ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
57 رای
ناشر نوآور
قیمت: 155,000 تومان

ناشر: نوآور

مولفان: هومان بابا احمدی میلانی، حمیدرضا روانشادنیا

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

انتگرال دیوهامل | روش نیومارک بتا | روش تفاضل مرکزی | روش درونیابی خطی نیرو | سازه چند درجه آزادی | مقادیر و بردارهای ویژه | تحلیل طیفی | طیف 2800 | طیف زلزله | الگوریتم ژنتیک |
به جرات می توان گفت در نرم افزار متلب, پرکاربردترین نرم افزار برنامه نویسی در مهندسی عمران می باشد که بیشتر دانشجویان این رشته با آن سروکار دارند. این مجموعه, اولین کتاب آموزش متلب برای دانشجویان مهندسی عمران می باشد, که دستورات لازم و کافی در آن بیان شده است. همچنین مهم ترین برنامه های دروس دینامیک سازه و مهندسی زلزله در آن شرح داده شده است. در آخر کتاب نیز, جعبه ابزار بهینه سازی (الگوریتم ژنتیک) به طور مختصر توضیح داده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول / مباني، مفاهيم و كلّيات
آشنايي با متلب
محيط متلب
پنجره‌ي Command Window
پنجره‌ي Command History
پنجره‌ي Current Folder
پنجره‌ي Workspace
M فايل
تابع
Toolbox
Simulink
اعداد در متلب
اعداد مختلط
دامنه‌ي اعداد
عدد پي
تعريف متغيرها
قواعد نامگذاري متغيرها
تعريف ماتريس
درايه‌هاي ماتريس
تغييرات در درايه‌هاي ماتريس
ماتريس با درجات بالاتر
انواع ماتريس
رشته‌ها
تبديل رشته به عدد
تبديل عدد به رشته
عمليات‌ها
عمليات‌هاي رياضي
عمليات جمع
عمليات تفريق
عمليات ضرب
عمليات تقسيم
ديگر عمليات‌هاي جبري
اولويت‌هاي محاسباتي
عمليات‌هاي منطقي
عملگر ( و )
عملگر ( يا )
عملگر ( نه ):
عمليات‌هاي رابطه‌ي
عملگرهاي کاربردي
دستور‌هاي کاربردي
دستورهاي اوليه
دستور clc
دستور clear all
دستور ctrl+c
دستورهاي آماري
دستورهاي آماري پرکاربرد
ديگر دستورهاي آماري
دستورات نمايشي
دستور display()
فرمت
دستور Format short
دستور Format long
دستور Format shortE
دستور Format longE
دستور Format bank
دستورات ورودي و خروجي
دستورات ورودي
دستور input
دستور xlsread
دستور textread
دستورات خروجي
دستور xlswrite
دستور dlmwrite
توابع کاربردي
توابع مثلثاتي
تبديل زوايا
توابع نمايي
توابع لگاريتمي
ديگر توابع
ساختارهاي کنترلي
حلقه‌ي for
ساختار شرطي if
حلقه‌ي while
ساختار تصميم گيري switch
روش‌هاي توليد يک ماتريس
روش استفاده از شمارنده‌ها (درايه‌ي ماتريس)
روش استفاده از ماتريس تهي
ماتريس‌هاي چند بعدي و حلقه‌هاي تودرتو
ريشه‌يابي، مقداردهي و مشتق‌يري و انتگرال‌يري توابع
متغيرها
دستور Sym
S
ريشه‌هاي تابع
ريشه‌هاي تابع چند جمله‌اي
مقداردهي تابع
دستور subs
حل تابع
دستور solve
دستور double(solve())
مشتق‌گيري
دستور diff
انتگرال‌گيري
دستور int
ديفرانسيل‌گيري
دستور dsolve
دستورات ويرايشي تابع
دستور simplify
ترسيم‌ها در متلب
ترسيم نمودار دوبعدي
رسم نمودار‌هاي سه بعدي
تنظيمات ترسيم
نامگذاري محورها
عنوان نمودار
افزودن متن
راهنماي نقشه
معرفي دستور hold on
چند ترسيم در يک صفحه
فصل دوم / مقدماتي بر برنامه‌هاي عمراني
مقدمه
حل تابع
مشتق‌گيري
انتگرالگيري
ديفرانسيل‌گيري
فصل سوم / برنامه‌هاي ديناميک سازه
مقدمه
پاسخ سازه يک درجه آزادي به تحريک هارمونيک و تناوبي
سيستم يک درجه‌ي آزادي ناميرا تحت ارتعاش آزاد
سيستم يک درجه آزادي ميرا تحت ارتعاش آزاد
سيستم يک درجه آزادي ناميرا تحت اثر ارتعاش اجباري
سيستم يک درجه آزادي ميرا تحت اثر ارتعاش اجباري
پاسخ سازه يک درجه آزادي به ارتعاش غيرهارمونيک
روش تبديل فوريه
روش انتگرال ديوهامل
روش نيومارک بتا
روش درون‌يابي خطي نيرو
طيف پاسخ زلزله
تعيين فركانس‌ها و شکل مودي سازه چند درجه آزادي
پاسخ سازه‌ي چند درجه آزادي
روش نيومارک بتا
تحليل مدي دستگاه‌هاي چند درجه‌ي آزادي تحت نيروهاي زلزله براي مدل‌هاي خطي:
فصل چهارم / برنامه‌هاي مهندسي زلزله
طيف 2800
تحليل طيفي
روش دقيق
فصل پنجم / جعبه ابزارهاي متلب
جعبه ابزار بهينه‌سازي
الگوريتم ژنتيک
ساختار الگوريتم‏هاي ژنتيكي
كروموزوم
جمعيت
تابع برازندگي
عملگرهاي ژنتيكي
عملگرهاي ژنتيكي
عملگر انتخاب
عملگر آميزش
عملگر جهش
روند كلي الگوريتم‏هاي ژنتيكي
الگوريتم ژنتيک در متلب
Problem
Constraints
Run solver and view results
مراجع
 


فهرست اشكال و جداول
شکل 1-1: پيغام تغيير مسير فايل
جدول 1-1: عملگرهاي رابطه اي و کاربرد آنها
جدول 1-2: عملگرهاي کاربردي و کاربرد آنها
جدول 1-3: دستورات آماري
جدول 1-4: دستورات آماري ثانويه
جدول 1-5: انواع فرمت اعداد و رشتهها
شکل 1-2: نمايش خروجي‌ها در فايل اکسل
شکل 1-3: نمايش فايل خروجي در notepad
جدول 1-5: توابع مثلثاتي
جدول 1-6: دستورات مربوط به تبديل زوايا
جدول 1-7: توابع لگاريتمي
شکل 1-4: نمودار y=sin(x)
جدول 1-8: تنظيمات ترسيم نمودار
شکل 1-5: نمودار توابع y=sin(x) و y=cos(x)
شکل 3-1: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ناميرا تحت اثر ارتعاش آزاد
شکل 3-2: نمودار تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ميرا تحت ارتعاش آزاد
شکل 3-3: نمودار تغييرمکان سيستم ارتعاش آزاد ناميرا تحت اثر ارتعاش اجباري
شکل 3-4: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ناميرا تحت اثر ارتعاش اجباري
شکل 3-5: تغييرمکان سيستم ارتعاش اجباري ناميرا با فرمول و روش ديفرانسيل گيري
شکل 3-6: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي تحت اثر ارتعاش هارمونيک
شکل 3-7: نمودار تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ميرا تحت اثر ارتعاش اجباري به روش ديفرانسيل گيري
شکل 3-8: مقايسه‌ي تغييرمکان سيستم يک درجه‌ي آزادي ميرا به روش ديفرانسيل گيري و فرمول نويسي
شکل 3-9: مقايسه‌ي تغييرمکان سيستم يک درجه‌ي آزادي ميرا به روش ديفرانسيل گيري و فرمول نويسي با ميرايي 10000
شکل 3-10: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ميرا تحت اثر ارتعاش اجباري
شکل 3-11: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي ميرا به روش انتگرال ديوهامل
شکل 3-12: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي تحت ارتعاش اجباري به روش انتگرال ديوهامل
شکل 3-13: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي به روش شتاب خطي
شکل 3-14: تغييرمکان سيستم يک درجه آزادي به روش درون يابي خطي نيرو
شکل 3-15: نمودار تغييرمکان و سرعت سيستم يک درجه آزادي به روش درون يابي خطي نيرو
شکل 3-16: طيف جابجايي زلزله‌ي طبس
شکل 3-17: طيف سرعت زلزله‌ي طبس
شکل 3-18: طيف شتاب زلزله طبس
شکل 3-19: شکل مودي سازه‌ي سه طبقه
شکل 3-20: تغييرمکان طبقات قاب سه طبقه
شکل 3-21: نمودار تغييرمکان قاب سه طبقه با 5درصد ميرايي در مودهاي مختلف
شکل 3-22: تغييرمکان قاب سه طبقه با روش انتگرال ديوهامل
شکل 3-23: شکل مودي سيستم سه درجه آزادي
شکل 4-1: طيف شتاب 2800
شکل 4-2: طيف سرعت 2800
شکل 5-1: جعبه ابزار بهينه‌سازي
شکل 5-2: جعبه ابزار بهينه‌سازي براي الگوريتم ژنتيک
شکل 5-3: ورود تابع در جعبه ابزار بهينه‌سازي


 

مشخصات آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: هومان بابا احمدی میلانی حمیدرضا روانشادنیا
تعداد صفحه: 182
قطع : وزیری
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001682100
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682100

نظرات کاربران درباره آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران اثر بابا احمدی میلانی

مهندسی عمران نرم افزارMATLAB

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام