ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
21 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 275,000 تومان

ناشر: نوآور

مولفین: عماد قلعه نویی، محمد میرزاعلی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

تشریح کامل مطالب درسی آزمون های نظام مهندسی
اریه نکات کلیدی و کاربردی متن درس
طبقه بندی سوالات آزمون های نظام مهندسی بر اساس موضوع و
سال با پاسخنامه کاملا تشریحی
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های دستورالعمل های سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

فهرست مطالب

 
پيشگفتار مؤلفين
 
فصل اول / نقشه‌برداري عمومي
مفاهيم نقشه‌برداري
تعريف نقشه
تعريف مقياس
مقياس ترسيمي يا خطي
طبقه‌بندي نقشه‌ها
طبقه‌بندي نقشه‌ها از نظر مقياس
طبقه‌بندي از نظر محتوا
ترازيابي
شبكه ترازيابي درجه يك
شبكه ترازيابي درجه دو
شبكه ترازيابي درجه سه
استانداردهاي شبكه‌هاي ارتفاعي
1ـ درجه ترازيابي = 1
2ـ درجه ترازيابي = 2
3ـ درجه ترازيابي = 3
دستورالعمل ترازيابي (مربوط به دستورالعمل‌هاي عمليات زميني)
دستورالعمل‌هاي عمليات زميني
دستورالعمل‌هاي عمليات ارتفاعي (ترازيابي) درجه يك
طراحي و شناسايي ترازيابي درجه يك
ساختمان ايستگاه‌هاي ترازيابي درجه يك
تست و كاليبراسيون شاخص (پيش از اندازه‌گيري)
تنظيم‌هاي صحرايي
اندازه‌گيري
ترازيابي به شيوه خطي
ترازيابي به شيوه شعاعي
ترازيابي به شيوه تركيبي
ترازيابي به شيوه متقابل
ترازيابي به شيوه مثلثاتي يا غيرمستقيم
ترازيابي بارومتريك يا فشارسنجي
تصحيحات و خطاها
1ـ اثر كرويت زمين
2ـ اثر انكسار نور
اندازه‌گيري طول
روش‌هاي محاسبه‌اي و ترسيمي
روش‌هاي مستقيم اندازه‌گيري طول
روش اندازه‌گيري فاصله با نوار فلزي
تصحيحات اندازه‌گيري طول با نوار
خطاي سيستماتيك در متركشي با نوار
خطاهاي اتفاقي در متركشي با نوار
نيمرخ‌هاي طولي و عرضي
روش تهيه نيمرخ عرضي
زاويه‌يابي
زاويه افقي
زاويه قائم
واحدهاي زاويه
سازمان دستگاه زاويه‌ياب (تئودوليت)
روش اندازه‌گيري زاويه افقي
شيوه‌هاي تعيين زاويه افقي
1ـ روش كوپل يا قرائت مضاعف
2ـ روش دور افق
3ـ روش تكرار
4ـ روش تجديد
زاويه‌يابي خارج از ايستگاه
نكات تكميلي
اندازه‌گيري زاويه قائم
تعيين اختلاف ارتفاع با تئودوليت
زماني دستگاه زاويه‌ياب سالم است كه:
مختصات
1ـ شمال حقيقي (شمال جغرافيايي)
2ـ شمال مغناطيسي
تعريف
رابطه بين شمال مغناطيسي و شمال حقيقي
روش‌هاي كلي تعيين آزيموت حقيقي
1ـ روش مغناطيسي
2ـ روش ژيروسكوپي
3ـ روش نجومي
شمال شبكه
تقارب نصف‌النهار
فاصله‌يابي اپتيكي
تاكئومتري: (استاديمتري)
تعيين ارتفاع يك ساختمان به كمك تئودوليت
انواع خطاهاي تصادفي در استاديمتري
1ـ خطاي قائم نبودن شاخص (خطاي نسبي)
2ـ خطا در اندازه‌گيري زاويه شيب
3ـ خطاي قرائت
تعيين خطا در تعيين اختلاف ارتفاع به روش استاديمتري
فاصله‌يابي پارالاكتيك
خطاي زاويه در رابطه فاصله‌يابي پارالاكتيك
تعيين ارتفاع ساختمان
فاصله‌يابي با دستگاه‌هاي الكترونيكي
اصول كلي
1ـ دستگاه‌هاي ماكروويو: (اساس اندازه‌گيري اختلاف فاز)
2ـ فاصله‌ياب‌هاي الكترواپتيكي
خطاهاي فاصله‌يابي با دستگاه‌هاي الكترونيكي
1ـ‌ خطاي استقرار
2ـ خطاي ثابت دستگاهي
پيمايش
پيمايش باز
پيمايش بسته
شرط زاويه‌اي در پيمايش بسته
شرط زاويه‌اي در پيمايش باز
خطاي بست زاويه‌اي در پيمايش باز
تعديل خطاي بست زاويه‌اي
شرط ضلعي در پيمايش
خطاي بست ضلعي در پيمايش بسته
1ـ روش بوديچ
2ـ روش ترانزيت
تقاطع
ترفيع
1ـ روش كولين (ايتاليايي)
مساحت
1ـ روش تشكيل مثلث‌ها
2ـ روش تشكيل ذوزنقه
3ـ روش سيمپسون
4ـ روش مختصات
تعيين حجم عمليات خاكي
1ـ فرمول سيمپسون (فرمول يك ششم)
2ـ روش استفاده از نيمرخ‌هاي عرضي
1ـ برش ارتفاعي
2ـ برش شيب‌دار ارتفاعي
3ـ برش تركيبي
حجم خاكبرداري يا خاكريزي در يك شكل مربعي يا مستطيلي
نقشه‌برداري مسير
قوس‌هاي افقي
1ـ قوس‌هاي دايره‌اي ساده
زاويه‌ي انحراف مسير
فاصله‌ي بيروني (بي‌سيكتريس)، (يا Bisector)
فاصله‌ي ميان
فاصله‌ي دروني قو
تفاضل بين قوس و وتر
پياده كردن قوس دايره ساده
1ـ روش مختصات قطبي (وتر و زاويه‌ي انحراف)
حالت اول) پياده كردن از شروع قوس و صفر صفر به رأس قوس
نحوه پياده‌سازي
حالت دوم) روش قطبي (استقرار در شروع قوس و صفر صفر به انتهاي قوس)
حالت سوم) روش قطبي (پياده كردن از رأس قوس)
2ـ پياده كردن قوس به روش مختصات قائم‌الزاويه (در سيستم محلي)
حالت اول) امتداد وتر به عنوان محور x و وسط وتر مبدأ مختصات باشد.
حالت دوم) روش قائم‌الزاويه
موانع در پياده كردن قوس دايره
1ـ رأس قوس غيرقابل دسترسي
2ـ وجود مانع در شروع قوس
قوس‌هاي دايره‌اي مركب
قوس معادل (R و  )
قوس‌هاي دايره‌اي معكوس
حالت خاص از قوس مركب معكوس
شيب عرضي در قوس (بر بلندي) = دِوِر
مقدار بر بلندي بدون در نظر گرفتن نيروي اصطكاك
شعاع حداقل قوس‌ها
K: شيب عرضي معمولي
روش‌هاي مختلف تأمين بر بلندي
روش اول ـ تأمين بر بلندي با دوران نيمرخ عرضي حول لبه داخلي
 
روش دوم ـ تأمين بر بلندي با دوران مقطع عرضي حول لبه خارجي
روش سوم ـ تأمين بر بلندي با دوران مقطع عرضي حول محور طولي راه
تأمين طول بربلندي در قبل و بعد از قوس
منحني اتصال
قوس
انواع قوس‌هاي اتصا
تعريف عمومي انحناي يك قوس
شرط برقراري منحني اتصال
منحني لمنيسكات
شرط برقراري منحني لمنيسكات
قوس‌هاي قائم
انواع قوس‌هاي قائم
روابط در قوس قائم با افق مماس‌هاي مساوي
قوس قائم از نوع قوس سهمي با افق مماس‌هاي نامساوي (قوس قائم مركب)
عوامل مهم در طرح هندسيس قوس‌ها و راه‌ها
طرح قوس‌هاي قائم
انواع فواصل ديد
فاصله ديد توقف
مسافت ديد 
فاصله ديد انتخاب
نقشه‌برداري زيرزميني
عمليات بر روي زمين
عمليات انتقال
روش مكانيكي
انتقال امتدادها
تصحيح خارج ايستگاهي
روش‌هاي تعيين ارتفاع در نقشه‌برداري زيرزميني
قرائت زاويه ارتفاعي  
اندازه‌گيري عمق چاه‌هاي قائم
ترازيابي در زير زمين
ترازيابي مستقيم
ترازيابي مثلثاتي در زير زمين
 
فصل دوم / ژئودزي
قوانين كپلر
صفحه‌ي اكلپتيك
روز خورشيدي
روز نجومي
حركت پرسشن
حركت نوتيشن
سيستم مختصات طبيعي زمين (NCS)
معايب سيستم NCS
حركت نوتيشن آزاد
تغييرات سرعت دوران زمين
نيروي گريز از مركز
سطوح هم‌پتانسيل
ژئوئيد
ويژگي‌هاي سطوح هم‌پتانسيل
تلوروئيد
شبكه‌هاي ژئودزي
انتخاب سطح رياضي براي زمين
تغيير شكل زمين در سه فرم است
ويسكو الاستيك
جزر و مد
تأثير جزر و مد بر ميدان جاذبه‌ي زمين
مؤلفه‌هاي جزر و مد
انواع نقشه‌هاي جزر و مد
تأثير جزر و مد بر سطح زمين
تعادل ايزوستازي
نظريه‌ي Prat
نظريه‌ي Air
ژئودزي هندسي (ژئودزي 2)
انواع سيستم‌هاي مختصات
تعاريف او
سيستم‌هاي مختصات سماوي
انواع سيستم مختصات ژئوسنتريك
1ـ سيستم CT (يا AT)
2ـ سيستم IT
3ـ سيستم ژئودتيك (G)
شعاع نصف‌النهاري
شعاع مقطع نرمال قائم اوليه
شعاع دايره مداري
شعاع انحناي اويلر
شعاع انحناي گوسي (شعاع هندسي)
مختصات در سيستم ژئودتيك
انواع مختصات توپوسنتريك
1ـ ‌سيستم LA
2ـ سيستم LG
شرايط توپوسنتريك براي توازي CT و G
شرط آزيموت لاپلاس براي مناطق كوهستاني
خم ژئودزيك
مختصات كارترين روي كره
سيستم تصوير
انواع سيستم تصوير
ضريب مقياس: (K) (يا ضريب اشل)
روابط كشي ريمان (شرط دوم متشابه بودن)
تقارب نصف‌النهارات
سيستم تصوير مركاتور
ضريب مقياس در سيستم تصوير مركاتور
شرط سوم تشابه
سيستم تصوير ترانسفر مركاتور (TM): (مركاتور عرضي)
سيستم تصوير UTM
ضريب مقياس در UTM
سيستم تصوير لامبرت
سيستم تصوير هم‌مساحت
ژئودزي ماهواره‌اي (GPS)
روش‌هاي تعيين موقعيت
1ـ Range – Range
2ـ Rho – Rho
3ـ Pseudo – Range
4ـ سيستم هذلولي
5 ـ سيستم داپلر يا ترانزيت (NNSS)
6 ـ سيستم تعيين موقعيت GPS
ايستگاه‌هاي كنترل GPS
ماهواره‌هاي GPS
روند تكاملي ماهواره‌هاي GPS در فضا
سيستم مختصات مداري: (مطابق با قوانين كپلر)
المان‌هاي مشخص‌كننده وضعيت مدار ماهواره
المان‌هاي وضعيت ماهواره روي مدار
آنامولي متوسط برحسب راديان
مشاهدات در GPS
1ـ شبه فاصله
2ـ فاز موج حامل
تعداد معادلات و مشاهدات در روش‌هاي اختلافي
خطاهاي سيستماتيك (bias)
خطاي مدار ماهواره
خطاي مختصات ايستگاه
دقت تعيين موقعيت و DOP
تركيب آزاد از يونوسفر
انواع تكنيك‌هاي مشاهداتي
1ـ DGPS
2ـ WADGPS
3ـ Psuedo kinematic
استاندارد دقت تعيين موقعيت در GPS
دستورالعمل ژئودزي
ايجاد شبكه‌هاي مسطحاتي موردي و محلي با استفاز GPS
1ـ طراحي
2ـ شناسايي و علامت‌گذاري
3ـ ساختمان
ساختمان ـ مناطق خاكي
ساختمان ـ مناطق خاكي ـ سنگي
ساختمان مناطق سنگي
4ـ اندازه‌گيري
تجهيزات اندازه‌گيري ـ گيرنده و آنتن
انجام مشاهدات
5ـ پردازش و سرشكني
6ـ ارائه گزارش و نتايج
انتقال از شبكه‌هاي مبنايي موجود
ايجاد شبكه‌هاي مبنايي مسطحاتي كلاسيك: درجه2 و 3
1- طراحي
2- شناسايي
3- اندازه‌گيري‌ها در ژئودزي كلاسيك
الف) اندازه‌گيري زواياي افقي
ب) اندازه‌گيري زاويه قائم
ج) اندازه‌گيري طول
ميكروژئودزي
ساخت نقاط شبكه
معيارهاي طراحي
بيضي خطاي مطلق
بيضي خطاي نسبي
قابليت‌هاي آشكارسازي
قابليت اطمينان
قابليت اطمينان داخلي
قابليت اطمينان خارجي
مراتب طراحي شبكه‌هاي ميكروژئودزي
طراحي مرتبه صفر
طراحي مرتبه اول
طراحي مرتبه‌ي دوم
طراحي مرتبه‌ي سوم
قابليت آشكارسازي شبكه
استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS)
شبكه‌هاي ميكروژئودزي دوره‌اي
انجام مشاهدات GPS
جمع‌آوري اطلاعات
 
فصل سوم / فتوگرامتري
تعريف فتوگرامتري
مفاهيم پايه
سيستم تصوير مركزي
سيستم تصوير موازي
حالت‌هاي عكسبرداري
فاصله كانوني
عكسبرداري هوايي
تجهيزات و مواد اصلي مورد نياز در عكسبرداري هوايي
1ـ هواپيمايي عكسبرداري هوايي
دوربين عكسبرداري هوايي
فيلم‌هاي هوايي
انواع دوربين‌هاي مورد استفاده در فتوگرامتري
1ـ از نظر ماهيت چگونگي تشكيل تصوير
2ـ از نظر دقت پارامترهاي هندسي
الف) متريك
ب) غير متريك
3ـ از نظر سكوها
الف) دوربين‌هاي هوايي
روش‌هاي صاف كردن فيلم
بدنه‌ي دوربين
ب) دوربين‌هاي فضايي
1ـ زاويه باريك
2ـ زاويه معمولي
3ـ زاويه باز
4ـ زاويه خيلي باز
متغييرهاي اصلي در فرآيند عكسبرداري هوايي
1ـ محدوده عكسبرداري
2ـ مقياس عكسبرداري
تعريف مقياس
انواع مقياس
روش‌هاي تعيين مقياس
1ـ مقياس نقشه از قبل تهيه شده باشد
2ـ براساس دقت ارتفاعي
3ـ بر اساس دستگاه تبديل
3ـ مسير و نوارهاي عكسبرداري
4ـ پوشش‌هاي طولي و عرضي
5ـ مشخصات اپتيكي و مكانيكي دوربين هوايي
6ـ فيلم هوايي
1ـ نوع لايه‌ي حساس فيلم
2ـ سرعت فيلم هوايي (AFS يا EAFS)
علامت‌گذاري قبل از عكسبرداري هوايي
طبقه‌بندي نقاط
1ـ از نظر ماهيت و طبيعت
الف) نقاط برجسته
ب) نقاط طبيعي
ج) نقاط مصنوعي
2ـ از نظر محاسباتي
الف) نقاط كنترل (‍Control Point)
ب) نقاط گره‌اي (Tie Point)
ج) نقاط چك (Checked Point)
مراحل اجرايي پرواز و عكسبرداري هوايي
عمليات قبل از پرواز
عمليات حين پرواز
عمليات بعد از پرواز
استفاده از سيستم‌هاي GPS
موارد الزامي به منظور استفاده صحيح از سيستم GPS فتوگرامتري
گيرنده و آنتن GPS
اتصال دوربين هوايي و گيرنده GPS
طراحي و عمليات اجرايي پرواز
پردازش اطلاعات GPS و استخراج مختصات مراكز تصوير
حدود انحرافات مجاز از مقادير اسمي متغيرهاي عكسبرداري هوايي
1ـ مقياس
2ـ پوشش طولي
3ـ پوشش عرضي
4ـ چرخش نسبت به محور Z (دريفت)
5ـ قائم بودن
6ـ شرايط جوي
7ـ زاويه خورشيد
8ـ مناطق پوشيده از برف
9ـ خطوط پروازي شكسته
ظهور و ثبوت فيلم‌هاي هوايي
تجهيزات و موارد مورد نياز
1ـ دستگاه ظهور فيلم
2ـ دستگاه حساسيت منبع فيلم (سنسيتومتر)
3ـ دستگاه چگالي‌سنج (دانسيتومتر)
4- داروهاي ظهور و ثبوت
شماره‌گذاري فيلم‌هاي هوايي
اطلاعات مورد نياز براي ثبت بر روي فيلم‌هاي هوايي
چاپ عكس و دياپوزتيو
تجهيزات و مواد مورد نياز
مشخصات كاغذ و فيلم حساس عكاسي
خطا‌هاي دوربين در لحظه عكسبرداري
ناشي از عدسي دوربين
ناشي از فيلم
خطاي aberration
انواع aberration
روشنايي
عوامل تأثيرگذار بر قدرت تفكيك عدسي
انواع سيستم‌هاي مختصات در فضاي عكسي
1ـ سيستم مختصات دلخواه اختياري
2ـ سيستم مختصات عكسي
3ـ سيستم مختصات دوربين
تصحيح بر روي مختصات اندازه‌گيري
انواع خطاها
تغيير بعد فيلم
عوامل ايجاد اين نوع خطا
انواع تغيير بعد فيلم
تغيير بعد فيلم يكنواخت
تغيير بعد در طول و عرض يكسان است.
تغيير بعد فيلم غيريكنواخت
اعوجاج عدسي
1ـ اعوجاج مماسي
2ـ اعوجاج شعاعي
انواع اعوجاج شعاعي
روش‌هاي تصحيح
تصحيح انكسار در اتمسفر
ـ روش محاسبه
انحناي زمين
حركت تصوير
ـ عوامل ايجاد كننده
برجسته‌بيني
1ـ تشخيص عمق
روش‌هاي برجسته‌بيني
1ـ ديد متقاطع
2ـ ديد متقارب
3ـ ديد موازي
تطابق
تقارب
استرئوسكوپ
انواع استرئوسكوپ
پارالاكس سه بعدي
پارالاكس
ويژگي‌هاي پارالاكس
پارالاكس مطلق
اغراق ارتفاعي در برجسته‌بيني
تبديل عكس به نقشه
ـ عكس‌هاي قائم
مقياس
روش‌هايي براي تعيين مقياس
جابه‌جايي ارتفاعي در عكس قائم
ـ عكس مايل (غيرقائم)
سيستم مختصات كمكي
مشخصات سيستم
مقياس عكس مايل
تعيين مختصات زميني عكس مايل
جابه‌جايي ناشي از تيلت
روش محاسبه‌ي B
روش محاسبه‌ي اختلاف پارالاكس
تقريب معادله‌ي اختلاف پارالاكس
مثلث‌بندي هوايي
كليات
مراحل كاري عمليات مثلث‌بندي هوايي
محصول فرآيند
اصلي‌ترين عوامل مؤثر بر دقت محصولات حاصلفرايند مثلث‌بندي هوا
كاربردهاي محصولات حاصل از فرآيند مثلث‌بندي هوايي
تجهيزات مورد نياز
دستگاه ترانسفر نقاط عكس
دستگاه‌هاي اندازه‌گيري مختصات دستگاهي
اسناد و مدارك مورد نياز
مراحل كاري
آماده‌سازي اوليه
اندازه‌گيري مختصات دستگاهي نقاط
محاسبات سرشكني بلوك
مشخصات مورد نياز از نظر كيفيت
رقومي‌سازي (اسكن) عكس‌هاي هوايي
فصل چهارم / هيدروگرافي
1-1- مقدمه هيدروگرافي
هيدروگرافي
هيدروگرافي در ايران
سازمان‌هاي بين‌المللي
هيدروگرافي
وظايف و اهداف هيدروگرافي
چند عنوان از عمليات دريايي، كه به هيدروگرافي مربوط مي‌شوند
علل نياز بشر به دريا و آغاز فعاليت‌هاي دريايي
نقش يك هيدروگراف
قوانين درياها
قوانين آب‌هاي ساحلي و مرزهاي دريايي
قوانين فلات قاره
فعاليت‌هاي عملياتي اجراي يك پروژه هيدروگرافي
1ـ تعيين موقعيت شناور در دريا
روش‌هاي اجرايي تعيين موقعيت
امواج صوتي
عمق‌ياب الكترواكوستيكي
ساندينگ
خطوط عمق‌يابي (ساندينگ)
نكات خطوط ساندينگ
خطوط عمق‌يابي كنترلي (Cross line or Cheekline) و مياني (Inter Line)
خطاهاي ناشي از تكان‌هاي كشتي در عمليات عمق‌يابي
تصحيح كشند (جزر و مد)
نظريه كشند (جزر و مد دريا) (tide)
سطوح مبنا و متوسط جزر و مدي
نظريه‌هاي مختلف در تحليل پديده جزر و مد
عناوين و اصطلاحات در نقشه‌هاي هيدروگرافي
چارت (نقشه دريايي)
اطلاعات موجود در چارت‌ها
مشخصات چارت خوب
مقياس چارت
مقياس‌هاي پيشنهاد شده توسط سازمان هيدروگرافي بين‌المللي
تايدگيج
تايدگيج ساده
تايدگيج اتوماتيك
 
فصل پنجم / سيستم اطلاعات مكاني
مولفه‌هاي سيستم اطلاعات مكاني
المان‌هاي GIS داده‌ها و اطلاعات
نياز اطلاعاتي سيستم GIS
طبقه‌بندي اطلاعات
لايه‌بندي عوارض در GIS
داده‌هاي مكاني
1ـ داده‌هاي موقعيتي يا گرافيكي
انواع داده‌هاي گرافيكي
2ـ داده‌هاي توصيفي
انواع داده‌هاي توصيفي
مدل داده
مدل داده رستري
مدل داده برداري
لايه
خطا و كيفيت داده
تعاريف صحت و دقت
صحت موقعيت
روش‌هاي مختلف ارزيابي صحت موقعيت
صحت داده‌هاي توصيفي
انواع داده‌هاي توصيفي
ماتريس طبقه‌بندي
سازگاري منطقي
انواع سازگاري منطقي
ارزيابي سازگاري منطقي
كامل بودن داده‌ها
پيشينه يا تاريخچه‌ي داده
قدرت تفكيك
مرجع‌دهي مكاني
زمين مرجع كردن داده‌ها
روش‌هاي رقومي‌سازي
نكات رقومي‌سازي نقشه‌هاي موجود
انواع اسكنرها
مشخصه‌هاي دسته‌بندي اسكنرها
توپولوژي
روابط توپولوژيك ميان دو عارضه سطحي
بررسي ساختار عوارض در محيط دوبعدي
ذخيره‌سازي توپولوژي عمومي
عمليات GIS Ready
پاكسازي (Clean كردن) داده
انواع خطاهاي توپولوژيكي
فرا داده (META DATA)
سازماندهي داده‌‌هاي توصيفي
ركورد، فيلد و كليد
مدل داده‌ي سلسله مراتبي يا درختي
مدل داده شبكه‌اي
مزاياي مدل داده شبكه‌اي
معايب مدل داده شبكه‌اي
مدل داده رابطه‌اي
مدل داده شي‌گرا
وراثت (INHERITANCE)
مراحل ايجاد سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
امكان‌سنجي
مسائل مورد توجه در مرحله امكان‌سنجي
نيازسنجي
شناخت سازمان و فرآيندهاي كاري مربوطه
شناسايي نيازهاي اطلاعات مكاني و توصيفي
شناسايي كاربران سيستم
مدل خارجي (EXTERNAL MODEL)
طراحي مدل مفهوم (CONCEPTUAL MODEL)
بررسي داده‌هاي موجود
ارزيابي و انتخاب نرم‌افزار و سخت‌افزار
مجموعه نرم‌افزارهاي مديريت و ساختاردهي
مجموعه نرم‌افزارها و توابع پردازش
مجموعه نرم‌افزارها و توابع نمايش
طراحي منطقي مدل
طراحي مدل داخلي / فيزيكي (Internal/physical model)
يكپارچه‌سازي سيستم
پياده‌سازي نهايي سيستم
مستندسازي
آموزش
 
فصل ششم / كارتوگرافي
اطلاعات حاشيه‌اي
نمايش متن در كامپيوتر
قواعد كارتوگرافي
اندازه حروف و ابعاد نوشته‌ها
1ـ عوارض نقطه‌اي
2ـ عوارض خطي
3ـ عوارض سطحي
نحوه‌ي استفاده از رنگ
رنگ‌هاي اصلي
مدل‌هاي تشخيصي توسط انسان
مدل‌هاي رنگي صفحات نمايش‌گر و چاپ
انتخاب رنگ
كاربرد عملي رنگ
رقومي نمودن نقشه‌هاي موجود
مواردي كه در آماده‌سازي براي رقومي‌سازي بايد حتماً اعمال شوند
 
فصل هفتم / داده‌هاي شبكه‌اي و تصويري
كاربرد داده‌هاي شبكه‌اي و تصويري
داده‌هاي شبكه‌اي يا رستري
نقشه‌هاي تصويري
تعاريف و اصطلاحات
اطلاعات توصيفي
داده
داده‌هاي شبكه‌اي
داده‌هاي تصويري
متاديتا (فراداده)
پيكسل
قدرت تفكيك
اجزاي اصلي داده‌هاي شبكه‌اي و تصويري
1ـ المان‌هاي تصويري (پيكسل)
2ـ متاديتا
3ـ اطلاعات مربوطه به مرجع‌دهي هندسي
4ـ نحوه‌ي ذخيره‌سازي و فشرده‌سازي داده
مدل ارتفاعي رقومي زمين
نام‌هاي مختلف مدل ارتفاعي رقومي
اطلاعات قابل استخراج از مدل ارتفاعي رقومي
ساختار مدل ارتفاعي رقومي
خصوصيات مدل مورد استفاده
دو روش مورد استفاده براي نمايش سطوح به شكل رقومي
1ـ شبكه منظم ماتريسي
2ـ شبكه نامنظم مثلثي
جمع‌آوري داده
نقشه‌هاي رقومي موجود
نقشه‌برداري زميني
پردازش زوج تصاوير ماهواره‌اي
پردازش زوج تصاوير هوايي
نقشه‌هاي كاغذي موجود
عوامل مختلف مؤثر بر دقت رقومي‌سازي
موارد قابل توجه در رقومي نمودن نقشه‌ها
واسطه‌يابي
ويرايش
كنترل كيفيت
اشتباه در مدل ارتفاعي رقومي
دقت ارتفاعي
فرمول خطاي مربعي ميانگين
نقاط چك قابل قبول به ترتيب اولويت
1ـ مشخصات فايل‌هاي مدل ارتفاعي رقومي و نحوه بلوك‌بندي
2ـ سيستم مختصات و سيستم تصوير
1ـ واحد اندازه‌گيري
2ـ بيضوي مقايسه
3ـ سطح مبناي ارتفاعي
4ـ سيستم تصوير
مشخصات سيستم UTM
3ـ فرمت
فرمت رستري
فرمت متني
نقشه‌هاي تصويري
مشخصه‌هاي المان‌هاي تصويري
انواع نقشه‌هاي تصويري
تصاوير قائم
تصاوير غيرقائم
تصاوير مختصات‌دار
تفاوت اصلي بين تصوير قائم و تصوير مختصات‌دار
تصاوير بدون مختصات
نقشه‌هاي تصويري قائم
موزاييك‌هاي تصويري كنترل شده (مختصات‌دار)
داده‌هاي ورودي در تهيه نقشه‌هاي تصويري
1ـ عكس‌هاي هوايي رقومي (اسكن) شده
دو نكته جهت تعيين اندازه‌ي پيكسل تصوير حاصلهفرآيند رقومي‌سازي
2ـ تصاوير هوايي و ماهواره‌اي
3ـ مدل ارتفاعي رقومي زمين
4ـ نقاط كنترل (اندازه‌گيري شده يا استخراج شده از نقشه)
انواع نقاط كنترل قابل استفاده در تهيه نقشه‌هاي تصويري
5ـ پارامترهاي سنجنده (شامل پارامترهاي مداري و مشخصات كاليبراسيون دوربين هوايي)
مشخصات فني اطلاعات جانبي مورد نياز
6 ـ اطلاعات‌برداري و نقشه‌هاي موجود
مشخصات نقشه‌هاي تصويري تهيه شده
مشخصات فني
1ـ مقياس
2ـ فرمت
3ـ قطع‌بندي
4ـ سيستم مختصات و سيستم تصوير
مشخصات كيفي
مراحل اجرايي
متاديتا (فراداده)
تعريف متاديتا
كاربرد و اهداف متاديتا
مجموعه داده‌ها
 
فصل هشتم / كاداستر
تاريخچه ثبت
زمين
تعريف زمين بنا به تعريف كارشناسان كاداستر و نقشه‌برداري و اطلاعات زمين سازمان ملل
وظايف نقشه‌برداران از نظر فدراسيون بين‌المللي نقشه‌برداري
محدوده
قطعه زمين
لزوم مديريت بر روي زمين
سيستم اطلاعات زميني
تاريخچه كاداستر
لغت كاداستر
تعريف كاداستر
سيستم يا نظام
خصوصيات سيستم
اجزاي سيستم
دسته‌بندي سيستم‌ها از ديدگاه‌هاي متفاوت
بخش‌هاي مختلف كار در يك نظام كاداستر
انواع كاداستر
كاداستر ملكي
كاداستر ملكي شهري
كاداستر ملكي زراعي
كاداستر مالي
كاداستر آبي
كاداستر سياسي
مراحل شكل‌گيري مرز
كاداستر جغرافيايي
كاداستر جامع
كاداستر در لحظه
اجزاي كاداستر
روش‌هاي كاداستر
مشكلات ناشي از كاداستر تحريري
2ـ كاداستر خطي
3ـ كاداستر رقومي
ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاك
سه مورد پيش‌بيني شده مورد استفاده اين نقشه‌ها
اعتراضات ملكي از نظر قانون
تفاوت افراز و تفكيك
روش اجرايي تفكيك
روش اجرايي افراز
ثبت و اصلاحات زمين
مزاياي ثبت قطعات زمين
انواع سيستم‌هاي ثبتي
توصيفات قطعه زمين
انواع شناسه‌هاي قطعه زمين
نقش كاداستر جامع در برنامه‌ريزي‌هاي عمراني
لايه‌هاي اطلاعاتي در كاداستر جامع
حدود و وضعيت اراضي
اجزاي كاداستر جامع
اجزاي كاداستر جامع
جايگاه كاداستر در سامانه‌هاي اطلاعات رايانه‌اي
تفاوت‌هاي GIS و LIS
سامانه‌هاي اطلاعات رايانه‌اي
سامانه‌هاي اطلاعات مكاني
تعريف براي سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي
سامانه‌هاي اطلاعات مكاني
دو تعريف براي سامانه‌هاي اطلاعات زميني
شماي پيرامون سيستم اطلاعات
كاداستر از ضروريات توسعه
مسائل جهاني
مديريت اراضي و كاداستر
مزاياي كاداستر براي يك فرد يا شهروند
فايده‌هاي سامانه‌هاي كاداستر براي افراد
مزاياي كاداستر براي دولت يا جامعه
نقشه‌هاي كاداستر
طبقه‌بندي نقشه‌هاي كاداستر از نظر تراكم
نقشه‌برداري كاداستر
روش متركشي
مزاياي روش متركشي
معايب روش متركشي
روش نقشه‌برداري مستقيم زميني
مزاياي روش نقشه‌برداري مستقيم زميني
معايب روش نقشه‌برداري مستقيم زميني
مراحل كلي كار در روش نقشه‌برداري مستقيم زميني
روش فتوگرامتري
مزاياي روش فتوگرامتري
معايب رورش فتوگرامتري
مراحل كلي كار در روش فتوگرامتري
مشخصات يك سيستم كاداستر و بسترسازي بايجاد كاداستر
فصل نهم / سنجش از دور (RS)
سنجش از دور
تاريخچه
پرتاب اولين ماهواره به فضا
پرتاب اولين ماهواره منابع زميني به فضا
تعريف سنجش از دور
مزاياي سنجش از دور
سنجش از دور و كاربردهاي آن
خصوصيات مهم سنجنده‌ها
1ـ ميدان ديد
2ـ قدرت تفكيك (Resolutions)
الف) قدرت تفكيك مكاني (Spatial Resolutions)
ب) قدرت تفكيك طيفي (Spectral Resolutions)
ج) قدرت تفكيك راديومتريكي (Radiometric Resolutions)
د) قدرت تفكيك زماني (Temporal Resolutions)
سنجنده‌ها (Sensors)
سنجنده‌ها از ديدگاه منبع انرژي به دو گروه تقسيم مي‌شوند
الف) سنجنده‌هاي غيرفعال (Passive)
ب) سنجنده‌هاي فعال (Active)
روند تكاملي سنجنده‌ها
سنجنده
سيستم‌هاي راداري
انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع داده
1) سنجنده‌ها براساس فيلم
2) سنجنده‌هاي رقومي
انواع سنجنده‌ها از لحاظ نوع و هندسه جمع‌آوري داده
1) سنجنده‌هاي سطحي (Frame Type)
2) سنجنده‌هاي خطي (LINEAR TYPE)
3) سنجنده‌هاي نقطه‌اي (POINT TYPE)
4) سنجنده‌هاي راداري (RADAR)
مزاياي سيستم‌هاي جاروبگر خطي
معايب سيستم‌هاي جاروبگر خطي
انواع سنجنده‌هاي از نظر طيفي
سكوها (Platforms)
انواع سكوها
سنجش از دور
1) هوايي (Airbone R.S)
2) فضايي (Space R.S)
انواع مدارها
1) مدارهاي زمين مرجع (Geo – Stationary)
2) مدارهاي زمين آهنگ (GeoSynchronous)
3) مدارهاي خورشيد آهنگ (Sun-Synchoronous)
ماهواره‌ NOAA
سنجنده‌هاي NOAA
كاربردهاي اين سنجنده عبارتند از
ماهواره NTMBUS
ماهواره LANDSAT
ماهواره SPOT
كاربردهاي SPOT
ماهواره‌هاي راداري
ماهواره ERS-1
تصحيح خطا بر روي تصاوير ماهواره‌اي
خطاهاي دستگاهي
تصحيح خطاهاي هندسي
1ـ روش‌هاي جزء به جزء
2ـ روش كلي (Global)
تفسير سنتي
چرا ما از روش سنتي به روش رقومي مي‌رويم
 
ضميمه «الف» تعريف دقت نقشه‌ها
دقت مسطحاتي نقشه‌ها
دقت ارتفاعي نقشه‌ها
 
ضميمه «ب» طراحي و شناسايي براي مثلث‌بندي 
1ـ 1ـ طراحي و شناسايي
1ـ4ـ ژئودزي و اندازه‌گيري‌هاي مسطحاتي
1ـ 5ـ شبكه‌هاي تكميلي
1ـ 6ـ برداشت‌ها
1ـ 6ـ 1ـ برداشت عوارض مسطحاتي
1ـ 6ـ 2ـ برداشت توام عوارض مسطحاتي و ارتفاعي
2ـ 1ـ عكسبرداري هوايي
2ـ 2ـ تهيه اندكس عكسي
2ـ 3ـ نقاط كنترل عكسي
2ـ3ـ1ـ1ـ طراحي براي تبديل بدون استفاده از مثلث‌بندي هوايي (كوپل چهار نقطه)
2ـ3ـ1ـ2ـ طراحي براي مثلث‌بندي هوايي به صورت نوار
2ـ 3ـ 1ـ 3ـ طراحي براي مثلث‌بندي هوايي به صورت بلوك
2ـ 5ـ مثلث‌بندي هوايي
2ـ 7ـ تهيه براي تبديل
2ـ 8ـ تبديل نقشه‌هاي خطي در مقياس‌هاي مختلف
كليدواژه
منابع و مآخذ

مشخصات شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: عماد قلعه نویی، محمد میرزاعلی
تعداد صفحه: 344
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 9
سال چاپ : 1400
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001681479
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681479

نظرات کاربران درباره شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری اثر قلعه نویی

مبحث آزمون نظام مهندسی آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری نقشه برداری نظام مهندسی سوالات آزمون نقشه برداری

بر اساس سلیقه شما...

مقایسه اقلام