ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب نشریه 101 : مبانی و روشهای عمومی حسابداری (جلد اول) اثر علی مدد ناشر سازمان حسابرسی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
598 رای
ناشر سازمان حسابرسی
قیمت: 100,000 تومان

ناشر: سازمان حسابرسی ؛ نویسنده / مترجم : علی مدد - نظام الدین ملک آریایی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول :  آشنایی با حسابداری
مقدمه
نیاز به حسابداری
تعریف حسابداری
 حسابداری و دفترداری
نوع و شکل مؤسسات
طبقه بندی مؤسسات در ایران
الف ـ طبقه بندی مؤسسات از لحاظ مالکیت.
مؤسسات بخش عمومی
مؤسسات بخش تعاونی
مؤسسات بخش خصوصی
ب - طبقه بندی مؤسسات از لحاظ هدف فعاليت
مؤسسات غیر انتفاعی
مؤسسات انتفاعی
طبقه بندی مؤسسات انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت
مؤسسات خدماتی
مؤسسات بازرگانی
 مؤسسات تولیدی
سیستم حسابداری
عوامل سیستم حسابداری
 طرز کار سیستم حسابداری
 ورودی سیستم حسابداری
پردازش اطلاعات
خروجی یا محصول سیستم حسابداری
استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
استفاده کنندگان درون سازمانی
 استفاده کنندگان برون سازمانی
رشته ها و شاخه های حسابداری
حسابداری دو طرف
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
حسابداری حرفه ای و حسابرسی
حسابداری دولتی
حسابداری مدیریت
فرصتهای شغلی برای حسابداران
در بخش عمومی
در بخشهای خصوصی و تعاونی
پرسشها تمرینها و مسائل فصل اول
 پرسشهای فصل اول

فصل دوم :مفاهیم عمومی و مدل حسابداری
نیاز به آشنایی با مفاهیم و مدل حسابداری
مفاهیم عمومی حسابداری
فرضیات مبنا یا مفاهیم بنیادی حسابدار
فرض تفکیک شخصیت.
فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول
فرض تداوم فعالیت
فرض دوره مالی
فرض تمهدی
اصول عمومی حسابداری
اصل بهای تمام شده
قیود یا میناقهای تعدیل کننده
استانداردها یا رویه های حسابداری
مدل حسابداری
دارایی
بدهی
سرمایه
درآمد
هزینه
معادله حسابداری
نتایج عمليات
تجزیه و تحلیل آثار معاملات و عملیات مالی
معادله حسابداری و ترازنامه
تهیه ترازنامه
پرسشها تمرینها و مسائل فصل دوم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل

فصل سوم : جمع آوری اطلاعات مالی
مفهوم حساب
ثبت معاملات در حسابهای t
مانده گیری حسابها
تهیه ترازنامه
،پرسشها تمرینها و مسایل فصل سوم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل

فصل چهارم : دفاتر روزنامه و کل
دفتر روزنامه
اسلوب نگهداری و تحریر دفتر روزنامه
آزمون توازن دفتر رورزنامه
برگه حسابداری یا سند روزنامه
دفتر کل
اسلوب نگهداری و تحریر دفتر کل
تراز آزمایشی
تراز آزمایشی دو ستونی
تراز آزمایشی چهار ستونی
آزمون توازن حسابها با استفاده از ماشین حسان
تهیه ترازنامه
پرسشها تمرینها و مسائل فصل چهارم
 پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل

فصل پنجم : در آمد و هزینه
در آمد
درآمد نقدی
درآمد غیر نقدی
هزینه
هزینه های نقدی
هزینه های غیر نقدی
وصول مطالبات
وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه .دارایی
وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه خدمات
پرداخت بدهیها
پرداخت بدهی ناشی از خرید دارایی
پرداخت بدهی ناشی از هزینه های غیر نقدی
تهیه تراز آزمایشی
تهیه صورتهای مالی
صورت سود و زیان
صورتحساب سرمایه
ترازنامه
بستن حسابهای درآمد و هزینه
تراز آزمایشی اختتامی
پرسشها تمرینها و مسائل فصل پنجم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
 مسایل

فصل ششم : سرمایه گذاری مجدد و برداشت
سرمایه گذاری مجدد
آورده نقدی
آورده غیر نقدی
تفاوت سرمایه گذاری صاحب مؤسسه و درآمد
راه های دیگر تأمین مالی
دریافت وام
خرید نسیه دارائی
برداشت
برداشت نقدی
برداشت غیر نقدی
پرداخت مخارج شخصی صاحب مؤسسه از وجوه نقد مؤسسه
تفاوت برداشت و هزینه
تصفيه بدهيها
بازپرداخت بدهی
برگشت دادن دارایی
بسط معادله حسابداری
مانده گیری حسابها
تهیه تراز آزمایشی
تهیه صورتهای مالی
بستن حسابهای موقت
تهیه تراز آزمایشی اختتامی
پرسشها، تمرینها و مسائل فصل ششم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل

فصل هفتم : اصلاح حسابها
بخش اول: مراحل حسابداری در طول دوره مالی
مرحله اول: جمع آوری اطلاعات مالی
مرحله دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی
مرحله سوم :ثبت معاملات در دفتر روزنامه
مرحله چهارم : نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل نحوه اجرای مراحل حسابداری در طول دوره مالی

مرحله پنجم تهیه تراز آزمایشی .
بخش دوم: مراحل حسابداری در پایان دوره مالی
مرحله ششم اصلاح حسابهای دفتر کل
الف ـ اصلاح حسابهای پیش پرداخت هزینه و پیش دریافت در آمد
ب ـ هزینه ها و درآمدهای ثبت نشده
مرحله هفتم: تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
مرحله هشتم تهیه صورتهای مالی
مرحله نهم : بستن حسابهای موقت
مرحله دهم : تهیه تراز آزمایشی اختتامی
پرسشها تمرینها و مسائل فصل هفتم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل

فصل هشتم : کاربرگ
نحوه تکمیل کاربرگ
تهیه صورتهای مالی
صورت سود و زیان
صورتحساب سرمایه
ترازنامه
اصلاح حسابهای دفتر کل
بستن حسابهای موقت
 تهیه تراز آزمایشی اختتامی
چرخه حسابداری
بستن حسابهای دائمی
انتقال مانده حسابهای دائمی به دفاتر سال جدید
پرسشها تمرینهای فصل هشتم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
فصل هشتم کاربرگ
مسایل
پروژه حسابداری شماره

فصل نهم : حسابداری خرید و فروش کالا
توضیحات کلی
تعریف معامله
فعالیتهای اصلی مؤسسات بازرگانی
اطلاعات مورد نیاز در مؤسسات بازرگانی
ثبت معاملات و عملیات مالی مؤسسات بازرگانی
چرخه حسابداری در مؤسسات بازرگانی
معاملات و عملیات مالی مربوط به تأسیس و آماده سازی فروشگاه
معاملات و عملیات مربوط به خرید و فروش کالا
حسابداری خرید کالا
خرید
برگشت از خرید و تخفیفات
تخفیفات نقدی خرید
برداشت کالا توسط صاحب مؤسسه .
هزینه حمل کالای خریداری شده
حسابداری فروش کالا
فروش
برگشت از فروش و تخفیفات
تخفیفات نقدی .فروش
حسابداری موجودی کالا
روش ثبت دائمی
روش ثبت ادواری
هزینه های مربوط به اداره عملیات فروشگاه
تکمیل چرخه حسابداری
تهیه و تکمیل کاربرگ در مؤسسات بازرگانی
استهلاک داراییهای ثابت
تهیه صورتهای مالی طبقه بندی شده
صورت سود و زیان
فروش خالص
بهای تمام شده کالای فروش رفت
سود ناخالص
هزینه عملیات
سود خالص
صورتحساب سرمایه
ترازنامه
دارایی جاری
دارایی ثابت
بدهی جاری
بدهی بلند مدت
اصلاح حسابهای دفتر کل
بستن حسابهای موقت
بستن حسابهای درآمد و هزینه
 بستن حساب خلاصه سود و زیان
بستن حساب برداشت
تراز آزمایشی اختتامی
،پرسشها تمرینها و مسائل فصل نهم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسائل

فصل دهم : تصحیح اشتباهات
موارد وقوع اشتباه
طبقه بندی اشتباهات
اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی میشود.
اشتباهاتی که موجب عدم توازن تراز آزمایشی نمیشود
تصحيح اشتباهات
اشتباه در ثبت دفتر روزنامه
اشتباه در نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل
پرسشها تمرینها و مسائل فصل دهم
پرسشها
پرسشهای چند گزینه ای
تمرينها
مسایل
پروژه حسابداری شماره (۲)
اصطلاحات
فهرست موضوعی
فهرست منابع و مآخذ

 

مشخصات کتاب نشریه 101 : مبانی و روشهای عمومی حسابداری (جلد اول) اثر علی مدد ناشر سازمان حسابرسی

مشخصات کتاب
موضوع: حسابداری
مولف / مترجم: علی مدد - نظام الدین ملک آریایی
ناشر: سازمان حسابرسی
تعداد صفحه: 504
قطع : وزيري
نوبت چاپ: 38
سال چاپ : 1396
نوع جلد: شوميز
شابک: 9799648703121
ناشر سازمان حسابرسی
کد کتاب 9799648703121

نظرات کاربران درباره کتاب نشریه 101 : مبانی و روشهای عمومی حسابداری (جلد اول) اثر علی مدد ناشر سازمان حسابرسی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب نشریه 101 : مبانی و روشهای عمومی حسابداری (جلد اول) اثر علی مدد ناشر سازمان حسابرسی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب نشریه 101 : مبانی و روشهای عمومی حسابداری (جلد اول) اثر علی مدد ناشر سازمان حسابرسی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام