ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

گودبرداری و سازه های نگهبان( ویژه ی آزمون های نظام مهندسی) اثر اشرفی

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
57 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

نویسنده: حمیدرضا اشرفی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست عناوين فصول
 
 
فصل اول: مباني و مفاهیم پایه‌ای گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
فصل دوم: شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي زمين
فصل سوّم: طبقه‌بندي خاك‌ها
فصل چهارم: تعيين مشخّصات مكانيكي خاك‌ها
فصل پنجم: مقاومت برشي خاك‌ها
فصل ششم: رانش خاك
فصل هفتم: بار ناشي از رانش خاك، وارد بر سازه‌هاي نگهبان
فصل هشتم: عمق بحراني يا عمق پايدار گود
فصل نهم: شيب پايدار و پايداري شيب‌ها
فصل دهم: ارزيابي خطر گود
فصل يازدهم: ضوابط HSE در گودبرداري و سازههاي نگهبان
فصل دوازدهم: مديريَت گودبرداري كارگاه‌هاي ساختماني
فصل سيزدهم: تأسيسات برقي و مكانيكي و شهري، و تأثير آنها بر پروژه‌هاي گودبرداري
فصل چهاردهم: گودبرداري در مجاورت ساختمان‌هاي مجاور
فصل پانزدهم: تأثير آب بر گودبرداري
فصل شانزدهم: حريم لبة گود
فصل هفدهم: مسائل و مشكلات متداول، و مودهاي گسيختگي و فروريزش گودها
فصل هجدهم: توزيع تنش در خاك‌ها
فصل نوزدهم: پتانسيل‌هاي خطر در گودها و ترانشه‌ها
فصل بيستم: هوازدگي خاك‌ها
فصل بيست و يكم: پایش و کنترل گودبرداری‌ها
فصل بيست و دوم: مباحث پايه‌اي انواع روش‌هاي اجراي سازه‌هاي نگهبان
فصل بيست و سوّم: سازه‌هاي نگهبان خرپايي
فصل بيست و چهارم: سازه‌هاي نگهبان به روش مهار متقابل
فصل بيست و پنجم: سازه‌هاي نگهبان از نوع شمع
فصل بيست و ششم: سازه‌هاي نگهبان از نوع ديواره‌هاي ديافراگمي
فصل بيست و هفتم: سازه‌هاي نگهبان نوع سپرهاي شمع‌ريزي
فصل بيست و هشتم: سازه‌هاي نگهبان نوع سپركوبي
فصل بيست و نهم: سازه‌های نگهبان نوع نِیلینگ یا دیوارهای خاک‌دوزی‌شده
فصل سي‌ام: سازه‌های نگهبان نوع آنکُراژ یا دوخت به پشت
فصل سي و يكم: سازه‌های نگهبان نوع دیوار برلنی
فصل سي و دوم: صحّت و كفايت سازه‌های نگهبان
فصل سي و سوّم: مبانی محاسبات سازه‌های نگهبان
فصل سي و چهارم: دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
فصل سي و پنجم: ضوابط و دستورالعمل‌های گودبرداری‌، حفر چاه، و اجرای سازه‌های نگهبان
تست‌هاي تأليفي
تست‌های ادوار گذشته
پاسخنامة تشريحي تست‌های تألیفی
پاسخنامة تشريحي تست‌های ادوار گذشته
فهرست منابع و مآخذ

فهرست مطالب

 
پيشگفتار
فصل اول: مباني و مفاهیم پایه‌ای گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
1-1 گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
1-2 مدل کلّی گودبرداریها
1-3 طبقه‌بندي خاكها
1-4 پارامتر‌هاي مكانيكي اصلي خاكها
1-6 تنش‌های افقی ایجادشده در خاك‌ها
1-7 مبانی و دلایل پایداری و ایستایی مواد مختلف به صورت پله‌اي
1-8 پارامترهاي طرّاحي سازه‌هاي نگهبان
1-9- نقد كلّي مباني روش‌هاي غير اصولي متداول گودبرداري و اجراي سازه‌هاي نگهبان
فصل دوم: شناسايي‌هاي ژئوتكنيكي زمين
2-1 تعاریف
2-2 طبقه‌بندی نوع زمین براساس استاندارد 2800 ایران
2-3 گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمّیّت، براساس استاندارد 2800 ایران
2-4 هدف از شناسایی ژئوتکنیکی زمین
2-5 شرایط نیاز به انجام عملیّات شناسایی
2-6 شناسایی‌ها
2-7 تعیین عمق گمانه‌ها
2-8 حفّاری و نمونه‌برداری از خاک
فصل سوّم: طبقه‌بندي خاك‌ها
3-1 خاک
3-2 طبقه‌بندي خاك‌ها از نظر مكانيكي
3-3 پارامتر مكانيكي اصلی خاك‌های غیرچسبنده یا دانه‌اي (φ)
3-4 پارامتر مکانیکی اصلي خاك‌هاي چسبنده (c)
3-5 طبقه بندی خاك‌ها در گودبرداری، بر اساس استاندارد OSHA
3-6 خاك‌های مسئله‌دار
فصل چهارم: تعيين مشخّصات مكانيكي خاك‌ها
4-1 کلّیّات
4-2 تعيين پارامترهای مشخّصۀ مکانيکي خاك‌ها
فصل پنجم: مقاومت برشي خاك‌ها
5-1 مقاومت برشی خاك‌ها
فصل ششم: رانش خاك
6-1 رانش خاک
6-3 رانش خاک در حالت منفعل
6-4 رانش خاک در حالت سکون
6-5 نظریّه‌های رانش خاک
6-6 نظریّۀ رانکین، در حالت محرّک
6-7 نظریّۀ رانکین، در حالت منفعل (مقاوم)
6-8 ضريب رانش خاك در حالت سكون
6-9 محاسبة تنش و نيروي ناشي از رانش خاك در خاك‌هاي چند‌لايه
فصل هفتم: بار ناشي از رانش خاك، وارد بر سازه‌هاي نگهبان
7-1 بار ناشی از رانش خاک، وارد بر سازه‌های نگهبان
7-2 تنش افقی ناشی از رانش خاک
فصل هشتم: عمق بحراني يا عمق پايدار گود
8-1- عمق بحرانی یا عمق پايدار گود
فصل نهم: شيب پايدار و پايداري شيب‌ها
9-1- شيب‌هاي پايدار یا شيب‌هاي ايمن
9-2 تعیین شیب ایمن در انواع خاك‌ها، بر اساس استاندارد OSHA
9-3 روش‌هاي بهبود پايداري شيب ترانشه‌ها
فصل دهم: ارزيابي خطر گود
10-1 ارزيابي خطر گود
10-2 تفويض مسئوليّت‌های گودبرداری به مرجع ذيصلاح
10-3 احکام مترتّب بر تعیین میزان خطر گود
فصل يازدهم: ضوابط HSE در گودبرداري و سازههاي نگهبان
11-1 ایمنی، سلامت، و محیط زیست (HSE)
11-2 اِرگونومی
11-3- شرايط عمدة بروز حوادث در گودبرداري ها
11-4 تبعات صدمات جاني ناشي از حوادث گودبرداري
11-5 ضوابط به‌کارگیری نردبان‌ها در داخل گودها و ترانشه‌ها
11-6 مسیرهای عبور و مرور به داخل گودها و ترانشه‌ها
11-7 استفاده از علائم هشداردهنده
11-8 وسایل حفاظت فردی یا انفرادی
فصل دوازدهم: مديريَت گودبرداري كارگاه‌هاي ساختماني
12-1 اقدامات، مطالعات و بررسي‌هاي پیش از شروع و در حين عمليّات گودبرداري
12-2 اقدامات لازم در محیط اطراف گودها
12-3 برخی از مباحث مدیریّتی در گودبرداری‌ها
12-4 مسئولیّت‌ها
12-5 مهارت و آموزش نيروي انساني
فصل سيزدهم: تأسيسات برقي و مكانيكي و شهري، و تأثير آنها بر پروژه‌هاي گودبرداري
13-1 مسائل مربوط به لوله‌هاي مدفون در محدوده و در مجاورت گود‌ها
13-2 مسائل مربوط به كابلهاي برق در محدوده و در مجاورت گود‌ها
13-3 مسائل مربوط به سایر تأسیسات زیرزمینی در محدوده و در مجاورت گود‌ها
فصل چهاردهم: گودبرداري در مجاورت ساختمان‌هاي مجاور
14-1 بررسي تأثير وجود ساختمان در مجاورت ديوارة گود بر روي شرايط اجرايي كار
14-2 اقدامات لازم برای گودبرداری در مجاورت ساختمان‌ها
14-3 بررسي ترك‌هاي احتمالي ايجاد شده در ساختمانهاي مجاور
فصل پانزدهم: تأثير آب بر گودبرداري
15-1- تأثير آب
15-2 دور کردن آب از محل گودبرداری
15-3 تراوش آب در کفِ گودها
15-4 زهکشی خاک در عملیّات گودبرداری
فصل شانزدهم: حريم لبة گود
16-1 حریم لبۀ گود
فصل هفدهم: مسائل و مشكلات متداول، و مودهاي گسيختگي و فروريزش گودها
17-1 مسائل و مشکلات ترانشه‌هاو گودها
17-2 گسیختگی‌ها و مشکلات متداول فروریزش‌های گودها و ترانشه‌ها
فصل هجدهم: توزيع تنش در خاك‌ها
18-1 توزيع تقريبي تنش در خاک، بر اثر بارهاي وارد بر سطح خاک
فصل نوزدهم: پتانسيل‌هاي خطر در گودها و ترانشه‌ها
19-1 نکاتی چند در زمینۀ شیب‌های ناپایدار و نیروهای ناشی از آنها
19-2 گودبرداري در مجاورتِ گودبرداريهای قبلي
فصل بيستم: هوازدگي خاك‌ها
20-1 هوازدگي و تأثير احتمالي آن بر گودها و ترانشه‌ها
فصل بيست و يكم: پایش و کنترل گودبرداری‌ها
21-1 پايش و كنترل گودبرداری‌ها
21-2 پايش و كنترل گود‌های با خطر بسیار زیاد
21-4 تعداد و نوع دستگاه‌هاي پايش
21-5 برنامۀ پايش
21-6 ابزار پايش
21-7 تناوب اندازه‌گيري‌ها در پايش
21-8 مسئوليّت طرّاحي، اجرا و نظارت پايش
فصل بيست و دوم: مباحث پايه‌اي انواع روش‌هاي اجراي سازه‌هاي نگهبان
22-1 عوامل مؤثّر بر انتخاب روش‌هاي گود برداري
22-2 مباني مشترك روشهاي اجراي سازه‌هاي نگهبان
فصل بيست و سوّم: سازه‌هاي نگهبان خرپايي
23-1 سازه‌های نگهبان خرپايي
23-2 مراحل مختلف اجراي صورت بندي کلي خرپاها
23-3 ساير موارد و نکات اجرايي سازه‌های نگهبان خرپایی
23-4- مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سازه‌های نگهبان خرپایی
فصل بيست و چهارم: سازه‌هاي نگهبان به روش مهار متقابل
24-1 روش مهار متقابل
24-2 مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش مهار متقابل
فصل بيست و پنجم: سازه‌هاي نگهبان از نوع شمع
25-1 سازه‌های نگهبان از نوع شمع
25-2 مزایا و معایب و محدودیّت‌های سازه‌های نگهبان از نوع شمع
فصل بيست و ششم: سازه‌هاي نگهبان از نوع ديواره‌هاي ديافراگمي
26-1 روش ديوارة ديافراگمي
26-2 مزایا، معایب، و محدودیّت‌های دیوارهای دیافراگمی
فصل بيست و هفتم: سازه‌هاي نگهبان نوع سپرهاي شمع‌ريزي
27-1 سپرهای شمع‌ریزی
27-2 سپرهای شمع‌ریزیِ متقاطع
27-3 سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مماسی
27-4 سپرها یا دیوارهای شمع‌ریزیِ مجاور هم
27-5 سپرها يا ديوارهاي شمع‌ريزيِ با فاصلة زياد از هم
27-6 سپرهاي شمع‌ريزيِ مهارشده در خاك
فصل بيست و هشتم: سازه‌هاي نگهبان نوع سپركوبي
28-1 سپرهای فولادی صفحه‌ای
28-2 سپرکوبي
28-3 سپرهای با دستک‌های فشاری
28-4 سپركوبي پله‌اي يا مرحله‌به‌مرحله
28-5 مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش سپرکوبی
فصل بيست و نهم: سازه‌های نگهبان نوع نِیلینگ یا دیوارهای خاک‌دوزی‌شده
29-1 روش نیلینگ
29-2 روش میخ‌گذاری
29-3 روش میخ‌کوبی
29-4 مقایسۀ روش‌های میخ‌‌گذاری و میخ‌کوبی
29-5 مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش نیلینگ
فصل سي‌ام: سازه‌های نگهبان نوع آنکُراژ یا دوخت به پشت
30-1 روش آنکُراژ یا دوخت به پشت
30-2 اجرای سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ
30-3 نکاتی چند در زمینۀ سازه‌های نگهبان نوع آنکراژ
30-4 دیوارهای مهارشده
30-5 مزایا، معایب، و محدودیّت‌های روش آنکُراژ
فصل سي و يكم: سازه‌های نگهبان نوع دیوار برلنی
31-1 دیوار برلنی
فصل سي و دوم: صحّت و كفايت سازه‌های نگهبان
32-1 صحّت و كفايت سازه‌هاي نگهبان
فصل سي و سوّم: مبانی محاسبات سازه‌های نگهبان
32-1 نکاتی در زمینۀ گودبرداری
33-2 تحليل پايداري گود
33-3 تحليل تغييرشكل گود و سازه‌هاي مجاور
33-4 انواع سازه‌هاي نگهبان
33-5 پایداری انواع سازه‌های نگهبان
33-5-1 حالت‌های حدّی دیوارهایی که عملکرد وزنی دارند
33-5-2 حالت‌های حدّی دیوارهای سپرگونه
33-5-3 حالت‌های حدّی دیوارهای خاک مسلح
33-6 فشار خاک
33-6-1 کلّیّات
33-6-2 تعیین فشار خاک در حالات مختلف
33-7 تعیین فشار خاک در پشت دیوار
33-8 روش‌های طرّاحی سازه‌های نگهبان
33-8-1 روش تنش مجاز برای طرّاحی سازه‌های نگهبان
32-8-2 روش حالات حدّی
33-9 مهاربندی
33-9-1 کلّیّات
33-9-2 طرّاحی مهارها
33-9-3 آزمایش مهارها
33-10 خاکریز پشت دیوارها
33-11 زهکشی و آب‌بندی دیوارها
فصل سي و چهارم: دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی
فصل سي و پنجم: ضوابط و دستورالعمل‌های گودبرداری‌، حفر چاه، و اجرای سازه‌نگهبان
35-1 مبحث دوازدهم مقرّرات ملّی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، ویر1392
12-1 کلّیّات
12-1-1- هدف
12-1-2- دامنۀ کاربرد
12-1-3- تعاریف کلّی و واژه‌ها
12-1-3-1- عملیّات ساختمانی
12-1-3-2- کارگاه ساختمانی
12-1-3-3- محل کار
12-1-3-4- وسایل و تجهیزات
12-1-3-5- مرجع رسمی ساختمان
12-1-3-6- مرجع ذیصلاح
12-1-3-7- شخص ذیصلاح
12-1-3-8- مهندس ناظر
12-1-3-9- سازنده (مجری)
12-1-3-10- صاحب‌کار
12-1-3-11- پیمانکار
12-1-3-12- خویش‌فرما
12-1-3-13-‏کارفرما
12-1-3-14- کارگر
12-1-3-15- حفاظت
12-1-3-16- ایمنی
12-1-3-17- خطر
12-1-3-18- بهداشت کار (بهداشت حرفه‌ای)
12-1-3-19- محیط زیست
12-1-3-20- حادثه
12-1-3-21- حادثۀ ناشی از کار
12-1-3-22- بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی
12-1-3-23- ریسک
12-1-3-24- مدیریّت ریسک
12-1-3-25- ارزیابی ریسک
12-1-3-26- کار در ساعت غیرعادی
12-1-3-27- کار در شب
12-1-3-28- سازۀ موقّت
12-1-3-29- برچسب‌گذاری
12-1-3-30- برگۀ اطّلاعات ایمنی مواد
12-1-4- مجوّز‌های خاص و اقدامات قبل از اجرا
12-1-5- مسئولیّت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست
12-4 وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
12-4-1 کلّیّات
12-4-2 کلاه ایمنی
12-4-3 حمایل‌بند کامل بدن و طنابِ مهار
12-4-4 عینک ایمنی و سپر محافظ صورت
12-4-5 ماسک تنفّسی حفاظتی
12-4-6 کفش و پوتین ایمنی
12-4-7 چکمه و نیم‌چکمۀ لاستیکی
12-4-8 دستکش حفاظتی
12-4-9 لباس‌کار
12-4-10 گوشی حفاظتی
12-4-11 جلیقۀ نجات
12-4-12 گِتر حفاظتی
12-9 عملیّات خاکی
12-9-1- کلّیّات
12-9-2 گودبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی‌کنی ساختمان‌ها)
12-9-3 حفّاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب
35-2 مشخّصات فنّی عمومی کارهای ساختمانی (نشریّۀ 55 سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور)، تجدید نظر دوّم، 1383 (فصل 26)
26-8- ایمنی در انجام عملیّات خاکی
26-8-1- کلّیّات
26-8-2- مقدّمات گودبرداری
26-8-3- گودبرداری
26-8-4- حفاظت عمومی هنگام انجام عملیّات گودبرداری
26-9- رعایت نکات ایمنی در حفر چاه
26-9-1- مقدّمات حفر چاه
26-9-2- رعایت نکات ایمنی در عملیّات حفر چاه
35-3- مشخّصات فنّی عمومی راه (نشریۀ 101 سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور)، تجدید نظر اوّل،‌ 1382 (فصل 24)
24-10-4- عملیّات خاکی
35-4- آیین‌نامۀ حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تست‌هاي تأليفي
تست‌های ادوار گذشته
پاسخنامة تشريحي تست‌های تألیفی
پاسخنامة تشريحي تست‌های ادوار گذشته
فهرست منابع و مآخذ

 

مشخصات گودبرداری و سازه های نگهبان( ویژه ی آزمون های نظام مهندسی) اثر اشرفی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: حمیدرضا اشرفی
تعداد صفحه: 256
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001682834
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682834

نظرات کاربران درباره گودبرداری و سازه های نگهبان( ویژه ی آزمون های نظام مهندسی) اثر اشرفی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد گودبرداری و سازه های نگهبان( ویژه ی آزمون های نظام مهندسی) اثر اشرفی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره گودبرداری و سازه های نگهبان( ویژه ی آزمون های نظام مهندسی) اثر اشرفی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام