم سازي اعتماد در ادبیات سازمانی ............................................................. . 129
اعتماد سازمانی چیست؟ ................................................................................ . 130
ویژگی هاي اعتماد سازمانی ............................................................................ . 132
اعتماد سازمانی، متشکل از اعمال فردي و سازمانی ............................................... . 133
اعتماد و نظریه پردازان سازمانی ...................................................................... . 136
اثر اعتماد سازمانی و فردي بر همدیگر ............................................................. . 138
فصل 11 : ارتباطات پیش نیاز برقراري اعتماد سازمانی
مقدمه ...................................................................................................... . 143
ضرورت برقراري اعتماد در ارتباطات .............................................................. . 143
نقش اعتماد در توسعه روابط انسان ی .................................................................. . 144
شایعه پراکنی عامل تضعیف کننده اعتماد ........................................................... . 145
فصل 12 : رویکردي فرآیندي به توسعه اعتماد سازمانی
مقدمه ...................................................................................................... . 150
رویکردي فرآیندي به توسعه اعتماد سازمان ی ...................................................... . 150
مرحله 1 – مخالف همدیگ ر ............................................................................ . 152
مرحله 2 – حسابگ ر ...................................................................................... . 152
مرحله 3 – آشنایا ن ...................................................................................... . 153
مرحله 4 – آشنایان پاي بن د ............................................................................ . 154
مرحله 5 – شریک یکدیگ ر ........................................................................... . 155
مدل راهنماي تعیین سطح اعتماد در سازما ن ......................................................... . 156
فصل 13 : روحیه کاري افراد و چهار نوع بافت اعتماد سازمانی
روحیه کاري افراد و چهار نوع بافت اعتماد سازمان ی ............................................. . 161
163 . ................................................................................................ A وضعیت
164 . ................................................................................................ B وضعیت
164 . ................................................................................................ C وضعیت
164 . ................................................................................................ D وضعیت
اعتماد و ریسک هاي ناشی از آ ن ..................................................................... . 165
بخش چهارم : جایگاه اعتماد به مثابه حوزه اي میان رشته اي
فصل 14 : مناسبات مبتنی بر اعتماد و نظریه هاي نوین مدیریت
مقدمه ...................................................................................................... . 172
نقش اعتماد در عملکرد مشارک ت ..................................................................... . 172
رابطه اعتماد و تصمیم گیري............................................................................ . 177
رابطه اعتماد و تعه د ...................................................................................... . 178
رابطه اعتماد و سازمانده ی .............................................................................. . 184
اعتماد و توسعه دانش محور ي ......................................................................... . 184
اعتماد و نظریه کارآفرین ی ............................................................................. . 186
عملکرد تیمی و اعتما د .................................................................................. . 188
کیفیت زندگی کاري و اعتماد ........................................................................ . 189
نقش اعتماد در توسعه رفتار شهروندي سازمانی.................................................... . 192
اعتماد و هوش عاطفی .................................................................................. . 194
رابطه بین اعتماد و کنترل .............................................................................. . 196
اعتماد و تغیی ر ............................................................................................. . 198
نقش اعتماد در توسعه خلاقیت و نوآوري .......................................................... . 199
فصل 15 : مناسبات مبتنی بر اعتماد و سرمایه اجتماعی
مقدمه ...................................................................................................... . 205
تاریخچه سرمایه اجتماعی .............................................................................. . 205
سرمایه اجتماعی چیست؟............................................................................... . 206
تعاریف سرمایه اجتماعی ............................................................................... . 208
اعتماد عنصر مهم در سرمایه اجتماعی ............................................................... . 213
فصل 16 : مناسبات مبتنی بر اعتماد و عدالت سازمانی
عدالت سازمانی چیست ؟ ............................................................................... . 219
عدالت سازمانی و اعتماد: یک نظر اجمالی ......................................................... . 220
