ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
89 رای
ناشر نشرمیزان
قیمت: 350,000 تومان

 

مولف : ناصر کاتوزیان

ناشر: نشر میزان

 

كتاب حاضر در سه جلد آمده است :
جلد اول: اموال
جلد دوم : اشخاص
جلد سوم : ادله اثبات دعوا
نويسنده محترم در مقدمه كتاب بيان کردند كه حكمت تدوين مجموعه قوانين، گردآوری قواعدی است که مفهوم و هدف مشترك دارند و ارتباط آن ها به نوعی اندام های یک پيكر است. اين مجموعه ها به طور کل ، موارد اجرای مصاديق چند اصل مهم و اساسی هستند. هر قاعده، سايه بر سر ديگری دارد و روح اين تركيب و رتبط آن ، راهنمای تفسير هر يك از قواعد جزئی  است..

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست عنوان
عنوان
مقدمه : در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
فصل اول : در اموال غیر منقول
فصل دوم : در اموال منقوله
فصل سوم : در اموالی که صاحب خاص ندارد
باب دوم :در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود.
فصل اول : در مالکیت
فصل دوم : در حق انتفاع
مبحث اول : در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم : در وقف
مبحث سوم : در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم : در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول :در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم : در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم : در حریم املاک
کتاب دوم : در اسباب تملک
قسمت اول : در احیاء اراضی موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول :  در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم : در حیازت مباحات
باب سوم : در معادن
باب چهارم : در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول : در اشیاء پیدا شده
فصل دوم : در حیوانات ضاله
باب پنجم :  در دفینه
باب ششم : در شکار
قسمت دوم : در عقود و معاملات و الزامات
باب اول : در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل اول : در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم : در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول : در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم : در اهلیت طرفین
مبحث سوم : در مورد معامله
مبحث چهارم : در جهت معامله
فصل سوم : در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
مبحث دوم : در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم : در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم : در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث  اول : در اقسام شرط
مبحث دوم : در احکام شرط
فصل پنجم :در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم : در سقوط تعهدات.
مبحث اول : در وفای به عهد
مبحث دوم : در اقاله
مبحث سوم : در ابراء
مبحث چهارم : در تبدیل تعهد
مبحث پنجم : در تهاتر
مبحث ششم : مالکیت مافی الذمه
باب دوم :  در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول: کلیات
فصل دوم : در ضمان قهری
مبحث اول : در غصب
مبحث دوم: در اتلاف
مبحث سوم : در تسبیب
مبحث چهارم : در استیفاء
باب سوم : در عقود معینه مختلفه
فصل اول : در بیع
مبحث اول : در احکام بیع
مبحث دوم : در طرفین معامله
مبحث سوم : در مبیع
مبحث چهارم : در آثار بیع
فقره اول : در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم : در تسلیم
فقره سوم : در ضمان درک
فقره چهارم : در تأدیه ثمن
مبحث پنجم : در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول : در خیارات
اول ـ در خیار مجلس
دوم ـ در خیار حیوان
سوم ـ در خیار شرط
چهارم ـ در خیار تأخیر ثمن .
پنجم - در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم ـ در خیار غبن
هفتم - خيار عيب.
هشتم در خیار تدلیس
نهم ـ در خیار تبعض صفقه
دهم ـ در خیار تخلف شرط
فقره دوم : در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم : در بیع شرط
فصل سوم: در معاوضه
فصل چهارم : در اجاره
مبحث اول : در اجاره اشیاء
مبحث دوم : در اجاره حیوانات
مبحث سوم : در اجاره اشخاص
فقره اول : در اجاره خدمه و کارگر
فقره دوم : در اجاره متصدی حمل و نقل
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول : در مزارعه
مبحث دوم : درمساقات
فصل ششم : در مضاربه
فصل هفتم : در جعاله
فصل هشتم : در شرکت
مبحث اول : در احکام شرکت
مبحث دوم : در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم : در ودیعه
مبحث اول : در کلیات
مبحث دوم : در تعهدات امین
مبحث سوم : در تعهدات امانت گذار
فصل دهم : در عاریه
فصل یازدهم : در قرض
فصل دوازدهم : در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم : در وکالت
مبحث اول : در کلیات
مبحث دوم : در تعهدات وکیل
مبحث سوم : در تعهدات موکل
مبحث چهارم در طرق مختلفۀ انقضای وکالت
فصل چهاردهم : در ضمان عقدی
مبحث اول : در کلیات
مبحث دوم :در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم : در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم : در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم :در حواله
فصل شانزدهم: در کفالت
فصل هفدهم : در صلح
فصل هیجدهم: در رهن
فصل نوزدهم : در هبه
قسمت سوم - در شفعه اخذ به
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول ـ در وصایا
فصل اول : در کلیات
فصل دوم : در موصی
فصل سوم: در موصیبه
فصل چهارم: در موصیله
فصل پنجم : در وصی
باب دوم ـ در ارث
فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم: در تحقق ارث
فصل سوم در شرایط و جمله ای از موانع ارث
فصل چهارم : در حجب
فصل پنجم : در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم : در سهم الارث طبقات مختلفة وراث
مبحث اول : در سهم الارث طبقه اول
مبحث دوم : در سهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم : در سهم الارث وراث طبقه سوم.
مبحث چهارم : در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
کتاب اول - در کلیات
کتاب دوم - در تابعیت
جلد دوم : در اشخاص
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم - در اقامتگاه
کتاب پنجم - در غایب مفقود الاثر
کتاب ششم - در قرابت
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول ـ در نکاح
فصل اول : در خواستگاری
فصل دوم : قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم : در موانع نکاح
فصل چهارم : شرایط صحت نکاح
فصل پنجم : وکالت در نکاح
فصل ششم :در نکاح منقطع
فصل هفتم :در مهر
فصل هشتم : در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم : در انحلال عقد نکاح
فصل اول : در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم : در طلاق
مبحث اول : در کلیات
مبحث دوم : در اقسام طلاق
مبحث سوم : در عده
كتاب هشتم - در اولاد
باب اول ـ در نسب
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم در ولایت قهری پدر و جد پدری
كتاب نهم - در خانواده
فصل اول: در الزام به انفاق
کتاب دهم - در حجر و قیمومت
فصل اول : در کلیات
فصل دوم : در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم : در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
فصل چهارم : در موارد عزل قیم
فصل پنجم : در خروج از تحت قیمومت
جلد سوم - در ادله اثبات دعوا
کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرایط اقرار
باب دوم ـ در آثار اقرار
کتاب دوم - در اسناد
  کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
باب دوم - در شرایط شهادت
کتاب چهارم : در امارات
كتاب پنجم - در قسم

مشخصات کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان

مشخصات کتاب
موضوع: حقوق
مولف / مترجم: ناصر کاتوزیان
ناشر: نشرمیزان
تعداد صفحه: 848
شابک: 9786222120726
ناشر نشرمیزان
کد کتاب 9786222120726

نظرات کاربران درباره کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اثر ناصر کاتوزیان نشر میزان

انتشارات نشرمیزان ناصر کاتوزیان قانون مدنی کتاب حقوقی کتاب دانشگاهی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام