ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
31 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 141,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: سینا فتح الله زاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
 
پیشگفتار
 
فصل اول: مقدمه
 
فصل دوم: اصول ارتعاش
مقدمه
2ـ1ـ تعاريف اساسي
ارتعاش آزاد:
ارتعاش جبري
درجه آزادي
2ـ2ـ سيستم با يك درجه آزادي
2ـ2ـ1ـ ارتعاش آزاد يك سيستم جرم ـ فنر
2ـ2ـ2ـ ارتعاش جبري در يك سيستم جرم ـ فنر
2ـ2ـ2ـ1ـ حداكثر نيروي وارد بر بستر پي
2ـ2ـ3ـ ارتعاش آزاد و ميرا
2ـ2ـ3ـ1ـ حالت‌هاي مختلف ميرايي
2ـ2ـ3ـ2ـ  
2ـ2ـ4ـ ارتعاشات جبري مداوم توام با ميرايي
2ـ3ـ سيستم با دو درجه آزادي
2ـ3ـ1ـ ارتعاش آزاد
2ـ2ـ3ـ ارتعاش جبري، وارد بر جرم  
2ـ3ـ3ـ ارتعاش جبري، وارد بر جرم  
2ـ3ـ4ـ تغيير مكان‌هاي دوگانه دو دوران يك سيستم جرمـ فنر (ارتعاش آزاد)
حل مسائل
اصول ارتعاشي
 
فصل سوم: امواج در محيط‌هاي الاستيك
مقدمه
3ـ1ـ قانون هوك (Hook)
3ـ2ـ امواج تنشي الاستيك در يك ميله
3ـ2ـ1ـ امواج الاستيك طولي در يك ميله
3ـ2ـ2ـ امواج پيچشي در يك ميله
3ـ3ـ شرايط انتهايي ارتعاشات طولي در ميله‌هاي كوتاه
3ـ3ـ1ـ شرايط انتهايي آزاد ـ آزاد
3ـ3ـ2ـ شرايط انتهايي گيردار ـ گيردار
3ـ3ـ3ـ شرايط انتهايي گيردار ـ آزاد
3ـ4ـ امواج تنشي در يك محيط الاستيك نامحدود
3ـ4ـ1ـ ارتباط سرعت امواج و خواص خاك
3ـ5 ـ امواج تنشي در يك محيط نيمه محدود الاستيك
3ـ5 ـ 1‌ـ امواج رايلي (Rayleigh)
3ـ5 ـ2‌ـ جابجايي‌هاي ناشي از امواج رايلي
3ـ5 ـ3ـ كاهش دامنه (Attenuation) امواج الاستيك با جابجايي
 
فصل چهارم: مشخصات ديناميكي خاك‌هاي بارگذاري شده
مقدمه
4ـ1ـ آزمايش ستون تشديد
4ـ1ـ1ـ در حالت انتهايي آزاد
4ـ1ـ2ـ بدست آوردن   و E در حالت گيردار ـ آزاد
4ـ2ـ انعكاس و شكست امواج الاستيك ـ اصول اساسي
4ـ3ـ بررسي شكست امواج لرزه‌اي در لايه‌هاي افقي
4ـ4ـ بررسي شكست امواج در خاك‌ها با لايه‌بندي مايل
4ـ5 ـ بررسي انعكاس در خاك
4ـ5 ‌ـ 1ـ لايه‌بندي افقي
4ـ5ـ2ـ لايه‌بندي مايل
4ـ6ـ اكتشافات لايه‌هاي زيرين توسط ارتعاشات پايدار
4ـ7ـ اكتشافات خاك توسط روش‌هاي حفر چاهك
4ـ7ـ1ـ روش Up – Hole
4ـ7ـ2ـ روش Down – Hole
4ـ7ـ3ـ روش Cross – Hole
4ـ8 ـ روابط مربوط به مدول برشي (G) و نسبت ميرايي (D)
4ـ8 ـ1ـ مدول برشي و نسبت ميرايي در ماسه
4ـ8 ـ2ـ مدول برشي و نسبت ميرايي در شن ها
4ـ8 ـ3ـ مدول برشي و نسبت ميرايي در رس‌‌ها
4ـ8ـ4ـ مدول برشي و نسبت ميرايي براي ماسه‌هاي سيماني شده
حل مسائل
مشخصات ديناميكي خاك‌هاي بارگذاري شده
 
فصل پنجم: ارتعاش فنداسيون
مقدمه
5ـ1ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم پي‌هاي دايره‌اي
5ـ2ـ روابط مربوط به ارتعاش دوراني (Rocking) پي‌هاي دايره‌اي
5ـ3ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشي پي‌هاي دايره‌اي
5ـ4ـ روابط مربوط به ارتعاش پيچشي (Torsional) پي‌هاي دايره‌اي
5ـ5 ـ روابط مربوط به ارتعاش ماشين‌آلات ضربه‌اي  بر روي فنداسيون
5ـ6ـ روابط مربوط به ارتعاش قائم براي فنداسيون استوانه‌اي صلب مدفون
5ـ7ـ روابط مربوط به ارتعاش لغزشي براي فنداسيون استوانه‌اي صلب مدفون
5ـ8ـ روابط مربوط به ارتعاش دوراني (Rocking) فنداسيون استوانه‌اي صلب مدفون
 
5ـ9ـ روابط مربوط به ارتعاش پيچشي (Torsional) براي فنداسيون استوانه‌اي صلب مدفون
حل مسائل
ارتعاش فنداسيون
 
فصل ششم: ظرفيت باربري ديناميكي پي‌هاي سطحي
مقدمه
6ـ1ـ ظرفيت باربري نهايي ديناميكي در ماسه
6ـ2ـ ظرفيت باربري نهايي ديناميكي در رس‌ها
6ـ3ـ ظرفيت باربري ديناميكی و نشست خاك‌هاي دانه‌اي در هنگام زلزله
حل مسائل
ظرفيت باربري ديناميكي پي‌هاي سطحي
 
فصل هفتم: فشار جانبي خاك بر روي ديوارهاي حائل
مقدمه
7ـ1ـ تئوري فشار محرك زمين Mononobe – Okabe
7ـ2ـ محاسبه   براساس مقادير  
7ـ3ـ تأثير پارامترهاي مختلف بر روي مقدار ضريب فشار محرك خاك
7ـ4ـ نتايج مدل‌هاي آ‌زمايشگاهي براي ضريب فشار محرك خاك  
7ـ4ـ1ـ دوران ديوار حول نقطه پاييني
7ـ4ـ2ـ انتقال و جابجايي ديوار
7ـ4ـ3ـ دوران ديوار حول نقطه بالايي ديوار
7ـ5ـ محل برآيند نيروي محرك  
7ـ5 ـ1ـ دوران حول نقطه پاييني ديوار
7ـ5 ـ2ـ انتقال ديوار
7ـ5 ـ3ـ دوران حول نقطه بالايي ديوار
7ـ6ـ طراحي ديوار حائل ثقلي براساس تغيير مكان‌هاي محدود
7ـ7ـ تأثير فشارهاي هيدروديناميكي آب‌هاي منفذي
7ـ8 ـ فشار مقاوم ديناميكي در ديوارهاي حائل
حل مسائل
فشار جانبي خاك بر روي ديوارهاي حائل
 
فصل هشتم: روانگرايي خاك
مقدمه
8-1- روابط مربوط به بررسی روانگرایی خاک
8-1-1- روابط مرتبط به مقاومت برشی متوسط خاک
8-1-2- روابط مربوط به تنش برشی متناوب
8-2- آنالیز روانگرایی از آزمایش مقاومت نفوذ استاندارد
8-3- بررسی روانگرایی خاک با استفاده از کرنش
8-4- مقابله جهت کاهش روانگرایی
حل مسائل
روانگرايي خاك
 
فصل نهم: فنداسيون ماشين‌آلات بر روي شمع‌ها
مقدمه
9-1- شمع‌ها تحت تأثیر ارتعاشات قائم
9-1-1- شمع‌های اتکایی
9-1-2- شمع هاي اصطکاکی
9-1-2-1- تک شمع
9-1-2-2- گروه شمع
9-1-2-3- گروه شمع همراه با کلاهک
9-1-3- روابط مربوط به پاسخ سیستم
9-2- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاشی لغزشی
9-2-1- تک شمع
9-2-2- گروه شمع
9-2-3- گروه شمع همراه با کلاهک
9-2-4- روابط مربوط به پاسخ سیستم
9-3- شمع‌های تحت تأثیر ارتعاش دورانی (Rocking)
9-3-1- تک شمع
9-3-2 گروه شمع
9-3-3- گروه شمع همراه با کلاهک
9-3-4- روابط مربوط به پاسخ سیستم
9-4- ارتعاش پیچشی (Torsional) شمع‌های مدفون
9-4-1- تک شمع
9-4-2- گروه شمع همراه با کلاهک
9-4-3- روابط مربوط به پاسخ سیستم
حل مسائل
فنداسيون ماشين‌آلات بر روي شمع‌ها
 
فصل دهم: پايداري لرزه‌خيزي خاكريزها
مقدمه
10-1- معادلات ارتعاش آزاد یک خاکریز
10-2- معادلات ارتعاش جبری یک خاکریز
10-3- روش تقریبی در محاسبه بیشترین خزش شتاب و پریود طبیعی یک خاکریز
10-4- آنالیز پایداری برای شیب‌های رسی  
10-5- آنالیز پایداری Majumdar برای خاک  
10-6- آنالیز پایداری Prater برای خاک  
10-7- آنالیز پایداری شیب با خاک به روش قطعات
10-8- بدست آوردن تغییر شکل شیب ناشی از زلزله
حل مسائل
پايداري لرزه‌خيزي خاكريزها

مشخصات تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: سینا فتح الله زاده
تعداد صفحه: 216
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001681813
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681813

نظرات کاربران درباره تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس اثر فتح الله زاده

تشریح کامل مسائل دینامیک خاک تشریح کامل مسائل دینامیک خاک داس حل دینامیک خاک داس خاک و پی دینامیک خاک

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام