آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

وضعیت موجودی: منتشر شده
11 رای
ناشر فدک ایساتیس
قیمت: 137,000 تومان

کامل ترین مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی برق از سال 73 تا کنون

 

مولفین: علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

ناشر: فدک ایساتیس

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

بررسی و انتخاب

آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

این مجموعه در 9 فصل به شرح زیر ارائه گردیده است:
-1 سیستمهای برقرسانی 2- طراحی سیم و کابل 3-منابع تغذیه )ترانسفورماتور - دیزل ژنراتور(
-4 حفاظت و کنترل 5- محاسبات روشنایی و پریز 6- توان و انرژی
-7 سیستمهای جریان ضعیف 8- آسانسور و پله برقی
-9 قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان )قانون، مباحث اول، دوم، سوم، دوازدهم، نوزدهم، بیستویکم، بیستودوم(
برای استفاده بهتر از کتاب علاوه بر فهرست مطالب، یک فهرست سالانه شامل شماره سؤالات سالهای مختلف برحسب شماره تستهای کتاب برق
آزمون تهیه شده تا درصورتیکه به دنبال راه حل سؤالات خاصی هستید بهراحتی آن را در کتاب پیدا کنید. در فهرست سالانه تستهای طراحی و
نظارت با دو فونت متفاوت آدرسدهی شدهاند. برخی از تستهابهمنظور حفظ پیوستگی مطالب و اهمیت آنها در هردو کتاب نظارت و طراحی
گنجانده شدهاند این تستهای تکراری در فهرست سالانه با پررنگ شدن جدول مشخص شدهاند.
در برخی موارد که از یک مسأله چند تست پشت سر هم و مرتبط آمده و موضوع تستها متفاوت بوده آنها را در مباحث مختلف طبقهبندی نموده
و اطلاعات مورد نیاز را از تستهای قبلی یا صورت سؤال، در داخل کروشه قرار دادهایم.
در سؤالات سال 81 از شماره 11 تا 27 دو شماره تست آمده است که علت آن، متفاوت بودن این سؤالات برای داوطلبین پایه یک با پایه دو و سه،
بوده است. آمار سؤالات هر فصل برای نشان دادن اهمیت آن در ابتدای هر فصل آمده است.
سؤالات کاملاً تکراری در یک سؤال آمده ولی در ابتدای سؤال شمارههای آنها آمده است ولی سؤالات تکراری که گزینههای متفاوت داشتهاند، برای
آشنایی بیشتر با چگونگی تغییر سؤال، حذف نشده و فقط در پاسخ به تکراری بودن آن اشاره شده است. تعدادی از دوستان، وجود سؤالات مباحث
مقررات ملی را در کتاب ضروری نمیدیدند و معتقد بودند اطلاعات زیادی به آنها منتقل نمیکند، ولی ما به دو دلیل آنها را در کتاب آوردیم. یکی
اینکه مرجع بودن این کتاب بهعنوان منبعی از تمامی سؤالات آزمون در دورهها و سالهای مختلف، حفظ شود و دیگر اینکه نمونه سؤالات مباحث
برای آشنایی با چگونگی شکل این سؤالات و امکان حل نمونههایی از آنها، به کمک یک کلید واژه خوب، برای خوانندگان محترم فراهم گردد.
باتوجه به اینکه در آزمون نظارت حدود نیمی از تستها و در آزمون طراحی حدود یکسوم سؤالات، تستهایی هستند که با جستجو در منابع
مختلف باید پاسخ آنها را پیدا کرد، استفاده از یک کلیدواژه خوب و تمرین با آن بسیار مهم است. بعضی مواقع مشاهده شده که داوطلبان با غرق
شدن در حل سؤالات بسیار دشوار از حل این سؤالات ساده غافل ماندهاند،
نکته نهایی اینکه با وجود تمام مزایایی که یک کتاب طبقهبندی شده دارد، ممکن است شما را از روند یک امتحان واقعی دور کند، بنابراین توصیه
میشود، در هنگام مطالعه این کتاب، سؤالات یک یا چند دوره را )مثلاً بهمن 94 ( بهعنوان رزرو حل نکرده و پس از مطالعه کتاب، دفترچه سؤالات
دانلود و بهصورت یکجا و در شرایطی مشابه آزمون حل نمایید. ،(WWW.BARGHAZMON.BLOGFA.COM) آن سال را از وبلاگ همین کتاب
با توجه به حجم، تنوع زیاد سؤالات و محدودیت اطلاعات ما، حتماً اشکالاتی در این کتاب وجود خواهد داشت که بسیار خوشحال خواهیم شد که
ما را در جریان اشکالات احتمالی کتاب و @AliAmini و یا آیدی تلگرام 33 AMINI33@YAHOO.COM از طریق وبلاگ کتاب یا از طریق ایمیل
پیشنهادات سازنده خود قرار دهید.
شماره )سؤالات ویژه و مهم( از طریق وبلاگ کتاب در اختیار شما دوستان قرار خواهد گرفت و به سؤالات احتمالی نیز پاسخ داده خواهد شد.
 
فهرست مطالب
فصل اول : سیستمهای برقرسانی ............................................................. 1
1 ............................................................. TN در سیستم (RB) 1-1 ( طراحی مقاومت ایمنی اتصال زمین
3 ............................................................ TN و زمین در سیستم (PE) ارت ، (N) 1-2 ( اتصالات بین نول
1-3 ( محاسبات ولتاژ برقگرفتگی در سیستمهای برقرسانی ............................................................... 3
1-4 ( زمین، الکترود زمین و مقاومت آن ....................................................................................... 7
فصل دوم : طراحی سیم و کابل .............................................................. 12
2-1 ( پارامترهای طراحی سطح مقطع سیم یا کابل ........................................................................... 12
2-2 ( طراحی کابل بر اساس جریان، دما، همجواری ......................................................................... 12
2-3 ( طراحی کابل بر اساس محاسبات افت ولتاژ ........................................................................... 17
2-4 ( محاسبات افت ولتاژ کابل تغذیه موتور ................................................................................ 28
2-5 ( امپدانس کابل 32
2-6 ( کابلهای موازی 33
2-7 ( طراحی کابل بر اساس گرمای ناشی از جریان اتصال کوتاه .......................................................... 35
2-8 ( طراحی سطح مقطع شینه .............................................................................................. 40
فصل سوم : منابع تغذیه ) ترانسفورماتور- دیزل ژنراتور( ................................. 45
3-1 ( محاسبات امپدانس ترانسفورماتور..................................................................................... 45
3-2 ( جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور .................................................................................... 46
3-3 ( راندمان و رگولاسیون ترانسفورماتور .................................................................................. 49
3-4 ( طراحی ترانسفورماتور .................................................................................................. 50
3-5 ( موازی کردن ترانسفورماتورها ......................................................................................... 56
3-6 ( طراحی دیزل ژنراتور .................................................................................................... 58
فصل چهارم : حفاظت و کنترل ............................................................ 65
4-1 ( جریان اتصال کوتاه و کاربردهای حفاظتی ............................................................................ 65
66 ............................................................................... RCD توسط کلید TT 4-2 ( حفاظت سیستم
69 ................................................................................ RCD توسط کلید TN 4-3 ( حفاظت سیستم
71 .......................................................................................... TN 4-4 ( طراحی فیوز در سیستم
فهرست مطالب
جهت جلوگیری از برقگرفتگی ....................................................... 75 TT 4-5 ( طراحی فیوز در سیستم
78 .................................................................... (MCB) TN 4-6 ( طراحی کلید مینیاتوری در سیستم
80 ..................................................................................... (MCCB) 4-7 ( طراحی کلید اتوماتیک
91 ....................................................................................IT 4-8 ( ویژگیهای حفاظتی در سیستم
4-9 ( کاربرد و ترتیب وسایل حفاظتی )سلکتیویته( ........................................................................ 92
4-10 ( طراحی قدرت قطع کلیدها و تجهیزات حفاظتی ................................................................... 95
4-11 ( طراحی و کاربرد کنتاکتور .......................................................................................... 109
فصل پنجم : توان و انرژی ................................................................. 115
5-1 ( محاسبات بار )جریان، توان، ضریب توان و دیماند( ................................................................ 115
5-2 ( اصلاح ضریب توان، رگولاتور بانک خازنی .......................................................................... 123
5-3 ( محاسبه بهای برق ..................................................................................................... 135
فصل ششم : محاسبات روشنایی و پریز .................................................. 147
6-1 ( مدارهای پریز و روشنایی ............................................................................................. 147
6-2 ( طراحی مینیاتوری و نحوه چیدمان .................................................................................. 148
6-3 ( طراحی روشنایی ...................................................................................................... 159
فصل هفتم : سیستمهای جریان ضعیف................................................... 183
7-1 ( طراحی سیستمهای اعلام حریق .................................................................................... 183
7-2 ( سیستمهای آنتن مرکزی ............................................................................................. 190
7-3 ( سیستمهای صوتی .................................................................................................... 201
فصل هشتم : آسانسور و پله برقی ......................................................... 208
8-1 ( محاسبات ابعاد چاه، چاهک و بالاسری .............................................................................. 208
8-2 ( محاسبات مساحت و ظرفیت کابین ................................................................................. 210
8-3 ( محاسبات ابعاد موتورخانه ............................................................................................ 210
8-4 ( محاسبات تعداد، ظرفیت و سرعت آسانسورها ..................................................................... 210
8-5 ( محاسبات پله برقی ................................................................................................... 213
8-6 ( پیادهروی متحرک ..................................................................................................... 219
224 ..................................................... فصل نهم : آزمون طراحی اسفند 95
برقآزمون )مجموعه جامع و کاملاً طبقهبندی شده آزمونهای نظام مهندسی برق(
فصل نهم : آزمون طراحی ................................................................ 236
پیوست .................................................................................... 276

 

آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

ویژگی ها
موضوع: مهندسی برق
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی
قطع : رحلی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1399
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786001604058
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب 9786001604058

نظرات کاربران درباره آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

کتاب بسیار خوب و مفیدی هست.توصیه میکنم تهیه کنید.

ارسال نظر درباره آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آزمون های پلکانی طراحی برق (مسائل طراحی) اثر علی اصغر امینی - ایمان سریری آجیلی

آزمون برق نظام مهندسی مهندسی برق آزمون استخدامی برق

بر اساس سلیقه شما...