عدالت توزیعی و اعتما د ................................................................................ . 222
عدالت رویه اي و اعتماد ................................................................................ . 223
عدالت تعاملی و اعتماد ................................................................................. . 225
فصل 17 : مناسبات مبتنی بر اعتماد و دانش اقتصاد
مقدمه ...................................................................................................... . 231
ضرورت توجه به ارتباطات اقتصادي در سازمان .................................................. . 231
اهمیت اعتماد در فعالیت هاي اقتصاد ي ............................................................... . 232
اعتماد عامل افزایش رشد اقتصاد ي ................................................................... . 232
نقش اعتماد در کاهش هزینه هاي اقتصادي ......................................................... . 233
نظریه انتخاب عقلایی و نظریه مبادله ................................................................ . 235
اعتماد، یکی از اجزاي ثروت ملت ها و توسعه پایدار............................................. . 237
بخش پنجم : مبانی ترویج و نهادینه سازي اعتماد در سازمان ها
فصل 18 : اعتمادسازي و بایسته هاي تحقق اعتماد در سازمان
مقدمه ...................................................................................................... . 243
اعتمادسازي ............................................................................................... . 243
ساز وکارهاي کاهش ریسک و اعتماد سازي در روابط مبتنی بر اعتماد ...................... . 250
گامهاي اعتمادسازي در سازما ن ....................................................................... . 256
آیا واقعاً می توان اعتماد سازي کرد ؟ ................................................................. . 258
راهبردهاي مؤثر در زمینه اعتمادسازي .............................................................. . 259
بخش ششم : آسیب شناسی اعتماد
فصل 19 : بی اعتمادي و پیامدهاي کمبود اعتماد
مقدمه ...................................................................................................... . 265
اعتماد در مقابل بی اعتمادي ............................................................................ . 265
بی اعتمادي و زمینه هاي پیدایش آن .................................................................. . 267
پیامدهاي کمبود اعتما د ................................................................................. . 269
فصل 20 : اساس و بنیان هاي اعتماد
مقدمه ...................................................................................................... . 274
اساس و ابزارهاي ایجاد کننده اعتما د ................................................................. . 274
شایستگی................................................................................................... . 278
خود ارجاعی و روابط اقتضایی دوگانه ............................................................. . 279
برابر ي ...................................................................................................... . 279
فرهنگ و ارزش هاي سازمانی ......................................................................... . 281
امنیت و ثبا ت ............................................................................................. . 281
فلسفه مدیریتی ........................................................................................... . 281
ساختارهاي سازمانی ..................................................................................... . 282
توجه ....................................................................................................... . 283
درك و برداشت ......................................................................................... . 284
تلاقی ( همگرایی ) اهداف ............................................................................ . 285
مشارک ت ................................................................................................... . 285
بخش هفتم : جایگاه اعتماد در حوزه هاي برون سازمانی
فصل 21 : اعتماد اجتماعی
مقدمه ...................................................................................................... . 291
اعتماد اجتماعی چیست؟ ............................................................................... . 291
اعتماد اجتماعی و نظریه پردازان جامعه شناس ی ..................................................... . 295
روابط اجتماعی، بستر شکل گیري اعتماد اجتماع ی ................................................ . 297
عوامل ایجادکننده اعتماد اجتماع ی ................................................................... . 299
بعد فردي اعتماد ......................................................................................... . 299
بعد جمعی اعتما د ......................................................................................... . 299
بخش هشتم : جایگاه اعتماد در نظام ارزشی
فصل 22 : بررسی اعتماد در آموزه هاي دینی
مقدمه ...................................................................................................... . 308
مفهوم اعتما د .............................................................................................. . 308
اهمیت اعتماد ............................................................................................. . 308
ویژگی هاي فرد مورد اعتماد .......................................................................... . 311
عوامل ایجاد اعتما د ...................................................................................... . 313
خوش گمانی بستر اعتماد................................................................................ . 313
آثار خوش گمان ی ........................................................................................ . 315
پاسخگویی مدیر ......................................................................................... . 316
پیوست ها ................................................................................................. . 319
واژه نامه .................................................................................................... . 333
فرهنگ نام ه ................................................................................................ . 336
نام نامه ...................................................................................................... . 339
منابع ........................................................................................................ . 342
پیوست ها
پیوست 1 : ابعاد اعتماد در بیان مک آلیست ر ........................................................................................................ . 320
پیوست 2 : ابعاد اعتماد در بیان رابینسون ................................................................................................ . 321
پیوست 3 : ابعاد اعتماد در بیان کلارك و پاین ه .......................................................................................... . 322
پیوست 4 : سنجش ابعاد اعتماد ............................................................................................................... . 323
پیوست 5 : اعتماد اجتماع ی ............................................................................................... . 326
پیوست 6 : پرسشنامه اعتماد .............................................................................................. . 329
فهرست جدول ها
جدول شماره ( 1) پنج عامل شخصیتی جنبه هاي شخصیتی مارتین ز ......................................................................... 30
جدول شماره ( 2) تعاریف رایج اعتما د ............................................................................................................ 57
جدول شماره ( 3) یک نظر اجمالی در مورد ادبیات اعتماد............................................................................... 63
جدول شماره ( 4) ابعاد اعتماد سازمان ی ........................................................................................................... 74
جدول شماره ( 5) انواع اعتماد.................................................................................................. 93
جدول شماره ( 6) الگوي اعتماد بر مبناي نظر بایرد و آماند ........................................................................... . 116
جدول شماره ( 7) واکنش هاي احتمالی طرف مقابل در برابر اعتماد کنند ه ...................................................... . 123
جدول شماره ( 8) مرور تحقیقات مهمترین یافته هاي مطالعات در زمینه عملکرد مشارکت راهبرد ي ................. . 175
جدول شماره ( 9) مرور تحقیقات – عوامل مؤثر بر موفقیت عملکرد مشارکت .............................................. . 176
جدول شماره ( 10 ) مقایسه فرد کارآفرین و فرد غیر کارآفرین بر طبق نظرات شومپیت ر ................................... . 187
جدول شماره ( 11 ) مؤلفه هاي هوش عاطف ی ................................................................................................. . 195
جدول شماره ( 12 ) اشکال اتکا، ریسک، کیفیت اعتماد پذیري و ساز و کارهاي اعتماد ................................ . 255
جدول شماره ( 13 ) اساس و بنیان هاي اعتماد درون سازمانی .................................................. . 274
فهرست شکل ها
شکل شماره ( 1) سازمان اعتمادآفرین.............................................................................................................. 19
شکل شماره ( 2) مزایاي به کارگیري اعتماد در سازمان..................................................................................... 22
شکل شماره ( 3) مدل مفهومی ازظهور اعتماد در سازمان ................................................................................ 29
شکل شماره ( 4) اهمیت اعتماد در دنیاي امرو ز ................................................................................................ 40
شکل شماره ( 5) ضرورت اعتماد در سازما ن .................................................................................................... 43
شکل شماره ( 6) بعد یکپارچگی در اعتما د ...................................................................................................... 68
شکل شماره ( 7) انواع اعتماد از نظر مک آلیست ر .............................................................................................. 71
شکل شماره ( 8) پیوستار درجه اعتماد سازمان ی ............................................................................................... 85
شکل شماره ( 9) ویژگی هاي اعتماد تعمیم یافته ............................................................................................... 95
شکل شماره ( 10 ) فرآیند برقراري اعتما د ..................................................................................................... . 104
شکل شماره ( 11 ) مدل مفهومی نظریه رفتار برنامه ریزي شده ........................................................................ . 106
شکل شماره ( 12 ) مدل پیشنهادي اعتماد توسط مایر و دیگرا ن ..................................................................... . 113
شکل شماره ( 13 ) اعتماد سازمانی، متشکل از اعمال فردي و سازمانی ........................................................... . 135
شکل شماره ( 14 ) تعریف اجتماع اخلاقی از نظرزتومکا ............................................................................ . 145
شکل شماره ( 15 ) نقش اعتماد در سازما ن .................................................................................................... . 146
شکل شماره ( 16 ) رویکرد فرآیندي به توسعه اعتماد سازمانی در میان کارکنا ن ............................................. . 151
شکل شماره ( 17 ) مدل راهنماي تعیین سطح اعتما د ..................................................................................... . 157
شکل شماره ( 18 ) حساسیت بافتی اعتماد سازمانی ........................................................................................ . 163
شکل شماره ( 19 ) دینامیک اعتماد بین شخص ی ............................................................................................ . 167
شکل شماره ( 20 ) مشارکت عامل خودشکوفای ی .......................................................................................... . 174
شکل شماره ( 21 ) نگرش مربوط به توسعه تعهد و اعتما د .............................................................................. . 180
شکل شماره ( 22 ) اعتماد و تعهد، عوامل اثرگذار بر نتایج سازما ن ................................................................ . 181
شکل شماره ( 23 ) مدل پویاي توسعه تعهد و اعتما د ...................................................................................... . 182
شکل شماره ( 24 ) تأثیر سرمایه اجتماعی بر تغییر .......................................................................................... . 198
شکل شماره ( 25 ) دو ردیفی تفکر خلاق رانگو و چاند ................................................................................ . 200
شکل شماره ( 26 ) مدل سرمایه اجتماعی ...................................................................................................... . 207
شکل شماره ( 27 ) ابعاد عینی – ذهنی و خرد – کلان سرمایه اجتماع ی ........................................................ . 208
شکل شماره ( 28 ) رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد بین شخص ی ...................................................... . 211
شکل شماره ( 29 ) رابطه میان عوامل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی................................................................. . 212
شکل شماره ( 30 ) رابطه میان عوامل اقتصادي، سیاسی و اجتماعی................................................................. . 212
شکل شماره ( 31 ) ساختار سه نفري : سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتماعی در رواب ط ................... . 214
شکل شماره ( 32 ) انواع عدالت .................................................................................................................. . 219
شکل شماره ( 33 )عدالت عاملی براي ایجاد اعتماد.................................................................. 221
شکل شماره( 34 ) قضاوت کلی از انصاف ......................................................................................................... . 226
شکل شماره ( 35 ) اثر اقتصادي اعتما د .......................................................................................................... . 235
شکل شماره ( 36 ) مدل مفهومی نظریه کنش عقلایی .................................................................................... . 237
شکل شماره ( 37 ) انواع سرمایه از دیدگاه بانک جهانی ............................................................................... . 238
شکل شماره ( 38 ) توسعه اعتماد از طریق لایه هاي قابلیت اعتماد.................................................................... . 244
شکل شماره ( 39 ) اعتماد تجرب ی .................................................................................................................. . 246
شکل شماره ( 40 ) ارزیابی دوطرفه از قابلیت اعتماد ...................................................................................... . 249
شکل شماره ( 41 ) پیوستار اعتما د ................................................................................................................. . 250
شکل شماره ( 42 ) تصمیم به اعتماد کردن تحت شرایط ریس ک .................................................................... . 252
شکل شماره ( 43 ) ارتباط، اعتماد و ریسک هاي مرتبط ................................................................................ . 256
شکل شماره ( 44 ) رابطه اعتماد و قابلیت پیش بینی ....................................................................................... . 265
شکل شماره ( 45 ) عوامل ایجاد کننده اعتماد اجتماعی .................................................................................. . 301

مشخصات کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان
مولف: حسین خنیفر، نفیسه زروندی
شابک: 9786005116359
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116359

نظرات کاربران درباره کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان اثر حسین خنیفر

مفهوم اعتماد در سازمان سازمان مدیریت

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام