خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

وضعیت موجودی: موجود نیست
7 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: پارسیا(نوآور)

مولفین: امین بهرامی، نصراله ناصری جدا ،مهسا حسینی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

بررسی و انتخاب

خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

در تالیف این کتاب از مراجع معتبر و مهم زیادی استفاده شده است که در کنار تجربیات نویسندگان در امر تدریس- سعی شده که مباحث تا حد امکان جامع و کامل باشند تا دانشجویان رشته مهندسی متالوژی- مواد و سرامیک در گستردگی مطالب دچار سردرگمی نگردند. فصول این کتاب بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم- تحقیقات و فناوری برای دروس خواص مکانیکی 1 و 2 دوره کارشناسی مهندسی متالوژی- مواد و سرامیک تدوین گردیده است. هنچنین در انتهای هر فصل نکات ضروری و بسیار مهم که به تناوب در سوالات امتحانی دانشگاه ها و کنکور ورودی مقطع کارشناسی ارشد تکرار شده اند- آورده شده است. این نکات- جمع بندی کلی از تمامی مطالب کتاب را برای خواننده ارایه می نماید. مطالعه این کتاب به کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی متالوژی- مواد و سرامیک- مهندسی مکانیک- مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط با مواد و فلزات توصیه می گردد. کلمات کلیدی: خواص مکانیکی- تنش- کرنش- دایره مور- معیار تسلیم- کشش- فشار- سختی- ضربه- خزش- خستگی- پیچش- نابجایی- نقص چیده شدن- نقص انباشتگی- دوقلویی- لغزش- بردار برزگر- لومر-کاترل- کار سختی- مرزدانه- رسوب سختی- باوشینگر- شکست- گریفیث- اوروان- ترک فصل اول مبانی مکانیکی فصل دوم آزمایش های مکانیکی فصل سوم یوری نابجایی ها فصل چهارم مکانیزمهای استحکام دهی فصل پنجم شکست فصل ششم خستگی فصل هفتم خزش
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
1
 - فصل اول: مبانی مکانیکی
1-1- مفهوم تنش در یک نقطه
1-1-1- تعریف تنش
1-1-2- تنش یکبعدی
1-2- تنش دوبعدی
1-3- دایره مور برای تنش دوبعدی
1-4- تنش سه‌‌بعدی
1-4-1- محاسبه تنش‌‌های اصلی در حالت سه‌‌بعدی
1-5- دایره مور برای تنش سه‌‌بعدی
1-6- مفهوم کرنش در یک نقطه
1-6-1- تعریف کرنش
1-6-2- کرنش یک‌‌بعدی
1-7- کرنش دوبعدی
1-8- کرنش سه‌‌بعدی
1-9- تنش و کرنش حقیقی و مهندسی
1-9-1- تعریف تنش مهندسی
1-9-2- تعریف تنش حقیقی
1-9-3- تعریف کرنش مهندسی
1-9-4- تعریف کرنش حقیقی
1-9-5- ارتباط بین کرنش مهندسی و حقیقی
1-9-6- نکاتی در مورد کرنش‌های مهندسی و حقیقی
1-10- تنسور تنش
1-11- تنسور کرنش
1-12- نمودار تنش-کرنش مواد
1-12-1- منحنی تنش-کرنش مهندسی
1-12-2- حد تناسب
1-12-3- استحکام تسلیم قراردادی
1-12-4- منحنی تنش-کرنش حقیقی
1-13- روابط تنش-کرنش در حالت الاستیک
1-13-1- روابط تنش-کرنش برای مواد ایزوتروپ
1-13-2- رابطه بین تنش-کرنش برای مواد آنیزوتروپ در شرایط بارگذاری چند محوری
1-14- معیار تسلیم
1-14-1- معیار تسلیم فن-میزز
1-14-2- بررسی یک حالت خاص با استفاده از معیار فن-میزز
1-14-3- معیار تسلیم ترسکا
1-14-4- یک حالت خاص
1-14-5- چند نکته
1-15- رفتار پلاستیک مواد
1-15-1- منحنی تنش –کرنش در حالت پلاستیک
1-16- روابط تنش –کرنش در حالت پلاستیک
1-16-1- معادلات لوی-میزز (جامد پلاستیک)
1-16-2- معادلات پرانتل-ریوس (جامد الاستیک-پلاستیک)
1-17- تنش موثر
1-18- کرنش موثر
1-19- نرخ کرنش
نکات مهم فصل اول
2- فصل دوم: آزمایشهای مکانیکی
2-1- تست کشش
2-1-1- توزیع تنش در ناحیه گلویی
2-1-2- نمونه آزمایش کشش
2-2- تست فشار (آزمایش فشار)
2-2-1- تفاوت بین آزمایش کشش و فشار
2-3- تست سختی
2-3-1- سختی برینل
2-3-2- سختی ویکرز
2-3-3- سختی راکول
2-3-4- آزمایش میکروسختی
2-3-5- رابطه بین سختی و استحکام نهایی
2-4- تست ضربه
2-4-1- دمای گذار یا دمای انتقال
2-4-2- عوامل متالورژیکی موثر بر دمای انتقال
2-5- تست خزش
2-6- تست خستگی
2-6-1- نحوه رسم منحنی     S-N Error! Bookmark not defined.
2-6-2- سطح شکست خستگی
2-7- تست پیچش
نکات مهم فصل دوم
3 – فصل سوم: تئوری نابجایی‌ها
3-1- ساختار کریستالی مواد
3-1-1- ساختارهای بلوری ساده
3-1-2- فاکتور چیده شدن اتمی (Atomic Packing Factor)
3-1-3- عدد هماهنگی
3-1-4- فضاهای خالی در شبکههای بلوری
3-1-5- استحکام یک کریستال بدون نقص
3-2- عیوب شبکه
3-2-1- عیوب نقطهای
3-2-2- عیوب خطی
3-2-3- عیوب سطحی(صفحهای)
3-2-4- عیوب حجمی
3-3- مکانیزمهای تغییرشکل
3-3-1- لغزش
3-3-2- دوقلویی
3-3-3- انواع دوقلویی
3-3-4- اختلاف بین لغزش و دوقلویی
3-4- سیستمهای لغزش
3-4-1- سیستمهای لغزش در فلزات FCC
3-4-2- سیستمهای لغزش در فلزات HCP
3-4-3- سیستمهای لغزش در فلزات BCC
3-5- لغزش تککریستالی
3-6- تنش برشی تئوری
3-7- لغزش توسط حرکت نابجایی
3-8- انواع نابجایی
3-8-1- بردار برگرز
3-8-2- خواص ویژه نابجاییهای پیچی و لبهای
3-9- میدان تنشی و انرژی نابجاییها
3-10- نیروی بین نابجاییها
3-11- نیروهای وارد بر نابجاییها
3-12- تجزیه و ترکیب نابجاییها
3-13- حلقه نابجایی
3-14- تکثیر نابجاییها
3-15- تجمع نابجاییها
3-16- نابجاییها در شبکه FCC
3-17- قفل لومر-کاترل
3-18- کارسختی در تک‌کریستالها
نکات مهم فصل سوم
4 - فصل چهارم: مکانیزمهای استحکام‌دهی
4-1- کارسختی
4-2- مرزدانه‌ها
4-3- مرزهای فرعی
4-4- پیر کرنشی
4-5- پدیده نقطه تسلیم
4-6- توزیع ذرات ریز
4-7- رسوب سختی
4-7-1- عوامل موثر روی افزایش استحکام در اثر رسوب سختی
4-8- پراکنده سختی
4-9- محلول جامد
4-9-1- عوامل موثر در افزایش استحکام بهوسیله محلول جامد
4-10- اثر باوشینگر
نكات مهم فصل 4166
5 - فصل پنجم: شکست
5-1- مقدمه
5-2- شکست و انواع آن
5-3- استحکام پیوستگی تئوری فلزات
5-4- تجمع نواقص در جامدات
5-5- تمرکز تنش
5-6- تئوری شکست گریفیث
5-6- نظریه اوروان
5-7- نرخ کاهش انرژی و چقرمگی شکست
5-7-1- روش محاسبه G
5-8- مکانیک شکست یا تحلیل تنشی ترک
5-8- چقرمگی شکست
5-9- اندازه منطقه پلاستیکی نوک ترک
8-9- رابطه KC با ضخامت نمونه
5-10- توقف ترک
5-11- توزیع ترک
5-12- تاثیر ریزساختار روی چقرمگی شکست
5-13- مراحل تشکیل ترک
5-13-1- مراحل تشکیل ترک در مواد ترد
5-13-2- مراحل تشکیل ترک در شکست شبه کلیواژ
5-13-3- مراحل تشکیل ترک در شکست نرم
5-14- شکست مرزدانه‌ای
5-15- بررسی سطوح شکست
5-16- شکست نرم
5-17- آثار شیار
5-18- شکست تحت تنش‌های مرکب
نکات مهم فصل پنجم
6 – فصل ششم: خستگی
6-1- مقدمه
6-2- مشخصات شکست خستگی
6-3- سیکلهای تنش
6-4- منحنی S-N یا منحنی Wohler
6-5- خستگی کم چرخه
6-6- معادلهی عمر کرنش
6-7- خصوصیات ساختاری خستگی
6-7-1- جوانه زنی ترک خستگی
6-7-2- پیشرفت ترک خستگی
6-7-3- مکانیک رشد ترک خستگی
6-7-4- محاسبات عمر خستگی
6-8- عوامل موثر بر خستگی
6-8-1- تنش متوسط
6-8-2- تمرکز تنش
6-8-3- اندازه دانه
6-8-4- خواص ماده
6-8-5- عملیات سطحی
6-8-6- دما
6-9- تغییرات تنش، خسارتهای جمعپذیر و طراحی عمر ایمن
6-10- منحنی تنش-کرنش سیکلی
6-10-1- وابستگی پاسخ ماده به بارگذاری چرخهای
6-11- خستگی خوردگی
6-12- الگوی برهم نهی خستگی خوردگی
6-12- راههای کاهش خسارت خستگی خوردگی
نکات مهم فصل ششم
7- فصل هفتم: خزش
7-1- مقدمه
7-2- منحنی خزش
7-3- گسیختگی ناشی از تنش
7-4- تغییرات ساختاری حین خزش
7-4-1- تغییرشکل توسط لغزش
7-4-2- تشکیل دانه فرعی
7-4-3- لغزش مرزدانه
7-4-4- مکانیزمهای تغییرشکل
7-4-5- مکانیزمهای مستقل و متوالی
7-5- خزش در دمای بالا
7-5-1- خزش در دمای بالا
7-5-2- ترکها و حفرههای مرزدانهای
7-5-3- نقشههای مکانیزم–تغییرشکل
7-5-4- پیشبینی خواص ماده پس از مدت زمان طولانی
7-5-5- تاثیر پارامترهای متالورژیکی بر خزش
نکات مهم فصل هفتم
 
 

خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

ویژگی ها
ناشر: پارسیا(نوآور)
مولف: امین بهرامی نصراله ناصری جدا مهسا حسینی
تعداد صفحه: 320
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1392
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786006257525
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786006257525

نظرات کاربران درباره خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل اثر بهرامی

خواص مکانیکی مواد به همراه نکات کلیدی هر فصل خواص مکانیکی مواد مواد و متالورژی

بر اساس سلیقه شما...