ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
64 رای
ناشر نوآور

ناشر: نوآور

مولف: محمدعلی فرشادفر

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
پيشگفتار

بخش اول / كليات
روشهاي عرضه پروژه (Project Delivery Methods)
1ـ گروه روشهاي متعارف ساخت (DBB)
2ـ گروه روشهاي طرح و ساخت:
1ـ2) طرح و ساخت (D/B)
2ـ2) مهندسي، تدارك، ساخت / كليدگران (EPC)
3ـ گروه رو شهاي مديريتي
4ـ گروه روشهاي ساخت، بهره‌برداري و انتقال (B.O.T)

بخش دوم / مديريت طرح (CM) عامل چهارم
عامل چهارم، (مديريت ساخت / مديريت طرح) (Construction Management) (CM)
تعريف مديريت طرح در مجامع حرفه‌اي ايران
مفهوم رايج مديريت طرح در داخل كشور
نمونة گواهينامه صلاحيت خدمات مديريت طرح
رئوس كلي شرح خدمات مديريت طرح
روش انتخاب مدير طرح (عامل چهارم)
1) روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)
2) روش انتخاب براساس كيفيت (QBS)
3) روش بودجه ثابت
4) رو ش انتخاب تك گزينه‌اي
5) روش انتخاب براساس تعرفه
6) روش مسابقه
نحوة محاسبه حق بيمه سهم مشاور و كارفرما در طرحهاي عمراني و غيرعمراني
1) طرح‌هاي عمراني
2) طرح‌هاي غيرعمراني
نكات ويژه شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح
محدودة همكاري مدير طرح (CM) در مديريت پروژه‌ها
اندازه‌گيري پيشرفت قرارداد مديريت طرح (CM)
سازمان و شرح وظايف تيم مديريت طرح (CM) در يك پروژه
مدير مهندسي
مدير ساخت
مدير برنامه‌ريزي و كنترل پروژه مركزي
مديريت امور اجرايي (مدير كارگاه)
مدير تضمين و كنترل كيفيت (كارگاه)
مدير ايمني و بهداشت كارگاه
مدير دفتر فني كارگاه
مدير نصب و راه‌اندازي
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

بخش سوم / اسناد و مدارك قراردادي مديريت طرح
دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوستهاي قراردادهاي واحد خدمات مديريت طرح و مقررات مربوط به آنها
1ـ موافقتنامه
2ـ شرايط عمومي
3ـ پيوستها
شرايط عمومي قراردادهاي مديريت طرح
فهرست
شرايط عمومي تعاريف و مفاهيم
ماده 1ـ قرارداد
ماده 2ـ موافقتنامه
ماده 3ـ شرايط عمومي
ماده 4ـ شرايط خصوصي
ماده 5 ـ كارفرما
ماده 6 ـ مدير طرح
ماده 7ـ خدمات
ماده 8 ـ مرحله، قسمت
ماده 9ـ مدارك و گزارشها
ماده 10ـ برنامه زماني كلي
ماده 11ـ برنامه زماني تفصيلي
ماده 12ـ برآورد اوليه
ماده 13ـ مدت اوليه
ماده 14ـ متوسط حق‌الزحمه ماهانه
ماده 15ـ روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها
تعهدات مدير طرح
ماده 16ـ حدود خدمات
ماده 17ـ تغيير حدود خدمات
ماده 18ـ نحوه انجام خدمات
ماده 19ـ گزارشها
ماده 20ـ اقدامهاي مدير طرح كه نياز به تأييد كارفرما دارد
ماده 21ـ عدم دخالت
ماده 22ـ استانداردهاي فني، مقررات و دستورالعمل‌ها
ماده 23ـ دقت و كوشش
ماده 24ـ مسئوليت مدير طرح
ماده 25ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده 26ـ ارتباط با طرحهاي ديگر
ماده 27ـ بيمه
ماده 28ـ رعايت مقررات ايمني
تعهدات كارفرما
ماده 29ـ اطلاعات، تصميمات
ماده 30ـ دسترسي به زمين
ماده 31ـ تسهيلات، مجوزها
ماده 32ـ پرداخت حق‌الزحمه
ماده 33ـ آزاد كردن تضمينها
ماده 34ـ تصويب مدارك و گزارشها
ماده 35ـ تغيير كارفرما
نمايندگان ـ كاركنان
ماده 36ـ نماينده كارفرما
ماده 37ـ نماينده مدير طرح
ماده 38ـ كاركنان مدير طرح
ماده 39ـ قراردادهاي كاركنان
ماده 40ـ به كار گماردن كاركنان كارفرما، مشاور و پيمانكار
ماده 41ـ به كار گماردن كاركنان مدير طرح
تعهدات مالي ـ حق‌الزحمه مدير طرح
ماده 42ـ حق‌الزحمه مدير طرح
ماده 43ـ پيش‌پرداخت
ماده 44ـ تضمين حسن انجام كار
ماده 45ـ ماليات، حق بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني
ماده 46ـ خسارت تأخير
تغيير مدت ـ تعليق خاتمه ـ فسخ
ماده 47ـ شروع و نفوذ قرارداد
ماده 48ـ تغيير مدت قرارداد
ماده 49ـ تأخير
ماده 50 ـ تعليق
ماده 51 ـ حوادث قهري
ماده 52 ـ خاتمه دادن به قرارداد
ماده 53 ـ فسخ قرارداد
مقررات عمومي
ماده 54 ـ زبان قرارداد
ماده 55 ـ قانون حاكم بر قرارداد
ماده 54 ـ مالكيت اسناد
ماده 57 ـ انتقال به غير
ماده 58 ـ اشخاص يا قراردادهاي ثالث
ماده 59 ـ ابلاغ‌ها
حل اختلاف
ماده 60 ـ حل اختلاف
دستورالعمل انتخاب و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مديريت طرح
شرح عمومي خدمات مديريت طرح براي تهيه و اجراي طرح‌هاي غيرصنعتي (نشرية شمارة 2423)
فهرست (شرح عمومي خدمت مديريت طرح)
دستورالعمل كاربرد
قسمت اول: خدمات هماهنگي، برنامه‌ريزي و كنترل پيشرفت كار
قسمت دوم: مديريت بر خدمات تهيه طرح (خدمات مرحله اول)
قسمت سوم: مديريت بر خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (خدمات مرحله دوم)
قسمت چهارم: مديريت بر خدمات تدارك كالا (مصالح و تجهيزات)
قسمت پنجم: خدمات سازماندهي براي بهره‌برداري
قسمت ششم: مديريت بر اجراي كار، راه‌اندازي و تحويل

بخش چهارم / مديريت پيمان پيمانكاري مديريت (MC)Management Contracting / Contractor
جايگاه مديريت پيمان در طرحهاي عمراني
معرفي سازندگان، انبوه‌سازان و پيمانكاران داراي صلاحيت
الف) سازنده حقيقي
شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقي
حداكثر تعداد كار مجاز و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقيقي
نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
نمونه پروانه اشتغال به كار سازندگان مسكن و ساختمان
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
اصلاحيه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان
مدارك و اسناد قراردادي
قرارداد اجراي ساختمان (پيمان مديريت)
شرايط عمومي قرارداد براي قراردادهاي اجراي ساختمان
فصل اول: تعاريف و مفاهيم
ماده 1ـ قرارداد اجراي ساختمان
ماده 2ـ شرايط عمومي
ماده 3ـ شرايط خصوصي
ماده 4ـ انواع قرارداد اجراي ساختمان
ماده 5ـ اجراي ساختمان
ماده 6ـ صلاحيت حرفه‌اي، حدود آن و ظرفيت اشتغال
ماده 7 – ناظر
ماده 9ـ پيمانكار
ماده 10ـ كارگاه، تجهيز و برچيدن آن
ماده 11ـ مدت قرارداد ـ برنامه زمانبندي
ماده 12ـ مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت
فصل دوم: تعهدات و اختيارات صاحب‌كار
ماده 13ـ تعهدات صاحب‌كار
ماده 14ـ اختيارات صاحب‌كار
فصل سوم: تعهدات و اختيارات مجري
ماده 15ـ تعهدات
ماده 16ـ اختيارات مجري

فصل چهارم: تضمين انجام تعهدات قرارداد، تهيه صورت‌هزينه‌ها، نحوه پرداختها و تعليق كار
ماده 17ـ تضمين انجام تعهدات
ماده 18ـ صورت‌هزينه‌ها
ماده 19ـ نحوه پرداختها
ماده 20ـ تعليق
فصل پنجم: تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان كار
ماده 21ـ تحويل كار
ماده 22ـ برچيدن كارگاه
ماده 23ـ تسويه حساب و پايان كار
فصل ششم: موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات حل اختلاف
ماده 24ـ موارد فسخ
ماده 25ـ اقدامات پس از فسخ
ماده 26ـ خسارت عدم انجام تعهدات
ماده 27ـ حل اختلاف
فصل هفتم: حوادث قهري، تسريع كار، اقامتگاه و ابلاغها، اعتبار شرايط عمومي قرارداد.
ماده 28ـ حوادث قهري
ماده 29ـ اقامتگاه و ابلاغها
ماده 30ـ اعتبار شرايط عمومي
شرايط خصوصي قرارداد
تصويب‌نامه هيئت وزيران بخشنامه 66900 پيمان مديريت

بخش پنجم / بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
آيين‌نامة خريد خدمات مشاور
راهنماي نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق‌الزحمه خدمات مشاوره
تبيين مفاهيم آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره ـ شماره يك
فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاوره
مستندات راهنمائي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب

بخش ششم / نمونه‌هايي از فرم‌هاي گزارشگيري
(نمونة يك) ساختمان مسكوني
(نمونة دو) ساختمان اداري
(نمونه سه) مجتمع مسكوني مسكن مهر
(نمونة چهار) پروژه احداث بزرگراه
بخش هفتم / فرهنگ واژگان تخصصي
منابع و مآخذ

 

مشخصات آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمدعلی فرشادفر
تعداد صفحه: 304
قطع : وزیری
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001680427
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001680427

نظرات کاربران درباره آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آشنایی با مدیریت طرح(CM) و مدیریت پیمان(MC) اثر فرشادفر

مدیریت طرح قراردادهای مدیریت طرح قراردادهای مدیریت پیمان مدیریت پیمان

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام